Activitats de formació transversal

Els complements de formació prèvia es concretaran en tres matèries per assignar en funció de si el currículum del candidat al doctorat requereix aquests complements. En concret, s’obligarà o recomanarà als alumnes, en funció de la necessitat, assistir a tres matèries del Màster en Recerca en Ciències Socials: Disseny en Recerca en Ciències Socials, Mètodes de Recerca en Ciències Socials i Comunicació Científica en Ciències Socials.

Disseny en Recerca en Ciències Socials

10 *ECTS

Aquest complement de formació permetrà que l’alumne de doctorat sigui capaç d’aplicar els conceptes, principis, teories i models relacionats amb la recerca en ciències socials; de formular els objectius i les hipòtesis d’una recerca en ciències socials; d’utilitzar les eines d’anàlisi de dades en la recerca de les ciències socials, i d‘identificar les responsabilitats socials i ètiques en la recerca de les ciències socials.

Mètodes de Recerca en Ciències Socials

6 *ECTS

Aquest complement de formació permetrà que l’alumne de doctorat sigui capaç: d’identificar i avaluar les etapes de la metodologia d’un disseny de recerca en el camp de les ciències socials; d’identificar les diferents tècniques i models de la recerca qualitativa i quantitativa, i d’aplicar la millor metodologia qualitativa o quantitativa d’acord amb els objectius de la recerca.

Comunicació Científica en Ciències Socials

6 *ECTS

Aquest complement de formació permetrà que l’alumne de doctorat sigui capaç: d’elaborar una publicació amb una estructura científica adequada i de presentar de manera oral els resultats de la recerca de manera clara i sense ambigüitats 

Les activitats de formació transversal (organitzades per l’Escola de Doctorat) es concretaran en les següents:

 1. Assistència a un seminari sobre ètica en la recerca
  Assistència a un seminari sobre criteris ètics en la recerca per conèixer millor els criteris establerts pel Comitè d’Ètica de la Universitat Internacional de Catalunya. En concret, s’abordaran les principals perspectives ètiques i la seva implicació en la recerca, així com la reflexió ètica en el disseny, la implementació i l’anàlisi de les recerques dutes a terme pels acadèmics i investigadors.

  Total de 3 hores obligatòries el primer any. L’avaluació consistirà en el control de l’assistència.

 2. Assistència a un curs sobre fonts bibliogràfiques i propietat intel·lectual
  Es proporcionarà informació sobre fonts de dades documentals per a la recerca amb l’objectiu de triar les fonts de dades idònies: ISI Web of Science (WOS), mitjançant les seves bases de dades; Science Citation Index (SCI); Social Sciences Citation Index (SCCI); Arts and Humanities Citation Index (A&HCI), i Scopus (Elsevier), entre d’altres. Altres objectiu són: l’obtenció, l’anàlisi i la valoració de les dades, a més de l’elaboració d’un estat de l’art en cadascuna de les disciplines. Es treballarà amb software bibliogràfic per a l’elaboració de cites i bibliografies (Refworks, EndNote, Reference Manager, Bibtex, etc.). D’altra banda, es proporcionarà formació sobre la protecció de la propietat intel·lectual i, en concret, sobre les clàusules habituals existents en els convenis de recerca.

  Total de 8 hores (6 + 2) obligatòries el primer any i el segon. Avaluació mitjançant el control de l’assistència i una petita aplicació per a la pròpia recerca.

 3. Assistència a un curs sobre redacció d’un projecte de recerca
  Es proporcionarà informació als alumnes de doctorat sobre els elements indispensables per redactar projectes de recerca i, d’aquesta manera, participar en convocatòries competitives i no competitives. Així mateix, se subministrarà informació sobre on acudir per obtenir fons per a la recerca.

  Total de 8 hores optatives el tercer any. Avaluació mitjançant control d’assistència i una petita aplicació per a la pròpia recerca.

 4. Assistència a un taller sobre divulgació i redacció d’articles
  Es detallarà informació sobre: estils de redacció científica, comunicació intercultural i patrons retòrics anglosaxons i llatins; tècniques d’elaboració i redacció d’un resum estructurat per a revistes acadèmiques; tipus d’articles de recerca en revistes acadèmiques, i estructura d’un article en una revista. Es proporcionarà formació sobre les fases i el temps en la publicació d’un article i les claus per a l’elecció d’una revista. D’altra banda, es treballaran les habilitats comunicatives necessàries per poder divulgar oralment i de manera efectiva recerques de caràcter científic.

  Total de 6 hores obligatòries el tercer any. Avaluació mitjançant el control de l’assistència i una petita aplicació per a la pròpia recerca.