Projectes de recerca patrocinats per la indústria o altres entitats amb finalitat de lucre

El personal investigador que participi en un projecte promogut per la indústria és responsable del disseny i la planificació de la recerca. La publicació dels resultats de la recerca patrocinada per la indústria és fonamental. Es podran, però, establir acords que permetin a l'entitat promotora l'examen dels manuscrits o descobriments per al seu potencial comercial, així com formalitzar, segons l'acord establert en la normativa de propietat intel·lectual, acords específics de confidencialitat de les dades i els resultats obtinguts.

Quan el personal investigador participi exclusivament en la fase de recollida de dades d'un protocol desenvolupat per un altre grup o institució, les condicions de comunicació i publicació dels resultats obtinguts s'establiran de mutu acord amb l'entitat finançadora.

Tots els acords de naturalesa econòmica entre l'entitat patrocinadora i el personal investigador o el grup de recerca, així com qualsevol altre tipus de recompensa que s'estableixi en relació directa o indirecta amb la recerca, han de quedar recollits en un conveni únic entre el promotor i la institució de la qual depèn el personal investigador. Els pactes econòmics han de ser accessibles per als organismes, comitès i persones amb responsabilitats sobre l'assumpte pactat.