Director de la Tesi Doctoral

El director de tesi és el màxim responsable de la coherència i idoneïtat de les activitats de formació, de l’impacte i novetat en el camp de la temàtica de la tesi doctoral i de la guia en la planificació i l’adequació, si escau, a la d’altres projectes i activitats en què s’inscrigui la persona doctoranda.

La Comissió Acadèmica de Doctorat nomenarà per a cada doctorand un director amb experiència reconeguda en recerca que formi part de la plantilla del PDI de la Universitat.

En el cas que el doctorand proposi com a director de tesi persones que no siguin PDI de la Universitat, ha de remetre a la Comissió Acadèmica de Doctorat una sol·licitud amb el currículum del director i una proposta de codirector o tutor de la Universitat.

El director de tesi pot presentar a la Comissió Acadèmica de Doctorat la renúncia a dirigir un projecte de tesi, que ja hagi estat acceptat, exposant les raons d’aquesta renúncia. En cas que s’accepti, la Comissió Acadèmica ha de decidir si assigna un altre director al projecte o no. El director del doctorand n’informa la Comissió Acadèmica de Doctorat, que en un termini de quinze dies pot presentar objeccions a la nova proposta. En cas contrari, es considera acceptada.

Les tesis doctorals poden ser codirigides per altres doctors, fins a un màxim de dos codirectors, quan hi hagi raons d’índole acadèmica molt excepcionals, com el cas de la interdisciplinarietat temàtica o els programes desenvolupats en col·laboració nacional o internacional, prèvia autorització de la Comissió Acadèmica. L’autorització podrà ser revocada amb posterioritat si a judici de la Comissió Acadèmica la codirecció no beneficia el desenvolupament de la tesi.

El nombre de tesis que pot dirigir o codirigir simultàniament un mateix investigador serà establert pel Comitè de Direcció de l’Escola.

Drets del Director de Tesi Doctoral

 1. La plena integració en l’estructura i activitats de l’Escola de Doctorat, d’acord amb la normativa definida en aquest reglament per als plans de doctorat d’aquesta.
 2. L’ús d’instal·lacions acadèmiques adequades i accessibles i accés als mitjans materials adequats per a l’activitat com a director o codirector de tesi.
 3. El reconeixement acadèmic de les activitats de direcció o codirecció de tesi en el marc estatutari de la Universitat Internacional de Catalunya i el treball de direcció de tesi doctoral serà reconegut d’acord amb el que estableix la normativa legal vigent sobre els estudis de doctorat.
 4. Participació en les activitats de formació per a directors de tesi que siguin ofertes per l’Escola de Doctorat per complir amb responsabilitat les funcions de supervisió de les persones doctorandes.
 5. Tots els drets que li siguin reconeguts en la legislació general, en la normativa de la Generalitat de Catalunya i en els estatuts i normes pròpies de la Universitat Internacional de Catalunya.

Deures del Director de Tesi

 1. Signar el compromís documental que estableixi les funcions de supervisió de les persones doctorandes, en la forma que estableixi la Universitat Internacional de Catalunya.
 2. Crear una relació constructiva i positiva amb les persones doctorandes, per tal d’establir les condicions necessàries per a una transferència eficaç de coneixements i per al bon desenvolupament futur de les carreres dels doctorands com a investigadors.
 3. Revisar regularment el document d’activitats personalitzat de les persones doctorandes.
 4. Informar i avalar, periòdicament, el pla de recerca de les persones doctorandes.
 5. Vetllar perquè les persones doctorandes coneguin els objectius estratègics que regeixen el seu àmbit d’activitat i els mecanismes de finançament, i que se sol·liciten tots els permisos necessaris abans d’iniciar la seva tasca o d’accedir als recursos proporcionats.
 6. Vetllar perquè els resultats de recerca de les persones doctorandes siguin fructífers i es difonguin i aprofitin mitjançant, per exemple, comunicats, transferències a altres contextos de recerca o, si escau, comercialització.
 7. Facilitar que les activitats de recerca de les persones es difonguin a la societat en general de manera que puguin ser compreses per persones no especialistes i es millori així la comprensió per part del públic en general.
 8. Vetllar perquè les persones doctorandes segueixin, en tot moment, pràctiques de treball segures, segons la legislació nacional. Així mateix, vetllar perquè les persones doctorandes adoptin les mesures necessàries per complir amb les exigències legals en matèria de protecció de dades i de confidencialitat.
 9. Atendre les necessitats de les persones doctorandes amb discapacitat, d’acord amb les pautes establertes per la Universitat Internacional de Catalunya.
 10. Subscriure el compromís amb el compliment del codi de bones pràctiques adoptat per l’Escola de Doctorat.
 11. Proposar a la Comissió Acadèmica possibles membres per a la Comissió Específica de cada doctorand.
 12. Proposar a la Comissió Acadèmica corresponent els revisors externs per avaluar les tesis dipositades.
 13. Proposar a l’Escola de Doctorat les persones que poden formar part del tribunal en la defensa de la tesi.

Responsabilitats del Director de Tesi

 1. Ajudar el doctorand en la definició del tema de la recerca doctoral que, eventualment, ha de culminar en la tesi doctoral.
 2. Ajudar el doctorand a solucionar els diferents aspectes relacionats amb la recerca i a establir-ne els detalls concrets, així com els mitjans requerits i, si escau, el disseny experimental.
 3. Indicar al doctorand les activitats formatives més adequades per a la recerca quan l’estudi de doctorat les consideri.
 4. Comunicar al doctorand qualsevol norma o aspecte ètic que pugui tenir relació amb la recerca.
 5. Acordar el pla de supervisió del treball de recerca i planificar reunions regulars.
 6. Llegir, corregir i comentar el manuscrit de la tesi, en les redaccions successives, abans de la data pactada per al dipòsit.
 7. El vistiplau del director de l’Escola de Doctorat com a representant de la Universitat Internacional de Catalunya