Tutor del Doctorand

El tutor és responsable de l’adequació entre la formació i l’activitat de recerca.

Pot ser tutor un doctor amb experiència investigadora acreditada lligat a la unitat o a l’Escola que organitza el programa, a qui correspondrà vetllar per la interacció del doctorand amb la Comissió Acadèmica. Un cop admès al programa de doctorat, la comissió acadèmica corresponent assignarà un tutor al doctorand, que pot ser alhora el director de la tesi o no.

La Comissió Acadèmica, un cop hagi escoltat el doctorand, pot modificar el nomenament del tutor d’un doctorand en qualsevol moment del període de realització del doctorat, sempre que concorrin raons justificades.

Drets dels Tutors

 1. La integració plena en l’estructura i activitats de l’Escola de Doctorat, d’acord amb la normativa definida en aquest reglament per als plans de doctorat.
 2. L’ús d’instal·lacions acadèmiques adequades i accessibles i accés als mitjans materials adequats per a l’activitat com a tutor o tutora.
 3. La tasca de tutorització de tesi doctoral serà reconeguda d’acord amb el que estableix la normativa legal vigent sobre els estudis de doctorat.
 4. Participar en les activitats de formació per a tutors que ofereixi l’Escola de Doctorat per complir amb responsabilitat les funcions de supervisió de les persones doctorandes.
 5. Tots els drets que li siguin reconeguts en la legislació general, en la normativa de la Generalitat de Catalunya i en els estatuts i normes pròpies de la Universitat Internacional de Catalunya.

Deures dels Tutors

 1. Signar el compromís documental que estableixi les funcions de supervisió de les persones doctorandes, en la forma que estableixi la Universitat Internacional de Catalunya.
 2. Assistir les persones doctorandes en el procés de formació, i facilitar-los la informació, orientació i recursos per a l’aprenentatge.
 3. Facilitar la configuració de l’itinerari curricular de les persones doctorandes.
 4. Revisar regularment el document d’activitats personalitzat de les persones doctorandes.
 5. Informar i avalar, periòdicament, el pla de recerca de les persones doctorandes.
 6. Estimular la transició de les persones doctorandes al món laboral, el desenvolupament inicial de la carrera professional i l’accés a la formació contínua.
 7. Atendre les necessitats de les persones doctorandes amb discapacitat, d’acord amb les pautes establertes per la Universitat Internacional de Catalunya.
 8. Subscriure el compromís amb el compliment del codi de bones pràctiques adoptat per l’Escola de Doctorat.