Assignatura

Ètica General

 • codi 10303
 • curs 2
 • període Semestre 1
 • tipus OB
 • credits 3

Llengua d'impartició principal: català

Altres llengües d'impartició: anglès, castellà

En cas què l'alumne estigui matriculat en la línia anglesa s'impartirà la docència d'aquesta assignatura en aquest idioma.

Professorat

Responsable

Dra. Magdalena BOSCH - mbosch@uic.es

Horari d'atenció

Cal acordar les entrevistes per correu electrònic.

Presentació

Moltes vegades, al llarg de la nostra vida personal i en el desenvolupament de la nostra trajectòria professional ens trobem amb problemes que no són estrictament tècnics, sinó humans. Les qüestions sobre “com es pot actuar bé” o “com es poden mantenir bones relacions amb altres persones” tenen una importància decisiva. L’assignatura d’Ètica és l’espai idoni per pensar sobre aquests temes i estudiar-los.

Requisits previs

No hi ha requisits previs.

Objectius

 

1) Dotar els alumnes de les eines necessàries per analitzar el comportament humà.
2) Introduir els alumnes a l’ús d’elements bàsics del pensament moral i dels principals conceptes de l’ètica.

 

 

Competències

 • 51 - Desenvolupar aptituds en la presa de decisions.
 • 52 - Ser capaç de desenvolupar aptituds en les relacions interpersonals i de treball en equip.
 • 54 - Ser capaç d'expressar idees i arguments de manera ordenada i coherent tant oralment com de forma escrita.
 • 56 - Ser capaç de fer argumentacions que afavoreixin el raonament crític i autocrític.
 • 57 - Adquirir aptituds que afavoreixin la comprensió lectora.
 • 60 - Assolir coneixements que afavoreixin el respecte vers altres cultures i costums.
 • 62 - Adquirir mecanismes que facilitin l'adopció de compromisos de caràcter ètic.
 • 63 - Ser capaç d'analitzar comportaments empresarials i decisions en un context empresarial i valorar-los des d'un punt de vista econòmic, social i ètic.
 • 50 - Adquirir capacitat de relacionar conceptes i fer exercicis d'anàlisi i de síntesi.

Resultats d'aprenentatge

 

Els alumnes que cursen aquesta assignatura desenvoluparan la seva capacitat d’identificar valors ètics i realitzar judicis morals. A més, aprendran a identificar i resoldre problemes pràctics i prendre decisions correctament.

Continguts

Temari

Tema 1. Introducció. Què és l’ètica

Tema 2. Tipus d’ètica. Referències històriques

Tema 3. Felicitat. Sentit de la vida. Fi últim. 

Tema 4. Caràcter i personalitat del lider

Tema 5. Integritat

Tema 6. Limits del relativisme moral

Tema 7. Prudencia: la virtut del govern

Tema 8. Justícia i sinceritat

Tema 9. Fortalesa i capacitat de risc

Tema 10. Autogovern i comportament compulsiu

Tema 11. Amistat i habilitats socials

Tema 12. Les virtuts intel.lectuals i presa de decisions

Tema 13. La Conciència i la capacitat de jutjar

Tema 14. Serenitat i resiliència

Tema 15. Trascendència i gratitut

 

 

 

 

Metodologia i activitats formatives

En aquesta assignatura s’empren tres tipus diferents de recursos metodològics:
1. Classes interactives, que despertin els coneixements previs de l’alumne
2. Classes teòriques, en què s’expliquen els conceptes principals
3. Anàlisi de casos pràctics

Sistemes i criteris d'avaluació

50 % treball pràctic, exercicis a casa

     Els treballs pràctics s’han de lliurar personalment a classe, fets amb ordinador i impresos. Altres vies de lliurament no són vàlides: per correu electrònic, per mitjà d’un company. 

L'assistència a classe és part del treball pràctic i es controla a través de les pràctiques. Per aprovar l'assignatura cal haver realitzat com a mínim un 80% d'amdues (assistència i pràctiques lliurades).

50 % examen final

Les dues notes han de ser 5 o superiors per fer mitjana. Quan això no es compleixi la nota final no superarà mai el 4.75.

Honestedat acadèmica. Els treballs que es lliuren els han d’haver elaborat íntegrament els estudiants. L’ús d’idees i continguts d’altres persones s’han de justificar amb les citacions corresponents. El plagi no és admissible en cap cas i suposa el suspens automàtic de l’exercici.

Segona convocatòria: els criteris a la segona convocatòria es mantenen igual que a la primera. El treball pràctic també. Quan els treballs de classe no es puguin repetir, es canviaran per d’altres que l’alumne pugui realitzar. A la segona convocatòria es presenten els exercicis en paper i es realitza una entrevista (examen oral). L'avaluació es fa sobre l'examen oral.

PER LES NOVES CIRCUMSTÀCNIES QUE HA CREAT EL COVID-19, ELS EXAMENS SERAN ORALS I PER MEET. CAL QUE CADA ALUMNES CONCRETI DIA I HORA PER MAIL.

Bibliografia i recursos

ARENDT, H., La condición humana, Paidós, Barcelona, 1993. 
ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco. Ed. bilingüe, Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1970.

BASTONS, M.; La inteligencia práctica. Prohom, Barcelona 2003

                         La toma de decisiones en la organización, Ariel, Barcelona 2000

BOSCH, M.; La ética amable, EUNSA, Pamplona 2015

CICERÓN, De los deberes

                  De la amistad

                  De la vejez
GRISEZ, G., y SHAW, R., Ser persona. Curso de Ética, Rialp, Madrid, 1993.

LLANO, A.; La vida lograda, Ariel, Barcelona 2006
MACINTYRE, A., Tras la virtud, Crítica, Barcelona, 1987.

                            Tres versiones rivales de le ética, Rialp, Madrid 1992
MARÍAS, J. La felicidad humana, Alianza, Madrid, 1989.

MENSCH, J., Ethics and Selfhood. Alterity and the Phenomenology of Obligation, State University of New York Press, NY, 2003.

PIEPER, J. Las virtudes fundamentales, Rialp, Madrid, 1980. 
RODRÍGUEZ LUÑO, A. Ética, Eunsa, Pamplona, 1986.

SENECA, Sobre la felicidad, Alianza, Madrid 1997
SPAEMANN, R., Ética. Cuestiones fundamentales, Eunsa, Pamplona, 1995.

TAYLOR, Ch.; La ética de la autenticidad, Paidós, Barcelona 1994

TRIGO, T.; En busca de una ética universal: un nuevo modo de ver la ley natural. Eunsa. Pamplona 2011 
YEPES STORK, R. Fundamentos de antropología. Un ideal de la existencia humana. Eunsa. Pamplona. 1996.    

http://www.philosophica.info/

http://plato.stanford.edu/

 

 

 

Material didàctic

      Materials
            article proyecto vital proyectovital.pdf 
            cas practic margin call ejerciciomargincall.docx 
            English group Are good and evil relative chap.1-aregoodandevilrelative.pdf 
            English Group Case study Marcos Callado marcoscallado.pdf 
            English group CHECK YOUR KNOWLEDGE 1 checkyourknowledge1.pdf 
            English group CHECK YOUR KNOWLEDGE 2 checkyourknowledge2.pdf 
            English group Conviction and responsibility chap.5-convictionandresponsability.pdf 
            English group Courage and moderation courageandmoderation.pdf 
            English group Education chap.3-education.pdf 
            English group Equanimity chap.8-equanimity.pdf 
            English group Gratitude gratitude.pdf 
            English group Justice justice.pdf 
            English group Justice chap.4justice.pdf 
            English group Loyalty loyalty.pdf 
            English group Magnanimity magnanimity.pdf 
            English Group Moral relativism arefutationofmoralrelativism.pdf 
            English Group Presentation Contemporaneous Ethics contemporeneousapproaches.pdf 
            English group Presentation Fundamental Human Virtues fundamentalhumanvirtues.pdf 
            English Group Presentation History of ethics I historyofethicsi.pdf 
            English Group Presentation History of ethics II historyofethicsii.pdf 
            English group Presentations by teams presentationsbyteams.pdf 
            English group Presentations Responsability and moral judgements responsibilityandmoraljudgments.pdf 
            English group Prudence prudence.pdf 
            English group Sachs, Aristotle's ethics sachs,aristotle.pdf 
            English group Should we always follow our conscience chap.6-shouldwealwaysfollowourconscience.pdf 
            English group The unconditional chap.7-theunconditional.pdf 
            English group Truthfulness truthfulness.pdf 
            English group Upbringing chap.2upbringing.pdf 
            English Group What is a person whatisaperson.pdf 
            secret happiness thesecrettohappiness.pdf 
      Webs d'interès
            English group Guide to Writing a Philosophy Paper  http://home.wlu.edu/~mahonj/WritingPaper.htm 
  © 2020 Universitat Internacional de Catalunya | Contacta'ns | Privacitat i Protecció de dades | Propietat intel·lectual
  Campus Barcelona. Tel.: 93 254 18 00 | Campus Sant Cugat. Tel.: 93 504 20 00