Assignatura

Ètica Empresarial

 • codi 10311
 • curs 4
 • període Semestre 1
 • tipus OB
 • credits 3

Llengua d'impartició principal: català

Altres llengües d'impartició: anglès, castellà

En cas què l'alumne estigui matriculat en la línia anglesa s'impartirà la docència d'aquesta assignatura en aquest idioma.

Professorat

Responsable

Dr. Miquel BASTONS - bastons@uic.es
MsU Caleb Michael BERNACCHIO - cmbernacchio@uic.es

Horari d'atenció

Acordar entrevistes per e-mail

Presentació

 

Moltes vegades, al llarg de la nostra vida personal i en el desenvolupament de la nostra trajectòria professional, ens trobem amb problemes que no són estrictament tècnics, sinó humans. Les qüestions com ara “com actuar bé” o “com mantenir bones relacions amb altres persones” tenen una importància decisiva. L’assignatura d’Ètica Empresarial és un espai idoni per pensar sobre aquests temes i estudiar-los.


Requisits previs

No hi ha requisits previs

Objectius

1) Dotar els alumnes de les eines necessàries per analitzar el comportament humà a l’empresa.

2) Introduir els alumnes a l’ús d’elements bàsics del pensament moral i dels principals conceptes de l’ètica empresarial.

Competències

 • 54 - Ser capaç d'expressar idees i arguments de manera ordenada i coherent tant oralment com de forma escrita.
 • 56 - Ser capaç de fer argumentacions que afavoreixin el raonament crític i autocrític.
 • 60 - Assolir coneixements que afavoreixin el respecte vers altres cultures i costums.
 • 62 - Adquirir mecanismes que facilitin l'adopció de compromisos de caràcter ètic.
 • 68 - Desenvolupar mecanismes que afavoreixin la sensibiltat vers temes relacionats amb el benestar social.
 • 11 - Conèixer els principals conceptes i teories sobre l'home i la societat.
 • 12 - Conèixer els principals conceptes i teories sobre la filosofia de l'economia i l'empresa.
 • 50 - Adquirir capacitat de relacionar conceptes i fer exercicis d'anàlisi i de síntesi.
 • 51 - Desenvolupar aptituds en la presa de decisions.
 • 53 - Adquirir habilitats per a l'aprenentatge autònom.

Resultats d'aprenentatge

 

Els alumnes que cursen aquesta assignatura desenvoluparan la capacitat per identificar valors ètics i fer judicis morals. A més, aprendran a identificar i resoldre problemes pràctics i a prendre decisions correctament.


Continguts


Tema 1 Origen i principals enfocaments de l'Ètica empresarial
      1.1 Codis ètics
            Materials
                  Artículo Mélé. Códigos de Ética mele.codigosdeetica.pdf 
                  Caux Round Table Principles cauxroundtableprincipios.pdf 
                  Còdic ètic BBVA codigoconductabbva.pdf 
                  Còdic ètic Telefonica codigoeticotelefonica.pdf 
                  EASY MONEY ON WALL STREET casoeasymoneyonwallstreet.docx 
                  The Minnesota Principles theminnesotaprinciples.docx 
            Webs d'interès
                  The Minnesota Principles http://www.cebcglobal.org/index.php?/about/the-minnesota-princip 

Tema 2 La dimensió ètica del comportament
      2. Què aporta la ètica a l'empresa

Tema 3 Fundaments antropològics de l'Ètica. Racionalitat i Afectivitat
      Materials
            apunts Estructura de la Persona apuntesestructurapersona2.docx 
            Cas El concesionario elconcesionario.doc 
            Cas Vitale amandovitale.docx 
            Plató. La República platon.republ.1.doc 

Tema 4 La presa de decisions. El criteri d'eficàcia.
      Materials
            Cas electrónica electronica.doc 

Tema 5 La lògica del mercat. Lògica de l'egoista.
      Materials
            El cas Enron elcasoenron.docx 
      5.1 Egoisme o benevolència
            Materials
                  Milgrom. L'egoisme milgrom.doc 

Tema 6 Estructuració de decisions
      6.1 Definició completa de problemes de decisió
            Materials
                  Quo vadis quovadis.cas.doc 
      6.2 Determinants de la qualitat de les decisions

Tema 7 El paper de les virtuts a la presa de decisions

Tema 8 Avaluació de les conseqüències. Conflictes i Dilemes
      Materials
            El candidato elcandidato.doc 
            Heroi heroi.docx 

Tema 9 Ètica i cooperació entre persones
      Materials
            Cas Protenc protenc.docx 

Tema 10 La persona a l'empresa
      Materials
            El Lladre de Pittsburg elladrondepittsburg.docx 
            El nen inmigrant ninoinmigrante.doc 
      10. Què significa tractar a altres com persones
            Materials
                  El pacient tretraplègic eltetraplejico.caso.docx 

Tema 11 Desenvolupament de la cooperació. La confiança
      11.1 Valors possessius i valors contributius a l'empresa
      11.2 Competència i cooperació. La confiança
            Materials
                  Cas La decisión de Inglaterra ladecisiondeinglaterra.doc 

Tema 12 Responsabilitat i Solidaritat
      Materials
            Cas AB. Sostenibilitat aiguesdebarcelona.casestudy.pdf 
      12. Egoïsme, sentimentalisme i realisme a l'empresa

Metodologia i activitats formatives

En aquesta assignatura s’empren tres tipus diferents de recursos metodològics:

1. Classes interactives, que despertin els coneixements previs de l’alumne.

2. Classes teòriques, que expliquin els conceptes principals.

3. Anàlisi de casos pràctics.

Sistemes i criteris d'avaluació

L’avaluació es basarà en:

 • Participació a classe (35 %)
 • Examen parcial (15 %)
 • Examen final (35 %)
 • Entrega d’un treball final en equip que consisteixi en una recerca sobre un tema a convenir (15 %)

Guia per a l’elaboració del treball de recerca guiaparaelaborarelresearchpaper.docx

Bibliografia i recursos

ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco. Ed. bilingüe, Instituto de Estudios Políticos,    Madrid, 1970.

GRISEZ, G., y SHAW, R., Ser persona. Curso de Ética, Rialp, Madrid, 1993. 

LLANO, A., La vida lograda, Ariel, 2002. 

MACINTYRE, A., Tras la virtud, Crítica, Barcelona, 1987. 

MARÍAS, J. La felicidad humana, Alianza, Madrid, 1989. 

MELÉ, D. Business Ethics in Action: Seeking Human Excellence in Organizations. Palgrave, Hampshire-New York, 2009.

PIEPER, J. Las virtudes fundamentales, Rialp, Madrid, 1980. 

RODRÍGUEZ LUÑO, A. Ética, Eunsa, Pamplona, 1986. 

SPAEMANN, R., Ética. Cuestiones fundamentales, Eunsa, Pamplona, 1995. 

YEPES, R. Fundamentos de antropología. Un ideal de la existencia humana. Eunsa. Pamplona. 1996.

Material didàctic

      Materials
            Guía per a l'elaboració del treball de investigació guiaparaelaborarelresearchpaper.docx 
  © 2020 Universitat Internacional de Catalunya | Contacta'ns | Privacitat i Protecció de dades | Propietat intel·lectual
  Campus Barcelona. Tel.: 93 254 18 00 | Campus Sant Cugat. Tel.: 93 504 20 00