Comitè de Direcció

El Comitè de Direcció és l’òrgan col·legiat de govern de l’Escola de Doctorat de la Universitat Internacional de Catalunya i, també, el responsable del sistema de garantia interna de qualitat de l’Escola de Doctorat.

El Comitè de Direcció està integrat per:

 • El vicerector de Recerca, Innovació i Transferència, que n’assumirà la presidència.
 • El director de l’Escola de Doctorat
 • Els coordinadors del programes de doctorat
 • Els presidents de les comissions acadèmiques de doctorat
 • El secretari del Comitè de Direcció

També podran formar part del Comitè de Direcció un representant dels organismes o les institucions amb les quals s’hagi signat conveni.

Funcions del Comitè de Direcció

Corresponen al Comitè de Direcció les funcions d’organització i gestió de l’Escola següents:

 1. Actuar de vincle directe de connexió entre l’Escola de Doctorat i la Junta de Govern de la Universitat.
 2. Vetllar per l’estratègia i les polítiques de recerca de la Universitat, definir l’oferta de doctorats de la Universitat i els àmbits, i desenvolupar una visió estratègica de l’entorn sociocultural, les tendències, la importància de la transferència de coneixement, etc.
 3. Definir la política de col·laboració amb altres entitats i elaborar els convenis necessaris perquè els aprovin els òrgans corresponents.
 4. Revisar les noves propostes dels programes de doctorat, així com les modificacions dels programes existents, informar-ne la Junta de Govern i el Patronat Universitari i elevar-les a aquests òrgans perquè les aprovin.
 5. Organitzar, coordinar, definir i actualitzar els programes de doctorat.
 6. Establir els requisits per ser membre de les comissions acadèmiques de doctorat.
 7. Aprovar la composició de les comissions acadèmiques dels programes de doctorat respectius, així com la incorporació i el cessament dels membres.
 8. Aprovar l’oferta d’activitats inherents a la formació i el desenvolupament de les persones doctorandes.
 9. Vetllar pel desenvolupament correcte de les activitats formatives i de recerca. Per exercir aquesta funció, es podran crear comissions de seguiment amb la composició i les funcions que es determinin.
 10. Definir els requisits i criteris d’admissió de l’alumnat de doctorat, aplicables a tots els programes de doctorat, així com els complements de formació específics que han de cursar les persones doctorandes, d’acord amb les comissions acadèmiques de doctorat.
 11. Establir els mecanismes d’avaluació i de seguiment de les persones doctorandes aplicables a tots els programes de doctorat.
 12. Establir els requisits per ser director de tesi i els procediments de control per garantir la qualitat de les tesis doctorals, així com, si escau, els requisits addicionals per ser director de tesi i el nombre de tesis que pot dirigir o codirigir simultàniament un investigador.
 13. Establir els criteris per designar les comissions específiques del doctorand, que han d’avaluar el pla de recerca de cada doctorand.
 14. Establir procediments institucionals per a la defensa de tesis doctorals i el nomenament dels membres del tribunal de la tesi.
 15. Establir els criteris per nomenar els revisors externs per avaluar la tesi abans de la defensa.
 16. Vetllar per la qualitat i el bon funcionament dels programes de doctorat.
 17. Garantir la informació pública dels programes de doctorat i dels seus resultats.
 18. Fer pública la relació de doctorats per any acadèmic.
 19. Proposar a la Comissió Executiva de la Junta de Govern de la Universitat premis extraordinaris de doctorat.
 20. Nomenar el tribunal que ha d’atorgar els premis extraordinaris de doctorat.
 21. Establir els mecanismes i procediments per dissenyar, implantar, desenvolupar, seguir i millorar de manera contínua el sistema de garantia interna de qualitat (SGIQ) del centre.
 22. Designar els membres de la Comissió de Qualitat de l’Escola de Doctorat.
 23. Aprovar les accions de millora proposades per la Comissió de Qualitat de l’Escola de Doctorat, així com els informes de seguiment i d’acreditació que cal trametre a l’Agència de Qualitat autonòmica.
 24. Elaborar un informe global dels resultats obtinguts en l’avaluació i el seguiment duts a terme per la Comissió de Qualitat de l’Escola de Doctorat i informar la Junta de Govern del resultat.
 25. Atendre els suggeriments i resoldre les queixes i els recursos que es puguin presentar en matèria de doctorat contra les decisions dels òrgans responsables dels doctorats, especialment els que afectin l’admissió en programes de doctorat i l’avaluació del rendiment dels estudiants.
 26. Vetllar pel compliment d’aquesta normativa i proposar-ne modificacions que, si escau, seran aprovades per la Junta de Govern.
 27. Exercir les altres funcions atribuïdes per la normativa corresponent.

Composició actual

 • El vicerector de Recerca, Innovació i Transferència: Dr. Antonio Mora
 • La directora de l’Escola de Doctorat: Dra. Núria Casals i Farré
 • Els presidents de les comissions acadèmiques de doctorat:
  • Dr. Alberto Estévez
  • Dr. Josep Muntañola
  • Dr. Frederic Marimon
  • Dr. Joan Bosch
  • Dr. Alfonso Méndiz
 • La secretària del Comitè de Direcció: Dra. Marta Gámiz