David
JUANES
GIMÉNEZ
Extensió: 
Fotografia del professor