Documentació necessària

Admissió d'alumnes sense estudis universitaris

Per poder presentar-se a les proves d'admissió s'ha d'haver lliurat a la Universitat la documentació següent almenys cinc dies abans de les proves:

 • Dues fotografies mida carnet.
 • Fotocòpia del passaport.
 • Justificant d’ingrés de les despeses de tramitació. (Trobareu les formes de pagament una vegada realitzada la sol·licitud).
 • Document firmat de condicions generals per a l’admissió i reserva de plaça.
 • Expedient acadèmic dels dos últims cursos lectius (fotocòpia) amb la corresponent reconversió de notes al sistema educatiu espanyol o l’acreditació de la nota d’accés a la Universitat a través de la UNED.
 • Si l’idioma de procedència de la documentació no és l’espanyol, cal presentar la traducció jurada original a l’espanyol.

L’adreça per enviar aquesta documentació és:

Unitat d'Admissions

Universitat Internacional de Catalunya
Immaculada, 22
08017 Barcelona – Spain 

Admissió d'alumnes amb estudis universitaris no finalitzats

Per poder presentar-se a les proves d'admissió s'ha d'haver lliurat a la Universitat la documentació següent almenys cinc dies abans de les proves:

 • Dues fotografies mida carnet.
 • Fotocòpia del passaport.
 • Justificant d’ingrés de les despeses de tramitació (trobareu les formes de pagament una vegada realitzada la sol·licitud).
 • Document firmat de condicions generals per a l’admissió i reserva de plaça (a sota).
 • Certificat acadèmic original legalitzat i la seva traducció jurada original a l’espanyol.

El candidat que tingui estudis universitaris oficials no espanyols iniciats pot sol·licitar convalidacions/reconeixements de les matèries aprovades. Per fer-ho ha d’adjuntar també la documentació següent:

 • Pla d’estudis amb el segell de la Universitat i traduït.
 • Programa de les matèries aprovades amb el segell de la Universitat i traduït.
 • Formulari de reconeixement de crèdits (recolliu-lo a la Unitat d’Admissions).

L’adreça per enviar aquesta documentació :

Unitat d'Admissions

Universitat Internacional de Catalunya
Immaculada, 22
08017 Barcelona – Spain 

Condicions generals per a l'admissió a UIC Barcelona

Sol·licitud d'admissió en titulacions universitàries

Admissió d'alumnes amb estudis universitaris finalitzats

El candidat que hagi acabat els estudis universitaris a l’estranger o tingui un pla d’estudis oficial estranger, pot sol·licitar-ne l’homologació per a l’obtenció d’un títol universitari oficial espanyol al Ministeri d’Educació Polítiques Socials i Esports o demanar la convalidació parcial d’estudis a UIC Barcelona tenint en compte que les dues possibilitats no es poden considerar simultàniament.

Una vegada realitzats els tràmits d’homologació al Ministeri d’Educació Polítiques Socials i Esports, es poden obtenir dues resolucions possibles:

 • L’homologació del títol estranger, que és equivalent al títol espanyol corresponent.
 • La denegació de l’homologació sol·licitada. En aquest cas es pot sol·licitar la convalidació parcial dels estudis a UIC Barcelona. 

Per poder presentar-se a les proves d'admissió s'ha d'haver lliurat a la Universitat la documentació següent almenys cinc dies abans de les proves:

 • Dues fotografies mida carnet.
 • Fotocòpia del passaport.
 • Justificant d’ingrés de les despeses de tramitació (trobareu les formes de pagament una vegada realitzada la sol·licitud).
 • Document firmat de condicions generals per a l’admissió i reserva de plaça (adjunt al final). 
 • Homologació del títol emès pel Ministerio de Educación Política Social y Deporte.
 • Certificat acadèmic original legalitzat i la seva traducció jurada original a l’espanyol.

Per sol·licitar la convalidació parcial dels estudis s’ha d’adjuntar a la documentació: 

 • Pla d’estudis amb el segell de la Universitat i traduït.
 • Programa de les matèries aprovades amb el segell de la Universitat i traduït.

L’adreça per enviar tota la  documentació:

Unitat d'Admissions

Universitat Internacional de Catalunya
Immaculada, 22
08017 Barcelona – Spain

Condicions generals per a l'admissió a UIC Barcelona

Sol·licitud d'admissió en titulacions universitàries