Foros

L'assignatura Foros forma part del programa acadèmic i docent de l'Escola i és de caràcter obligatori per a tots els alumnes de segon a cinquè curs de la carrera.