Subject teachers list

Dr.
Esteve
VALLS
ALECHA
Institute for Multilingualism
Lector
Extensió: 
6135
evalls@uic.es
Fotografia del professor

Formació Acadèmica del Dr. VALLS ALECHA, Esteve

 • Filologia Catalana
  Universitat de Barcelona
 • Altres
  Universitat de Barcelona (2006)

Publicacions del Dr. VALLS ALECHA, Esteve

Articles

 • Valls, E., 2018, "El lleidatà, un parlar en recessió. Aspectes fonètics i fonològics", Shikar, 150-156.
 • Valls, E., 2017, "Què se n’ha fet, del lleidatà dels padrins?", Shikar, 155-161.
 • Valls, E., 2016, "El català de la Franja, entre dues paradoxes", Revista de llengua i dret.
 • Valls, E., 2016, "Isidre Camps i Romeu: cartes d'un republicà als camps de concentració de Franco", Revista d'Igualada, 54, 40-49.
 • Carrera-Sabaté,J; Valls, E.; Royo, L.; Lloret-Romañach,MR, 2016, "Millorar la pronúncia en català en graus de Mestre i de Comunicació: una acció d’innovació docent mitjançant el web Guies de pronunciació del català", CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació.
 • Valls, E.; González, M., 2016, "La subagrupació romànica del català: una aproximació dialectomètrica de base fonètica a l’Atlas Linguistqiue Roman", STUDIA ROMANICA POSNANIENSIA, 43, 5-27.
 • Valls, E.; González, M., 2016, "Variación e distancia lingüística na Romania Antiqua: unha contribución dialectométrica ao debate sobre o grao de individuación da lingua galega", ESTUDOS DE LINGUISTICA GALEGA, 229-246.
 • Valls, E.; González, M., 2014, "Unha nova base de datos para a romanística a partir do Atlas Linguistique Roman", Verba. Anuario galega de filoloxia, 41, 337-367.
 • Cerradelo, S.; Valls, E., 2013, "Achega fraseolóxica para un dicionario bilingüe galego–catalán / catalán–galego", Cadernos de fraseoloxía galega, 15, 37-132.
 • Valls, E., 2013, "Canvi morfològic vs. canvi fonològic en català nord-occidental", Treballs de sociolingüística catalana, 23, 57-79.
 • Valls, E.; Wieling, M.; Nerbonne, J., 2013, "Linguistic advergence and divergence in north-western Catalan: A dialectometric investigation of dialect leveling and border effects", Literary And Linguistic Computing, 28.
 • Valls, E., 2012, "Boix-Fuster, Emili; Torrens Guerrini, Rosa M. (ed.) (2011), 'Les llengües al sofà. El plurilingüisme familiar als països de llengua catalana', Lleida, Pagès.", ESTUDOS DE LINGUISTICA GALEGA, 4, 243-247.
 • Valls, E.; Nerbonne, J.; Prokic, J.; Wieling, M.; Clua, E.; Lloret, M., 2012, "Applying the Levenshtein Distance to Catalan dialects: A brief comparison of two dialectometric approaches", Verba. Anuario galega de filoloxia, 39, 35-61.
 • Valls, E., 2011, "Pradilla, Miquel-Àngel (2008), 'La tribu valenciana. Reflexions sobre la desestructuració de la comunitat lingüística', Benicarló, Onada.", Cadernos de lingua , 33, 151-157.
 • Pujol, J.; Valls, E., 2011, "Mau! A propòsit d’Això del català. Podem fer-ho més fàcil?", Marges, els. Revista de llengua i literatura, 95, 109-115.
 • Valls, E., 2010, "Pradilla, Miquel-Àngel (2008), 'Sociolingüística de la variació i llengua catalana', Barcelona, Institut d'Estudis Catalans", ESTUDOS DE LINGUISTICA GALEGA, 2, 311-315.
 • Valls, E., 2009, "Sanmartín, Goretti (2009), 'Nos camiños do entusiasmo. Calidade da lingua e planificación', Vigo, Xerais.", Revista de llengua i dret, 52, 557-561.
 • Valls, E., 2009, "Cap a una diversificació metodològica de la dialectometria catalana: primers resultats d’aplicar la distància de Levenshtein al Corpus Oral Dialectal", Estudios interlingüísticos, XX.
 • Valls, E., 2008, "Bastardas, Albert (2007), 'Polítiques de la llengua i la identitat en l'era glocal', Barcelona, Institut d'Estudis Autonòmics.", Grial. Revista galega de cultura , 176, 97-98.
 • Valls, E., 2008, "Solé i Camardons, Jordi (2007), 'La llengua que ens va parir. Set pensadors a la recerca del català', Barcelona, Dux.", Grial. Revista galega de cultura , 178, 107-108.
 • Valls, E., 2008, "Galindo, Mireia (2008), 'Les llengües en joc, el joc entre llengües. L'ús interpersonal del català entre els infants i joves de Catalunya', Lleida, Pagès.", Grial. Revista galega de cultura , 181, 118-119.
 • Eugenio, M.; Romera, L.; Salcioli, V.; Szmidt, D.; Fernández, A.; Carrera-Sabaté, J.; Labraña, S.; Aguilar, L.; Cabrera, M.; Valls, E., 2008, "Estudio de la entonación del catalán hablado en la ciudad de l’Alguer (Cerdeña) en el marco de AMPERCAT", Language Design. Journal of Theoretical and Experimental Linguistics, Special Issue 2, 119-127.
 • Valls, E., 2008, "Actualització dels estudis sobre la pronúncia xipella: estat de la qüestió, nova delimitació geogràfica i perspectives de futur", Estudios interlingüísticos, XIX, 319-331.
 • Valls, E., 2008, "La desdialectalització del català nord-occidental: cap a una convergència total amb l'estàndard?", De Lingua Aragonensi, 4, 55-89.
 • Valls, E., 2005, "En Jaume Tusal i Solé: un igualadí a la Guerra del Marroc", Revista d'Igualada, 20, 20-27.

Capítols de llibre

 • Wieling, M.; Valls, E.; Baayen, H.; Nerbonne, J., 2018, "Border effects among Catalan dialects", Mixed-Effects Regression Models in Linguistics (Quantitative Methods in the Humanities and Social Sciences). SPRINGER VERLAG: BERLIN HEIDELBERG NEW-YORK, 71-97.
 • Valls, E., 2017, "Morphology changes faster than phonology", From Semantics to Dialectometry. Festschrift in honor of John Nerbonne. College Publications, 117-127.
 • Valls, E., 2017, "Cap a on va el català de la Franja? Alguns exemples de canvi lingüístic en curs", El repte d’investigar sobre la Franja d’Aragó. Prensas Universitarias de Zaragoza, 51-86.
 • Valls, E., 2014, "Directionnalité et portée du changement linguistique en cours en catalan nord-occidental", L’espace des langues. L'HARMATTAN, 305-325.
 • Valls, E., 2013, "La distribució dels increments velar i palatal en la morfologia verbal regular dels parlars de la Franja: un exemple d'evolució intrasistèmica autònoma en el marc de l'efecte-frontera", Qüestions de morfologia flexiva i lèxica del català. Volum d’Homenatge a Joaquim Viaplana. Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, 351-384.
 • Valls, E., 2013, "L'excepcionalitat de la cruïlla catalanoaragonesa a les Terres de l'Ebre: un cas de dissidència respecte a les dinàmiques evolutives dels parlars nord-occidentals", Terres de cruïlla. Estudis sobre les comarques de la diòcesi de Tortosa. Onada Edicions, Benicarló, 521-533.
 • Clua, E.; Valls, E.; Viaplana, J., 2008, "Analisi dialettometrica del catalano partendo dai dati del COD. Una prima approssimazione alla gerarchia tra varietà", Ladinometria. Miscellanea per Hans Goebl per il 65° compleanno. Istitut Cultural Ladin, 27-42.

Projectes de recerca del Dr. VALLS ALECHA, Esteve

 • Grup d'Estudi de la Variació.
 • Fenómenos de interfaz fonética-fonología-morfología desde la perspectiva de la variación lingüística.
 • Un projecte lingüístic de centre per a una millora lingüística i cultural dels futurs mestres.
 • Grup d'Estudi de la Variació.
 • Descripción e interpretación de la variación lingüística: aspectos fónicos y morfológicos del catalán y otras lenguas románicas (DIVaL).
 • Desenvolupament de recursos tecnològics per a l'ensenyament i l'aprenentatge autònom del català.
 • Descripción e interpretación de la variación dialectal: aspectos fonológicos y morfológicos del catalán.
 • Distància lingüística en els eixos espacial i temporal: aspectes fonològics i morfològics del català (DiLET)..
 • Explotación de un corpus oral dialectal: análisis de la variación lingüística y desarrollo de aplicaciones informáticas para la transcripción automatizada (2a fase).