El grup de recerca Maternitat i Acadèmia es reuneix a UIC Barcelona

12/02/20
Comparteix aquesta informació

El 12 de febrer passat es van reunir a UIC Barcelona membres del grup de recerca Maternitat i Acadèmia nascut sota l'empara de la Comissió Dones i Ciència de Consell Interuniversitari de Catalunya.

El grup de recerca Maternitat i Acadèmia es reuneix a UIC Barcelona
Format per Esteve Arboix (AQU-Catalunya), Mara Dierssen (centres I - CERCA), Consuelo León (UIC Barcelona), Victòria Miquel Martí (Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca - AGAUR) i Anna M. Pla Boix (Universitat de Girona); la iniciativa té com a objectiu analitzar els factors que influeixen de manera positiva i negativa en el progrés professional de les científiques que són mares.
 
Per avaluar l'estat de la qüestió, s'estan analitzant les dades facilitades per AQU Catalunya, l'informe jurídic de l'Institut Català de les Dones, l’informe recent presentat per la Xarxa Vives, així com, també, diferents estudis realitzats entre el personal docent i investigador de les diferents universitats catalanes.
 
La protecció de la maternitat i la paternitat en els processos d'avaluació d'AQU és un tema que ja ha estat tractat amb anterioritat per la Comissió d'Avaluació de la Recerca (CAR) i que respon a una exigència del marc normatiu vigent —Llei 17 / 2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes— en què s'al·ludeix al deure de garantir la perspectiva de gènere i la no discriminació per raó de maternitat.
 
A escala internacional, cal destacar iniciatives com la de l'European Research Council, o la de la pròrroga del sexenni plantejada pel Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats en l'àmbit estatal.