Assignatura

Economia Mundial

 • codi 10338
 • curs 2
 • període Semestre 2
 • tipus OB
 • credits 3

Llengua d'impartició principal: català

Altres llengües d'impartició: anglès, castellà

En cas què l'alumne estigui matriculat en la línia anglesa s'impartirà la docència d'aquesta assignatura en aquest idioma i en castellà.

Professorat

Responsable

Dr. Víctor POU - vpou@uic.es
Dra. Neus VILA - nvila@uic.es

Horari d'atenció

Cal convenir-la amb l’estudiant.


Presentació

Un no pot llegir un diari o una revista sense llegir alguna cosa directament relacionada amb l’economia: la recuperació va a prendre força o hi haurà una recaiguda en la recessió? Què fan els bancs centrals per regular les institucions financeres i així evitar una altra crisi? El dòlar dels Estats Units s’apreciarà o depreciarà en relació amb el ien i l’euro? Quin és l’efecte de l’entorn macroeconòmic sobre la decisió d’internacionalització de les empreses i el rendiment dels seus negocis? Com afecta l’establiment d’estratègies internes?

Aquest curs desenvolupa el marc analític necessari per comprendre aquests temes i el seu impacte en els negocis. Al final del curs s’espera que l’estudiant sigui capaç d’avaluar críticament l’evolució de l’entorn econòmic i el seu efecte sobre les empreses.

El curs té dues característiques: en primer lloc, el seu èmfasi és internacional. La gran majoria d’exemples i casos d’estudi s’ocuparà de l’economia internacional i les empreses multinacionals. Per tant, ens concentrarem en analitzar l’entorn econòmic des d’una perspectiva global. En segon lloc, aquest curs és eminentment pràctic, els conceptes i els models es discutiran en la mesura que tinguin relació directa amb la comprensió de les situacions de la vida real.

Requisits previs

Macroeconomia 1, Macroeconomia 2

Objectius

L’objectiu general d’aquesta assignatura és identificar els factors principals que impulsen el desenvolupament de l’economia mundial, així com la seva influència en el disseny de polítiques macroeconòmiques.

Competències

 • 22 - Identificar la naturalesa i comportament de productors, consumidors i inversors.
 • 52 - Ser capaç de desenvolupar aptituds en les relacions interpersonals i de treball en equip.
 • 56 - Ser capaç de fer argumentacions que afavoreixin el raonament crític i autocrític.
 • 67 - Adquirir capacitat per expressar-se en altres idiomes.
 • 08 - Comprendre el funcionament dels grans pols de l'economia mundial, les institucions que els regeixen i les interrelacions que s'estableixen.
 • 09 - Identificar les economies emergents així com el món subdesenvolupat i analitzar les polítiques de creixement aplicades.
 • 10 - Identificar els factors del creixement econòmic a llarg termini i comprendre l'impacte de la globalització.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar de manera estratègica el comportament dels governs i les empreses a través de tasques i activitats a l’aula. 
 2. Buscar, a través dels treballs escrits, informació, casos i articles relacionats amb les economies dels països. 
 3. Identificar els motors principals de la globalització i el seu efecte en l’exercici de l’economia dels països a través de tasques escrites. 
 4. Realitzar presentacions orals de treballs escrits relacionats amb les assignacions de treball en equip. 
 5. Redactar informes i exposar les idees principals obtingudes. 
 6. Fer l’examen final que tindrà com a objectiu avaluar el perfil del subjecte. 
 7. Dur a terme exercicis individuals sobre la base d’informes dels països i ferms.

Continguts

1. Globalització
           - Visió general
           - Desafiaments globals

2. Economia internacional
           - Institucions multilaterals de caràcter internacional
           - Comerç internacional, balança de pagaments

3. Crisi financera global (2008)
           - Els motius i efectes macroeconòmics principals
           - Procés de recuperació en mercats desenvolupats i emergents

4. Estratègia internacional
          - Estratègia d’internacionalització d’empreses

Metodologia i activitats formatives

Les activitats es poden agrupar en quatre grans tipus: sessions expositives en grup, sessions participatives, sessions pràctiques i estudi individual o en grup.

Sistemes i criteris d'avaluació

- Participació a classe i presentació d’articles: 30 %

- Informe sobre l’economia d’un país per triar i redacció d’un treball final: 30 %

- Examen final: 40 %

Per a l’avaluació de la segona convocatòria s’apliquen els mateixos criteris de la primera. Les notes d’avaluació contínua no seran part de la nota final en convocatòries futures.

Bibliografia i recursos

Carbaughts R. J. (2007). International Economics. 11th Edition. Thomson South-Western.

Epping R. C. (2009). The 21-Century Economy. A Beginner's Guide. Random House, N.Y.

Hill, Charles W. L. (2011). International Business: Competing in the Global Market Place. McGraw-Hill.

Sharma, Y. K. (2007). Globalization, Privatization, and Market Economy. Aavishkar Publishers.

  © 2020 Universitat Internacional de Catalunya | Contacta'ns | Privacitat i Protecció de dades | Propietat intel·lectual
  Campus Barcelona. Tel.: 93 254 18 00 | Campus Sant Cugat. Tel.: 93 504 20 00