Pràctica del peer review

Sota aquesta denominació s'entén qualsevol encàrrec d'examen i crítica en condició d'expert o equiparable, ja sigui en relació amb un manuscrit sotmès a publicació, una memòria per la qual se sol·licita una subvenció individual o col·lectiva, un protocol clínic o experimental sotmès a examen per un comitè ètic o un informe a efectuar en una visita in situ.

Les revisions han de ser objectives, és a dir, basades en criteris científics i no en criteris d'opinió i idees personals. Cal rebutjar una revisió si hi ha conflictes d'interès (per exemple, quan hi ha una vinculació directa amb els autors, quan es competeix estretament amb ells o quan algun d'ells no es considera prou expert).

Els informes i escrits subjectes a revisió són sempre informació confidencial i privilegiada. En conseqüència, aquesta documentació:

  • no pot ser emprada en benefici de la persona que n’efectua la revisió fins que la informació hagi estat publicada;
  • no pot ser compartida amb cap altre col·lega si no és per motius puntuals o si no es disposa de permís explícit de l'editor o de l'agència de recerca, i
  • no es pot retenir ni copiar, tret que ho permetin els responsables del procés editorial o de l'agència. El més habitual és que el material es destrueixi o bé es retorni una vegada acabat el procés.