Subject teachers list

Dra.
Helena
ROQUET
PUGÈS
Institute for Multilingualism
Lectora
Extensió: 
6134
hroquet@uic.es
Fotografia del professor

Presentació

La Dra. Helena Roquet és la Directora de l’Institute for Multilingualism a la Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona), on fa de professora d’adquisició de llengües estrangeres. També és professora associada al Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge de la Universitat Pompeu Fabra (UPF). Va acabar el doctorat en adquisició de segones llengües a la UPF el 2011, data en què va defensar la tesi doctoral sobre l’adquisició de l’anglès com a llengua estrangera integrant contingut i llengua en l’educació reglada. És membre del grup de recerca consolidat ALLENCAM (Adquisició de Llengües a la Catalunya Multilingüe) a la UPF. Els principals interessos de recerca són l’adquisició de segones i terceres llengües i l’AICLES (Aprenentatge Integrat de Contingut i Llengua Estrangera a l’Educació Superior).

Formació Acadèmica de la Dra. ROQUET PUGÈS, Helena

 • DOCTORAT EN COMUNICACIÓ MULTILINGÜE I TRADUCCIÓ
  Universitat Pompeu Fabra
 • TRADUCCIÓ INTERPRETACIÓ - ANGLÈS I ALEMANY
  Universitat Pompeu Fabra
 • CURS D'APTITUD PEDAGÒGICA - ANGLÈS
  Universitat de Barcelona

Publicacions de la Dra. ROQUET PUGÈS, Helena

Articles

 • Navarro, N.; Roquet, H., 2019, "Linking or delinking of ideas? The use of adversative linking adverbials by advanced EFL learners", Revista Española de Lingüística Aplicada.
 • Artieda, G.; Roquet, H.; Nicolás, F., 2017, "The impact of age and exposure on EFL achievement in two learning contexts: formal instruction and formal instruction + content and language integrated learning (CLIL)", International journal of bilingual education and bilingualism, 1-19.
 • Roquet, H.; Pérez, C., 2015, "DO PRODUCTIVE SKILLS IMPROVE IN CONTENT AND LANGUAGE INTEGRATED LEARNING (CLIL) CONTEXTS? THE CASE OF WRITING", Applied linguistics.
 • Roquet, H.; Pérez, C., 2015, "THE LINGUISTIC IMPACT OF A CLIL SCIENCE PROGRAMME: AN ANALYSIS MEASURING RELATIVE GAINS", System. An international journal of educational technology and applied linguistics.
 • Roquet, H.; Llopis, J.; Pérez, C., 2015, "DOES GENDER HAVE AN IMPACT ON THE POTENTIAL BENEFITS LEARNERS MAY ACHIEVE IN TWO CONTEXTS COMPARED: FI AND FI + CLIL?", International journal of bilingual education and bilingualism.
 • Pérez, C.; Escobar, C.; Roquet, H., 2013, "PERSPECTIVES SOBRE L'APRENENTATGE DE LLENGUES I EL MULTILINGUISME. DE LA IMPLANTACIO DE L'EICLE EN LLENGUA ANGLESA AL MULTILINGUISME", Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya.
 • Pérez, C.; Roquet, H., 2011, "A study of the acquisition of English as a foreign language: integrating content and language in mainstream education in Barcelona.", TriCLIL proceedings. International round table on CLIL programmes. VI colloquium on CLIL in catalonia.
 • Valls-Ferrer, M.; Roquet, H.; Pérez, C., 2010, "The effect of practice in different contexts of language acquisition: contrasting FI, SA and CBLC", THE EFFECT OF PRACTICE IN DIFFERENT CONTEXTS OF LANGUAGE ACQUISITION: CONTRASTING FI, SA AND CBLC.
 • Roquet, H.; Pérez, C., 2008, "La lectura bilingüe: Factor esencial para la adquisición de la competencia escrita en una tercera lengua", 25 años de lingüística en España: hitos y retos. actas del congreso nacional de lingüística aplicada AESLA. Universidad de Murcia, 163-170.
 • Roquet, H.; Pérez-Vidal, C., 2007, "Bilingual reading: An essential factor for the acquisition of written competence in a third language", COMPLEXITY, FLUENCY AND ACCURACY IN SECOND LANGUAGE USE, LEARNING AND TEACHING CONGRESS PROCEEDINGS.

Llibres

 • Roquet, H., 2011, "INTEGRATING CONTENT AND LANGUAGE IN MAINSTREAM EDUCATION IN BARCELONA. A STUDY OF THE ACQUISITION OF ENGLISH IN MAINSTREAM EDUCATION IN BARCELONA", Lambert Academic Publishing.

Capítols de llibre

 • Pérez, C.; Roquet, H., 2015, "CLIL IN CONTEXT: PROFILING LANGUAGE ABILITIES.", Content-Based language learning in multilingual educational environments. Springer Verlag.

Projectes de recerca de la Dra. ROQUET PUGÈS, Helena

 • Adquisición de lenguas en el aula multilingüe y multicultural: internacionalización en el propio país y en el extranjero para todos los aprendices (INTCLASS).
 • Combinación y complementariedad de tres contextos de adquisición del inglés a nivel avanzado. practica lingüística, entornos virtuales, e impacto competencia y profesional..

RDI no competitiu de la Dra. ROQUET PUGÈS, Helena

 • Content and Language Integrated Learning in Pre-primary Education.
 • Aula d'empresa Sponsored Classroom for Innovation in English Language Teaching, Universitat Internacional de Catalunya-Santillana (Proyecto de transferencia patrocinado por la empresa) (2015-2017)..