Homologació de documents

La documentació que cal homologar s’ha de presentar a l’Ambaixada espanyola del país de procedència o a qualsevol de les adreces següents:

Subdirecció General de Títols, Convalidacions i Homologacions

Paseo del Prado, 28
28014 Madrid

Tel.: (34) 902 218 500
Fax: (34) 917 018 637

Delegació del Govern a Catalunya - Àrea d’Alta Inspecció d’Educació 

C. Bergara, 12, 1a planta
08002 Barcelona

Tel.: (34) 934 820 620
Fax: (34) 934 820 628
Horari de 9.00 a 14.00 h

S’hi ha de presentar la documentació següent:

 • Sol·licitud d’homologació o convalidació (adjuntem document).
 • Certificació acreditativa de la nacionalitat de la persona sol·licitant expedida per les autoritats competents del seu país, que pot ser substituïda per una fotocòpia compulsada del passaport o del permís de residència a Espanya o, en el cas dels ciutadans espanyols, per una fotocòpia compulsada del DNI.
 • Títol o diploma oficial del qual se sol·licita l’homologació o, si escau, certificació oficial acreditativa de la superació dels exàmens terminals corresponents.
 • Certificació acadèmica oficial acreditativa dels cursos realitzats, en la qual constin les assignatures cursades, les qualificacions obtingudes i els anys acadèmics en els quals es van realitzar els cursos respectius.
 • Acreditació de l'abonament de la TAXA corresponent (article 28 Llei 53/2002, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i d’ordre social, BOE del 31 de desembre de 2002), excepte quan se sol·liciti l’homologació amb el títol de Graduat en Educació Secundària.

A més dels documents indicats en els punts anteriors, en determinats supòsits s’ha de presentar la documentació complementària següent:

 • Quan els estudis previs als estrangers s’hagin realitzat d’acord amb el sistema educatiu espanyol, una certificació acadèmica oficial acreditativa o una fotocòpia compulsada del llibre d’escolaritat o del llibre de qualificacions.
 • Quan es tracti de l’homologació o convalidació per estudis espanyols de formació professional o d’ensenyaments de règim especial, també s’han d’acreditar:
  • Els requisits acadèmics previs exigits en el sistema educatiu de procedència per poder iniciar els estudis l’homologació o la convalidació dels quals se sol·licita, així com els estudis efectivament realitzats per la persona sol·licitant.
  • La durada oficial del pla d’estudis seguit, així com la càrrega horària total de cada una de les matèries cursades.
  • La realització de pràctiques preprofessionals o l’experiència laboral, si escau.

En tot cas, l’òrgan instructor podrà requerir, a més a més, tota la documentació que consideri necessària per a l’acreditació de l’equivalència entre els estudis estrangers realitzats i el títol o els estudis espanyols dels quals es pretén la convalidació o l’obtenció per mitjà de l’homologació.

Tots els documents es poden acreditar mitjançant una fotocòpia compulsada, presentant la fotocòpia juntament amb el document original al qual correspon a l’oficina de registre on es presenti la sol·licitud. El Registre compulsa les fotocòpies, que queden unides a la sol·licitud, i torna els originals a la persona interessada.

Tots els documents que s’aportin a aquests procediments han de ser oficials i estar expedits per les autoritats competents, d’acord amb l’ordenament jurídic del país de què es tracti.

Trobareu més informació a Internet, al web del Ministeri (MEC).

En presentar la sol·licitud d’homologació, tant el Ministeri com les ambaixades emeten el "Volant per a inscripció condicional en centres docents o en exàmens oficials", que cal dur en formalitzar la matrícula a la universitat.

Convalidacions i homologacions títols estrangers (MEC)