Disseny i redacció de la memòria tècnica dels projectes de recerca

El text ha d'incloure, com a mínim, els antecedents de la proposta; els objectius concrets; la metodologia a emprar; el pla de treball i el calendari previst, i els recursos disponibles i necessaris, així com l'equip participant. Quan es tracti d'estudis amb animals o persones, també ha d'incloure els aspectes ètics i les previsions de seguretat.

Una qüestió de recerca addicional o complementària a un projecte ja establert, que impliqui directament persones o que prevegi procediments traumàtics en animals d'experimentació o que plantegi un canvi en els objectius del projecte, farà que s’hagi de redactar de nou amb les modificacions pertinents.

És convenient que qualsevol projecte de recerca sigui examinat de forma independent per terceres persones, exceptuant els casos en els quals aquest examen ja sigui obligatori i estigui institucionalitzat (sol·licituds d'ajudes per a recerca i protocols que impliquin animals o persones).

La Universitat Internacional de Catalunya, responent a la necessitat de preservar els valors institucionals i per tal de procurar que en tots els treballs de recerca que es desenvolupin a la UIC es respecti el Codi de Bones Pràctiques en Recerca de la UIC, estableix que siguin presentats al Comitè d’Ètica de Recerca (CER) de la UIC.

A més, qualsevol protocol de recerca que impliqui estudis amb persones no es posarà mai en pràctica sense l'aprovació del Comitè Ètic d'Investigació Clínica (CEIC). En el cas dels protocols de recerca que impliquin l'experimentació amb animals, no es posarà mai en pràctica sense l'aprovació del Comitè Ètic d'Experimentació Animal (CEEA).

En totes les investigacions que comportin l'obtenció i/o conservació de mostres biològiques s’haurà de garantir la confidencialitat dels donants, independentment del grau d'identificació amb el qual es conservin les mostres. Quan es conservin mostres no anònimes per realitzar proves genètiques, es renovarà el consentiment cada vegada que es pretenguin efectuar noves anàlisis, sempre que siguin diferents a les previstes en el protocol primer.

L'investigador principal i els col·laboradors d'un projecte de recerca seguiran fidelment i únicament allò que està previst en el protocol de recerca, i molt especialment en el que fa referència a l'obtenció del consentiment informat dels subjectes participants i a la confidencialitat de les dades, mostres i resultats.

Qualsevol protocol de recerca que comporti la utilització de fitxers informàtics institucionals o l'elaboració de bases de dades amb informació relativa a persones haurà de garantir l'anonimat de les persones participants i haurà de sotmetre's a la normativa vigent sobre registres de bases de dades (la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, de 13 de desembre (LOPD)).

En qualsevol sol·licitud d'ajuda per a una investigació, l’investigador principal o responsable de la memòria és alhora responsable de la veracitat dels recursos compromesos. És convenient que, en col·laboració amb la resta d'investigadors, elabori un pla de comunicació i publicació dels possibles resultats de la recerca.

En l'elaboració del currículum personal, l’investigador és el responsable de la veracitat del seu contingut. Com a prova, és convenient signar el document del currículum. Quan es tracti d'un currículum col·lectiu, ha de signar-ho el responsable de la sol·licitud.

Quan en un projecte de recerca es prevegi la participació de diferents grups d'un mateix centre o de diferents centres, és convenient formalitzar un conveni que contempli els termes en què els diferents grups acordin la col·laboració conjunta. Aquest inclourà els requisits propis d'un projecte de recerca i a més:

  • la redacció inequívoca de tots els aspectes del pla de recerca previstos en el marc de la col·laboració conjunta;
  • els criteris mitjançant els quals s'actualitzarà la marxa dels estudis entre els diferents grups o centres participants;
  • la distribució explícita de les responsabilitats, drets i deures dels grups o centres participants, tant pel que fa a les tasques a efectuar com en relació amb els resultats que s'obtindran, incloent la determinació de la custòdia i l'emmagatzematge de les dades o mostres obtingudes;
  • un avantprojecte del pla per a la presentació i comunicació dels resultats en qualsevol àmbit;
  • els procediments d'emmagatzematge i distribució de les dades i mostres, així com la salvaguarda de l'anonimat, i
  • tot allò que addicionalment es consideri pertinent, a més de les possibles implicacions comercials, els assumptes relacionats amb el finançament i la resolució de conflictes .