Supervisió del personal investigador en formació

Qualsevol persona que es vinculi regularment a UIC Barcelona per a la formació com a personal investigador científic disposarà d’un mentor o mentora, que es responsabilitzarà de l'educació individual de la persona en formació i farà de conseller i guia, amb la finalitat de complir les seves expectatives de formació integral, adequada als propòsits inicials i en el temps mitjà previst, a través de la provisió de les millors condicions possibles per a la seva projecció científica futura.

El mentor o mentora té l'obligació de:

  • Supervisar la feina i el seu compliment per part de la persona en formació, mitjançant la interacció personal de forma regular.
  • Establir amb les persones en formació reunions periòdiques de discussió col·legiada, en les quals es comenti i revisi el progrés de les tasques científiques assignades i les noves publicacions científiques que puguin ser d'interès per a la investigació en curs.
  • Ser especialment diligent amb el personal en formació per evitar que s’involucri excessivament en tasques alienes a la formació durant el programa de doctorat al que està vinculat.
  • Ensenyar, al seu personal en formació, tots els components de les bones pràctiques en recerca i, si s’escau, les normes ètiques per a l'experimentació humana o animal.