Assignatura

Direcció d'Operacions

 • codi 10348
 • curs 3
 • període Semestre 1
 • tipus OB
 • credits 6

Llengua d'impartició principal: català

Altres llengües d'impartició: anglès, castellà

Professorat

Presentació

La gestió d’operacions tracte sobre la manera en què les organitzacions produeixen productes de béns i serveis (transformació d’uns inputs —material, maquinaria i ma d’obra— en productes acabats). Tot el que feu servir per menjar, per seure, per vestir-vos, per llegir... us arriba per cortesia dels gerents d’operacions que van organitzar-ne la producció. Cada llibre que demaneu prestat de la biblioteca, cada tractament que rebeu a l’hospital, tots els serveis que espereu a les botigues i tots els que assisteixen a classe a la universitat —tots els productes o serveis— s’han produït.

 

Objectius

“Direcció de Producció” és un curs eminentment pràctic que t’introduirà en els conceptes necessaris per entendre bé la funció de producció en l’empresa.

Estudiaràs les eines principals que s’utilitzen per gestionar la producció, però també veuràs com treballen els diferents sistemes de producció que avui s’utilitzen arreu.

Al final del curs et trobaràs que podràs parlar amb comoditat sobre qualsevol aspecte de l’àrea de producció. No es pretén que acabis sent un especialista, però sí que et moguis amb comoditat en aquesta àrea funcional de l’empresa.

 

Competències

 • 13 - Conèixer i comprendre la terminologia i els procesos de gestió de l'empresa.
 • 19 - Analitzar variables quantificables de l'entorn econòmic i incorporar-les en la presa de decisions.
 • 20 - Prendre decisions relatives a l'optimització de recursos mitjançant l'ús de tècniques matemàtiques.
 • 22 - Identificar la naturalesa i comportament de productors, consumidors i inversors.
 • 28 - Assolir destresa en un altre idioma i habilitat en l'ús de la terminologia i les estructures relacionades amb l'àmbit econòmico-empresarial.
 • 31 - Desenvolupar la capacitat per identificar i interpretar dades numèriques.
 • 32 - Adquirir habilitats en la resolució de problemes a partir d'informació quantitativa i qualitativa.
 • 36 - Ser capaç d'interpretar dades quantitatives i qualitatives i d'emprar eines matemàtiques i estadístiques aplicables a processos empresarials.
 • 37 - Tenir capacitat per aplicar tècniques, mètodes i eines de gestió.
 • 39 - Adquirir habilitats en la resolució de problemes i en la presa de decisions: emprar la informació rellevant, aplicar els mètodos adequats i situar el problema dins el conjunt d'una organització.
 • 46 - Adquirir la capacitat d'entendre i participar en conferències o classes magistrals en un context acadèmic.
 • 50 - Adquirir capacitat de relacionar conceptes i fer exercicis d'anàlisi i de síntesi.
 • 51 - Desenvolupar aptituds en la presa de decisions.
 • 52 - Ser capaç de desenvolupar aptituds en les relacions interpersonals i de treball en equip.
 • 56 - Ser capaç de fer argumentacions que afavoreixin el raonament crític i autocrític.
 • 57 - Adquirir aptituds que afavoreixin la comprensió lectora.
 • 60 - Assolir coneixements que afavoreixin el respecte vers altres cultures i costums.
 • 63 - Ser capaç d'analitzar comportaments empresarials i decisions en un context empresarial i valorar-los des d'un punt de vista econòmic, social i ètic.
 • 64 - Capacitat de planificació i organització del treball.
 • 65 - Adquirir la capacitat de posar en pràctica els coneixements.
 • 67 - Adquirir capacitat per expressar-se en altres idiomes.

Resultats d'aprenentatge

Elaborar informes executius de presa de decisió en entorns de processos de producció de béns i serveis.

Treball en col·laboració.

Continguts

Tema 1. Direcció d’operacions

Processos de producció segons el tipus de client/mercat.

Producció de béns i serveis.

L’entorn macro i micro de les operacions.

Evolució del concepte d’operacions.

El cicle absurd.

Prioritats competitives.

Presa de decisions en operacions.

Decisions clau Hard.

Decisions clau Soft.

Tipus de processos productius.

Enfocament d’operacions.

Enfocament paneuropeu i globalització.

Els set elements clau en logística.

Tema 2. Supply chain management. Estratègia logística. Cadena de subministraments

L’origen de la logística.

Logística i avantatges competitius.

Logística i cadena de valor.

Fluxos d’informació i de materials.

Nivell d’integració de la cadena logística.

El lead-time gap.

El punt de penetració de comanda.

Decisions clau en la cadena de subministrament.

Mass customization.

Tema 3. Estratègia i gestió de compres

Funció de compres i aprovisionament.

Definició d’estratègia de compres.

Cost total del procés d’aprovisionament.

Evolució de la funció de compres.

Negociació en compres.

La piràmide de proveïdors.

Homologació i valoració de proveïdors.

Outsourcing i externalització de processos.

Deslocalització.

Proveïdor únic.

Tècniques de planificació agregada.

Tema 4. Operacions en empreses de serveis

Producció de serveis versus producció de productes.

Gestió de l’expectativa i de la percepció del client.

Atributs d’un servei.

Intangibilitat del servei.

Temps i espai en els serveis.

Contacte amb clients.

Gestió de la capacitat.

Percepció de qualitat en funció de la gestió de la capacitat.

Sectors de serveis.

Metodologia i activitats formatives

Hi ha bibliografia genèrica abundant, ja clàssica, sobre l’assignatura. Juntament amb aquesta bibliografia, es presentarà material propi i específic d’aquesta assignatura. És un material dissenyat especialment per a aquest curs, “fet a mida”.

Aquest material és eminentment pràctic. Hi ha molts casos pràctics, reals. Els anirem resolent a classe.

A la carpeta de “Materials” trobareu la documentació sobre les conferències de les sessions conceptuals.

Sistemes i criteris d'avaluació

Aquesta assignatura representa 6 crèdits.

L’avaluació de l’assignatura es farà formalment tenint en compte els tres elements principals:

 • L’assistència i la participació a classe.
 • El treball en grup.
 • Un examen final.

El pes de cada element d’avaluació serà el següent:

 • Assistència i participació a classe: 20 %.
 • Activitats en grup (casos, treballs): 30 %.
 • Examen final: 50 %.

Serà indispensable, com a mínim, una assistència al 80 % de les sessions.

Per a la segona convocatòria només hi ha una forma d’avaluar l’examen.

Bibliografia i recursos

 

Operations Management, 11th Edition

Jay Heizer, Texas Lutheran University

Barry Render, Graduate School of Business, Rollins College

©2014 | Pearson

 

JAY HEIZER & BARRY RENDER

DIRECCIÓN DE LA PRODUCCIÓN. Decisiones tácticas. Prentice Hall. Madrid, 2015.

 

JAY HEIZER & BARRY RENDER

DIRECCIÓN DE LA PRODUCCIÓN. Decisiones estratégicas. Prentice Hall. Madrid, 2015.

 

MARTÍN PEÑA, Mª LUZ et al: Dirección de producción y operaciones: una visión práctica.

Editorial Delta. Prentice Hall. Madrid 2013.

 

DAVIS M., MARK; AQUILANO, NICHOLAS J.; CHASE, RICHARD B. FUNDAMENTOS DE DIRECCIÓN DE OPERACIONES. (3ª EDICIÓN). MacGraw Hill, 2.001.

 

  © 2020 Universitat Internacional de Catalunya | Contacta'ns | Privacitat i Protecció de dades | Propietat intel·lectual
  Campus Barcelona. Tel.: 93 254 18 00 | Campus Sant Cugat. Tel.: 93 504 20 00