Beneficis Fiscals

Donacions pures i simples 

UIC Barcelona és una fundació. La Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge, preveu que aquests s’apliquin als donatius, les donacions i les aportacions que es facin a favor de les fundacions. 

L’import de la deducció, en el cas de donacions efectuades per persones físiques, és el 25% de la quota de l’IRPF. En el cas de donacions efectuades per persones jurídiques, els subjectes passius de l’impost sobre societats tenen dret a deduir de la seva quota íntegra, reduïda en les bonificacions, deduccions de doble imposició i deduccions per incentivar la realització de determinades activitats, el 35% de la base de la deducció.

Impost de successions 

UIC Barcelona i la Fundació Familiar Catalana, promotora de la Universitat, estan exemptes de l’impost de donacions i successions. 

Convenis de col·laboració empresarial en activitats d’interès general. Patrocinis 

S’entén per conveni de col·laboració empresarial en activitats d’interès general el conveni pel qual les entitats beneficiàries del mecenatge, a canvi d’un ajut econòmic per a la realització de les activitats que efectuen en compliment de la finalitat o l’objecte específics de l’entitat, es comprometen per escrit a difondre, per qualsevol mitjà, la participació del col·laborador en aquesta activitat, de manera que la difusió de la participació del col·laborador en el marc dels convenis de col·laboració no constitueix una prestació del servei.

Les quantitats satisfetes o les despeses realitzades són despeses deduïbles en la determinació de la base imposable de l’impost de societats de l’entitat col·laboradora.

En els convenis de col·laboració en activitats d’interès general, el compromís de l’entitat sense ànim de lucre de difondre la participació del col·laborador no constitueix una prestació de serveis subjecte a l’IVA (Resolució de la Direcció del Tresor i Política Financera, de 9 de març de 1999).

La forma de materialitzar l’ajut econòmic pot ser dinerària; en aquest cas es lliura una quantitat a l’entitat beneficiària o bé s’assumeix qualsevol despesa derivada de serveis a tercers fets a favor de l’entitat. 

Col·labora en els projectes de UIC Barcelona

Si estàs interessat a col·laborar amb UIC Barcelona en algun dels seus projectes, si us plau, contacta amb Desenvolupament Corporatiu.