Diversitat

Per tal d’aprendre, s’han de conèixer les diferents opcions disponibles i poder escollir la més adequada a cada necessitat. A la CUO s’utilitzen diferents tècniques i materials que permeten fer tractaments amb l’objectiu que l’alumnat es familiaritzi amb les peculiaritats de cada marca i amb les diferències entre marques.

Cada trimestre es canvia de proveïdor de materials bàsics (silicones, ciments, alginats, resines, etc.). D’aquesta manera, al llarg de dos anys, es treballa amb sis marques diferents de productes que han estat prèviament homologats pel Departament. Es tracta de buscar sempre el millor, no només quant al producte en si, sinó que, sobretot, es pretén que els productes s’adeqüin a cada cas en concret. A més a més, també es té en compte el factor personal: que cadascú opti pel material amb el qual treballa millor.

Per la seva part, cada alumne disposa de material rotatori: turbines, contraangles, peces de mà, etc. Es treballa amb diferents cases comercials que exposen les característiques dels seus productes en sessions específiques adreçades a l’alumnat.