Dret administratiu i regulador

Objectius

A mitjà termini es pretén aprofundir en l’anàlisi del dret regulador a Espanya, fent un èmfasi especial en els principals sectors regulats: telecomunicacions, mercat elèctric, energia i mercats financers. Es pretén, així, estudiar al detall el règim jurídic d’aquests sectors, contribuir a perfilar aquells elements comuns que comparteixin i desentranyar els principals dilemes derivats del seu funcionament en l’entorn comunitari i internacional. Dins d’aquest àmbit, es focalitzarà la investigació en el marc sancionador i, en particular, en els extrems d’interès jurídic vinculats a l’actuació de l’ens regulador o supervisor estatal.

Seran objecte d’estudi primordial:

  • Els principis comuns de l’activitat regulada
  • El marc sancionador dels sectors regulats
  • La dinàmica i la funcionalitat del regulador
  • La interrelació operador-supervisor. Règim de conflictes

Coordinador

Dra. Montserrat Nebrera González