Assignatura

Dret Laboral

 • codi 10767
 • curs 3
 • període Semestre 2
 • tipus op
 • credits 3

Llengua d'impartició principal: castellà

Professorat

Responsable

Horari d'atenció

Després de classe amb cita prèvia mitjançant correu electrònic (cmlazaro@uic.es)

Presentació

La importància i actualitat de l'assignatura fa imprescindible que l'alumne de la FCES conegui la realitat de les relacions laborals individuals i col·lectives, en particular l'última reforma laboral.

Requisits previs

No hi ha cap exigència prèvia per cursar l'assignatura però les classes son presencials i és imprescindible l'assistència d el'alumne.

Objectius

1. Prendre consciència de la realitat jurídic laboral des d'un punt de vista teòric i pràctic.

2. Iniciar-se en la terminologia i la legislació del món del treball.

3. Conèixer els drets i els deures d'ambdues parts de la relació contractual laboral.

4. Conèixer les vicissituds i les modalitats del contracte de treball.

5. Adquirir unes nocions bàsiques de funcionament en matèria de Seguretat Social.

Competències

 • 14 - Conèixer i comprendre el marc legal del dret mercantil i ser capaç d'aplicar-lo a casos pràctics del món de l'empresa.
 • 45 - Ser capaç de treballar amb textos acadèmics.
 • 46 - Adquirir la capacitat d'entendre i participar en conferències o classes magistrals en un context acadèmic.
 • 50 - Adquirir capacitat de relacionar conceptes i fer exercicis d'anàlisi i de síntesi.
 • 55 - Ser capaç d'establir mecanismes de gestió del temps.
 • 56 - Ser capaç de fer argumentacions que afavoreixin el raonament crític i autocrític.
 • 57 - Adquirir aptituds que afavoreixin la comprensió lectora.
 • 58 - Ser capaç de desenvolupar exercicis d'autoavaluació.
 • 62 - Adquirir mecanismes que facilitin l'adopció de compromisos de caràcter ètic.
 • 63 - Ser capaç d'analitzar comportaments empresarials i decisions en un context empresarial i valorar-los des d'un punt de vista econòmic, social i ètic.
 • 64 - Capacitat de planificació i organització del treball.
 • 68 - Desenvolupar mecanismes que afavoreixin la sensibiltat vers temes relacionats amb el benestar social.
 • 54 - Ser capaç d'expressar idees i arguments de manera ordenada i coherent tant oralment com de forma escrita.
 • 53 - Adquirir habilitats per a l'aprenentatge autònom.

Resultats d'aprenentatge

Saber buscar material jurídic laboral

Conèixer drets i deures dels treballadors

Redacció de contractes i documents laborals

Continguts


Tema 1 Concepte i fons del dret laboral
      1.1 Concepte i evolució del dret del treball
      1.2 Característiques del treball
      1.3 Fonts del dret laboral

Tema 2 Negociació col·lectiva
      2.1 El conveni col·lectiu: concepte i classes
      2.2 Les parts
      2.3 Elaboració del conveni
      2.4 Contingut i durada del conveni
      2.5 Eficàcia, aplicació i interpretació dels convenis col·lectius

Tema 3 El dret sindical
      3.1 Els sindicats
      3.2 La representació sindical
      3.3 Comitès d'empresa i delegats de personal
      3.4 Les associacions empresarials

Tema 4 El contracte de treball
      4.1 Significació del contracte de treball
      4.2 Elements del contracte de treball
      4.3 El treballador: concepte, classes i capacitat contractual
      4.4 L'empresari: concepte, clases i capacitat contractual

Tema 5 La jornada de treball
      5.1 Concepte de jornada i règim jurídic
      5.2 Les hores extraordinàries
      5.3 Treball nocturn
      5.4 Treball per torns
      5.5 Temps de descans
      5.6 Les interrupcions de la jornada de treball
      5.7 Les vacances anuals

Tema 6 El salari
      6.1 Concepte
      6.2 Classes
      6.3 Composició
      6.4 El salari mínim
      6.5 Lloc, temps i forma del pagament
      6.6 Garanties del salari

Tema 7 El poder de direcció de l'empresari
      7.1 Organització del treball
      7.2 Mobilitat funcional
      7.3 Mobilitat geogràfica
      7.4 El poder disciplinari

Tema 8 Modificació i suspensió del contracte de treball
      8.1 Modificacions substancials
      8.2 Modificacions no substancials
      8.3 La suspensió del contracte de treball
      8.4 L'excedència voluntària i forçosa

Tema 9 L'extinció del contracte de treball (I)
      9.1 Concepte i conseqüències
      9.2 Extinció per compliment de la condició o el termini
      9.3 Cessament del treballador
      9.4 L'extinció per mutu acord
      9.5 L'extinció per mort, desaparició, jubilació i incapacitat de les parts
      9.6 L'acomiadament disciplinari, objectiu i col·lectiu

Tema 10 Nocions bàsiques de Seguretat Social
      10.1 Inscripció, afiliació, altes i baixes
      10.2 Cotizació
      10.3 Prestacions
      10.4 La incapacitat temporal
      10.5 Lai incapacitat permanent
      10.6 La jubilació

Metodologia i activitats formatives

Es combina explicació teòrica i pràctica. Al mateix temps l'alumne elaborarà un dossier amb models de formularis de documents laborals. 

ACTIVITAT FORMATIVACOMPETÈNCIES
anàlisi de casos
classe magistral
68
anàlisi de casos
classe pràctica (resolució problemes/vídeos/comentaris de text/fitxes)
redaccio de treballs
45
autoavaluació
58
anàlisi de casos
classe pràctica (resolució problemes/vídeos/comentaris de text/fitxes)
65
classe magistral
14

Sistemes i criteris d'avaluació

Primera convocatòria

Mètode d'avaluació continuada: tests i exercicis alliberadors després de cada lliçó del temari.

Segona convocatòria

Examen final de preguntes tipus test

 

 

 

Bibliografia i recursos

Alonso Olea, Manuel, Derecho del Trabajo, Civitas, Madrid, darrera edició.

Montoya Melgar, Alfredo. Derecho del Trabajo.Ed. Tecnos. darrera edició.

Camps Ruiz, Luis Miguel, Derecho del Trabajo. Ed. Tirant Lo Blanch, darrera edició.

García NInet, José Ignacio y Vicente Palacio, Arantzazu. Derecho del trabajo. Ed. Aranzadi, darrera edició.

Texte legal bàsic: Estatut dels Treballadors.

 

Material didàctic

      Materials
            autoavaluació T. 10 t.10.testss.docx 
            autoavaluació T. 2 t.2.testlanegociacioncolectiva.docx 
            autoavaluació T. 3 t.3testelderechosindical.docx 
            autoavaluació T. 4 t.4testelcontratodetrabajo.docx 
            autoavaluació T. 5 t.5.testlajornada.docx 
            autoavaluació T. 6 t.6testsalario.docx 
            autoavaluació T. 7 tema7testelpoderdedirecciondelempresario.docx 
            autoavaluació T. 8 t.8testmodificacionysuspensionct.docx 
            autoavaluació T. 9 t.9testextincio.docx 
            autoevaluació T.1 t.1testconceptoyfuentes.docx 
            C Emprendedores c.emprendedores.pdf 
            Constitución constitucioncastellano.pdf 
            Conversión conversionc.t.temporalenindefinido.pdf 
            C Temporal c.t.temporalfomentoempleo.pdf 
            CT Prácticas c.t.practicas.pdf 
            Estatut dels treballadors estatuto_de_los_trabajadores.1.pdf 
            RDL 2012 diapositivasrealdecreto-ley3201214febreroy18.ppt 
            T. 1 tema1esquema.docx 
            T. 10 tema10esquema.docx 
            T. 2 tema2esquema.docx 
            T. 3 tema3esquema.docx 
            T. 4 tema4esquema.docx 
            T. 5 tema5.docx 
            T. 6 tema6esquema.docx 
            T. 7 tema7esquema.docx 
            T. 8 tema8esquema.docx 
            T. 9 t.9esquema.docx 
  © 2020 Universitat Internacional de Catalunya | Contacta'ns | Privacitat i Protecció de dades | Propietat intel·lectual
  Campus Barcelona. Tel.: 93 254 18 00 | Campus Sant Cugat. Tel.: 93 504 20 00