Patronat

El Patronat és l'òrgan suprem de govern de la Universitat Internacional de Catalunya i exerceix la seva autoritat directament o per mitjà de la Comissió Executiva. El Patronat realitza, a proposta de la Comissió Executiva, els nomenaments i cessaments del rector, dels vicerectors, del secretari general, del gerent, dels degans de facultats, dels directors d'escoles, instituts universitaris d'investigació i centres d'estudis, i dels altres membres de la Junta de govern; també s'encarrega dels pressupostos anuals ordinaris i extraordinaris i de les liquidacions.

Patronat Universitari

President
Sr. Miguel Ángel Cazcarra Palacio

Vicepresident
Sr. Santiago Gotor Sánchez

Vocals

  • Sr. Juan Fernando Horcajada Moya
  • Sra. Maria Rosa Infante Martínez-Pardo
  • Sr. Joan de Dou Playà
  • Sra. Maria Rosa Parera Coll 
  • Sr. Jose Francisco Colom Pastor

Secretària no patrona

Sra. Maria José Font Boix

Comissió Executiva del Patronat

President
Sr. Miguel Ángel Cazcarra Palacio

Vicepresident
Sr. Santiago Gotor Sánchez

Vocals

  • Sra. Maria Rosa Infante Martínez-Pardo
  • Sr. Joan de Dou Playà
  • Sr. Jose Francisco Colom Pastor

Secretària no patró

Sra. Maria José Font Boix