Josep Maria
RIUS
BRESCO
Extensió: 
Fotografia del professor