Comissions Acadèmiques

La comissió acadèmica de cada programa n’és la responsable de la definició, l’actualització, la qualitat i la coordinació, així com del progrés de la recerca i de la formació, i de l’autorització de la presentació de la tesi de cada doctorand del programa (art. 8.2 del RD 99/2011).

Té com a funció fonamental vetllar pel bon desenvolupament de l’itinerari curricular dels estudis de doctorat, particularment rellevants després de la convergència universitària europea.

Funcions de la Comissió Acadèmica de Doctorat

 1. Resoldre les sol·licituds d’admissió presentades al programa de doctorat.
 2. Autoritzar la realització d’estudis de doctorat a temps parcial.
 3. Autoritzar la pròrroga a les persones doctorandes que així ho sol·licitin, sempre que es valori positivament, en els estudis de doctorat tant a temps complet com a temps parcial.
 4. Autoritzar les peticions de baixa temporal en el programa de doctorat per interès personal.
 5. Assignar tutor i director a les persones doctorandes, i modificar el nomenament de tutor i director de les persones doctorandes que ho hagin sol·licitat, sempre que hi hagi motius justificats.
 6. Vetllar pels diferents aspectes formatius de la persona doctoranda i garantir-los, entre d’altres: les activitats de formació, el document d’activitats del doctorand, el pla de recerca i la defensa de la tesi.
 7. Autoritzar les estades i activitats en centres de recerca no vinculats al programa de doctorat que tinguin relació directa amb el pla de recerca.
 8. Avaluar el document d’activitats del doctorand, revisat pel director i el tutor, que ha de ser enviat a l’Escola de Doctorat per l’estudiant de forma anual i prèvia a la defensa del pla de recerca.
 9. Designar els membres de la Comissió Específica del Doctorand encarregat d’avaluar el pla de recerca del doctorand.
 10. Informar sobre l’avaluació del pla de recerca. Quan la Comissió Acadèmica trobi indicis en l’informe de la Comissió Específica que l’execució del pla de recerca és deficient o no correspon al nivell requerit, és la seva obligació i responsabilitat fer arribar al doctorand i al director de tesi els comentaris oportuns que ajudin a assolir els objectius establerts. Seria oportú que aquestes actuacions poguessin prevenir la finalització d’una tesi amb un contingut acadèmic deficitari.
 11. Designar els membres, preferentment externs a la Universitat, proposats pels directors de les tesis dipositades com a revisors externs per avaluar la tesi abans de la defensa, d’acord amb els criteris establerts pel Comitè de Direcció.
 12. Autoritzar per a la defensa les tesis doctorals dipositades un cop avaluades i aprovades pels revisors externs.
 13. Aprovar l’elecció dels membres del tribunal de les tesis doctorals.
 14. Proposar modificacions a la normativa relativa als estudis de doctorat.
 15. Proposar al Comitè de Direcció de l’Escola de Doctorat l’establiment de convenis amb altres universitats i/o institucions per desenvolupar el programa.
 16. Fer l’informe anual sobre el desenvolupament del programa de doctorat d’acord amb el sistema de garantia interna de qualitat, en el qual constaran els aspectes següents:
  1. Adequació dels perfils recomanats d’ingrés i sortida, criteris d’admissió en funció de les dades recollides un cop finalitzat cada període d’admissió i matriculació.
  2. Resultats de l’avaluació de l’aprenentatge dels alumnes, que s’elaborarà a partir de l’avaluació del document d’activitats del doctorand i el Pla de recerca presentat pels estudiants.
  3. Resultat de les accions de mobilitat dels estudiants i investigadors, tant des del punt de vista acadèmic com d’atenció personal d’aquests.
  4. En els programes de doctorat en què participin altres institucions, informació sobre la coordinació entre aquestes i la participació dels agents externs a la Universitat en el desenvolupament del programa.
  5. Anàlisi de les activitats de formació desenvolupades en el programa i propostes de modificació.
  6. Avaluació dels tutors i directors implicats en el programa.
  7. Índexs de satisfacció dels agents implicats en el programa de doctorat.
  8. Incidències observades en el desenvolupament dels diferents programes de doctorat.
  9. Dades relatives a la concessió de pròrrogues, suspensions temporals o altres tràmits.
  10. Dades sobre el manteniment, actualització i renovació de l’oferta formativa.
  11. Gestió de suggeriments i queixes.
  12. Ocupabilitat dels doctorands (inserció laboral).
 17. Qualsevol altra funció que en matèria de doctorat li correspongui en virtut de la normativa vigent.

Composició actual

Comissió Acadèmica del Doctorat en Ciènices de la Salut
 • Dr. Joan Bosch 
 • Dr. Albert Gallart              
 • Dr. Fernando Durán-Sindreu      
 • Dra. Rosalía Rodríguez  
 • Dr. Rafael Fernández      
 • Dr. Jaume Reventós
 • Dr. Rafael Fernández Fernández
Comissió Acadèmica del Doctorat en Arquitectura
 • Dr. Josep Muntañola    
 • Dra. Mª Carmen Mendoza         
 • Dr. Guillem Carabí          
 • Dra. Ana Cocho               
 • Dr. Jordi Roviras 

Comissió Acadèmica del Doctorat en Economia i Dret

 • Dr. Frederic Marimon   
 • Dra. Montse Gas 
 • Dr. Borja García                
Comissió Acadèmica del Doctorat en Comunicació, Educació i Humanitats
 • Dr. Alfonso Méndiz       
 • Dra. Magda Bosch          
 • Dra. Mónica Fernández