Arquitectura i projectes

Objectius

Els objectius per a un termini mitjà de temps d’aquesta línia d’investigació i les temàtiques que aborda estan lligats als objectius i les temàtiques que treballen cadascun dels cinc grups d’investigació que s’integren aquí. Aquests corresponen respectivament als següents perfils fonamentals i àmbits de la investigació en arquitectura:

 • El projecte arquitectònic i el disseny
 • Integració dels estudis de gènere en l’arquitectura i l’art
 • La composició arquitectònica i la historia
 • L’urbanisme, l’ordenació del territori i el paisatgisme
 • La cooperació i l’arquitectura

Així, segons apareix a continuació es defineixen, grup per grup, els objectius a mitjà termini i els temes que aborda cadascun. Es constitueix com un conjunt la línia d’investigació que es presenta aquí, “Arquitectura i projectes”.

Coordinador

Dr. Alberto Estévez Escalera

 

I. GRE- Architectural Heritage Research (AHR)
 • Coordinador: Josep Lluís
 • Membres: Mónica López, Guillem Carabí, Ana Cocho, Diego Navarro

1. Patrimoni i Arquitectura romànica

Aquesta sublínia de recerca forma part del Grup de Recerca Emergent Architectural Heritage Research (AHR)

 • Coordinador: Josep Lluís
 • Membres: Mónica López
 • Resum: El camp de recerca principal se situa en l’aprofundiment del coneixement del patrimoni arquitectònic mitjançant la captura massiva de dades amb la tecnologia existent al nostre abast. L’àmbit de recerca es focalitza en els edificis existents des del romànic fins a principis del segle XX. Aquest grup també té com a clar objectiu l’anàlisi de les dades obtingudes tant a partir del software com dels materials i de la tecnologia emprada en la construcció del patrimoni existent.

2. Art i arquitectura dels segles XIX-XX

Aquesta sublínia de recerca forma part del Grup de Recerca Emergent Architectural Heritage Research (AHR)

 • Coordinador: Guillem Carabí
 • Membres: Paolo Sustersic, Jelena Prokoplievic
 • Resum: La recerca es focalitza en el coneixement de les tendències, obres, i arquitectes que varen protagonitzar els segles XIX i XX, aprofundint en els processos històrics que varen contextualitzar l’esmentat període, així com les interaccions existents entre el camp de l’art i de l’arquitectura.

3. Advanced Algoritmics in Architectural design

Aquesta sublínia de recerca forma part del Grup de Recerca Emergent Architectural Heritage Research (AHR)

 • Coordinador: Ana Cocho
 • Membres: Diego Navarro
 • Resum: Amb un enfocament clarament interdisciplinari, es proposa aprofundir en la relació entre l’arquitectura i la computació dins el procés metodològic del disseny, mitjançant l’estudi de la Intel·ligència Artificial i la seva algorítmica. Deep Learning (DL), Machine Learning (ML), Muti-Agent system Design (MAS), Person-centered Ambient Intelligence (AAL), Computació Evolutiva (EC), Shape Grammar (SG) o Linear and Logistic Regresion (LR) formen part del disseny arquitectònic des de la nanoescala a l’escala territorial, tant en l’analítica de dades, Data Mining, com en el discurs teòric, així com en el procediment de consolidació del llenguatge.

 

II. GRC- Community-based Urbanism (CbU)
 • Coordinador: Pere Vall
 • Membres: Carmen Mendoza, Lorenzo Chelleri, Marta Benages, Álvaro Cuéllar

1. Regeneration of Intermediate Landscapes

Aquesta sublínia de recerca forma part del Grup de Recerca Consolidat Community-based Urbanism (CbU)

 • Coordinador: Pere Vall
 • Membres: Marta Benages, Álvaro Cuéllar
 • Resum: Regeneration of Intermediate Landscapes, coordinat per Pere Vall-Casas, tracta: 1) metodologia per a la regeneració participativa de paisatges, inclosa la identificació de valors socials, la presa de decisions i la coproducció de solucions; 2) les implicacions d’aquesta metodologia per a l’educació arquitectònica; i 3) els efectes de l’ús social del paisatge en el benestar dels ciutadans.

2. Post-Emergency Community Resilience

Aquesta sublínia de recerca forma part del Grup de Recerca Consolidat Community-based Urbanism (CbU)

 • Coordinador: Carmen Mendoza
 • Membres: Lorenzo Chelleri , Raquel Colacios
 • Resum: Aquesta línia de recerca forma part del grup GCR: Community-based Urbanism (CbU) i està vinculada al Master of International Cooperation Sustainable Emergency. Architecture Post-Emergency Community Resilience implementa un enfocament transdisciplinari per tractar situacions de conflicte d’emergència,  post-conflicte i post-desastre a escala urbana. Tracta específicament: 1) la integració inclusiva dels refugiats urbans; 2) la reconstrucció post-desastre i millora d’assentaments informals; i 3) la resiliència comunitària per a una urbanització sostenible.

 

III. GRC- Arquitectures Genètiques
 • Coordinador: Alberto T. Estévez
 • Membres: Pablo Baquero, Aranzazu Balfagón, Mariola Borrell, Josep Corcó, Karl S. Chu, Denns Dollens, Gabriel Fernández, Agustí Fontarnau, Daniela Frogheri, Marwan C. Halabi, Affoso Orciuoli, Ignasi Pérez Arnal, Angad Warang
 • Resum:  Aplicació de la genètica a l’arquitectura, de manera interdisciplinària, des de dos punts de vista: el natural, amb les últimes tècniques biològiques, i l’artificial, amb les darreres tècniques digitals. Per això es disposa del primer laboratori d’arquitectura genètica del món i del primer taller de producció d’arquitectura digital a una escola d’arquitectura d’Espanya.

 

IV. GRC- Creativitat femenina i cultura visual. (IN)visibilitat històrica de dones creatives
 • Coordinador: Alfons Puigarnau
 • Membres: Fernando Sánchez Costa, Antoni Maltas, Almudena Blasco, María Isabel Gabarró, Oriol Vaz-Romero, Iñigo Ugalde Blázquez, Ignacio Infiesta Madurga
 • Resum: Estudi de la cultura visual produïda per dones al llarg de la història. Anàlisi de la (in)visibilitat històrica de la creativitat femenina. Els membres del grup estudien casos concrets de l’obra creativa de dones que fins ara no han tingut reconeixement històric a diferents camps com la literatura, la música, l’arquitectura o les arts plàstiques..

 

V GRC- Grup de Recerca Arquitectura i Ciències Socials (GIRAS) en col·laboració amb la UPC
 • Coordinador: Josep Muntañola
 • Membres: Magda Saura, Lluis Àngel Domínguez, Jaume Ferrer
 • Resum:  L’arquitectura es basa en tres pilars fonamentals: el projecte, el territori construït i l’ús històric i social. S’analitza com s’articulen aquestes tres bases d’arquitectura tant dins l’àmbit científic, com estètic i finalment ètic-polític. L’objectiu més precís serà, doncs, l’estudi del medi construït com a diafragma entre la nostra ment i la nostra història social d’ús de l’espai.