Assignatura

Excel Avançat

 • codi 10772
 • curs 2
 • període Semestre 1
 • tipus op
 • credits 3

Llengua d'impartició principal: anglès

Professorat

Responsable

MsU Francesc PINYOL - fran.pinyol@uic.es

Horari d'atenció

Fora de classe els estudiants podrán fer consultes sobre els seus dubtes i problemes per correu electrònic, o bé concertar una reunió presencial escrivint a:

Gabriel Fernández: gabi@uic.es

Presentació

La pràctica diària de gestió en qualsevol organització inclou l'ús de fulls de càlcul. Això fa que el domini i agilitat en l'ús de fulls de càlcul, fent servir funcionalitats avançades, constitueixi una eina de productivitat essencial per a qualsevol lloc de treball relacionat amb la gestió.

Aquesta assignatura proporciona coneixements avançats sobre l'ús dels fulls de càlcul amb propòsits de gestió, cobrint no només les operatives d'ús sinó també els criteris d'aplicabilitat i les estratègies de tractament d'informació en totes les seves fases: obtenció, depuració, anàlisi, obtenció d'informació analítica, i elaboració/justificació de conclusions.

Addicionalment també proporciona eines que permeten automatitzar els processos repetitius de tractament de la informació.

Tal i com ha constatat el departament de pràctiques de la UIC, l'ús expert de fulls de càlcul és una de les competències més valorades i requerides per les empreses per a les noves incorporacions.  L'assignatura prepara l'estudiant per que es pugui convertir en un "expert de referència" de Microsoft Excel en el seu lloc de treball. D'aquesta forma s'incrementa la seva ocupabilitat i un cop aconseguit un lloc de treball es reforça la seva reputació de persona altament eficient en tasques de tractament d'informació.

Requisits previs

L'assignatura requereix coneixements de Microsoft Excel a nivell mig/bàsic. Els coneixements adquirits a l'assignatura "Informàtica de Gestió 1" (obligatòria a primer curs del Grau en ADE) són suficients per a cobrir aquests mínims.

L'assignatura també requereix coneixements bàsics d'informàtica com a usuari: ús de l'ordinador, navegació per internet, cerca i obtenció de informació d'internet, etc.

A més, donat que l'assignatura s'imparteix en anlgès, es necessari tenir el nivell suficient de domini d'aquesta llengua per a poder seguir el curs sense obstacles.

Objectius

En acabar l'assignatura l'estudiant ha de ser capaç de fer servir fulls de càlcul per a:

1) Incorporar-hi informació mitjançant procediments optimitzats o automàtics, obtenint-la d'una àmplia varietat de fonts externes i en formats diversos, depurant-la i organitzant-la de forma òptima en vistes al seu tractament posterior.

2) Tractar la informació mitjançant procediments optimitzats de cara a obtenir informació analítica i resumida, enfocada al procés decisional i a la generació de conclusions.

3) Generar objectes gràfics de visualització d'informació analítica i sintètica, enfocats a clarificar el procés analític i a l'establiment de conclusions.

4) Automatitzar processos de tractament d'informació en totes les seves fases: obtenció, depuració, agregació, anàlisi, síntesi, generació d'objectes gràfics, compartició i elaboració de conclusions.

5) Adquirir consciència de la necessitat de provar molt bé tots els programes que es realitzin, i comptar amb criteris i mètodes per a fer proves sistemàtiques i exhaustives.

Competències

 • 31 - Desenvolupar la capacitat per identificar i interpretar dades numèriques.
 • 32 - Adquirir habilitats en la resolució de problemes a partir d'informació quantitativa i qualitativa.
 • 33 - Tenir capacitat de cerca, interpretació i transmissió d'informació.
 • 36 - Ser capaç d'interpretar dades quantitatives i qualitatives i d'emprar eines matemàtiques i estadístiques aplicables a processos empresarials.
 • 50 - Adquirir capacitat de relacionar conceptes i fer exercicis d'anàlisi i de síntesi.
 • 54 - Ser capaç d'expressar idees i arguments de manera ordenada i coherent tant oralment com de forma escrita.
 • 59 - Adquirir destresa en l'ús d'eines informàtiques i de les TIC.
 • 61 - Desenvolupar habilitats per tal de facilitar l'adaptació a noves situacions.
 • 66 - Capacitat de recuperar i tractar informació.

Resultats d'aprenentatge

Al finalitzar l'assignatura l'estudiant podrà dur a terme processos de tractament integral de la informació amb l'ús de fulls de càlcul, en totes les seves fases: obtenció, depuració, agregació, anàlisi, síntesi, generació d'objectes gràfics, compartició i síntesi de conclusions.

També podrà usar fulls de càlcul per a automatitzar processos repetitius de tractament d'informació.

Continguts

Els continguts estan estructurats en 5 temes:

 1. Context organitzacional i repàs de funcions bàsiques (formateig, càlculs bàsics, ús de taules, fórmules i referències, funciones de cerca i referència, taules i gràfics dinàmics,  etc.).
 2. Automatització de processos: introducció a les macros i el visual basic.
 3. Tractament de sèries de dades: gestió de tipus de dades, importació, depuració i recodificació de dades, ordenació, generació de correspondències i detecció d'elements mancants i sobrers, detecció d'anomalies. Gestió i depuració d'errors. Fonts de dades externes: importació i exportació de dades. Models de dades i bases de dades. Criteris i métodes de prova exhaustiva i sistemàtica de rutines de software.
 4. Altres funcions i eines avançades: gestió de fulles multiusuari, protecció de dades i gestió de formularis, anàlisi d'escenaris, cerca d'objectius, ús de mini-gràfics, funcions avançades de taules i gràfics dinàmics, Excel Add-ins, etc.
 5. Mes enllà de Excel: la web (Google Apps (forms), Office Web Apps), generació i automatització d'informes, sistemes d'informació financera en temps real.

Metodologia i activitats formatives

La metodologia és eminentment pràctica, basada en casos. Totes les sessions presencials es desenvolupen a una aula informàtica, i el treball autònom de l'estudiant requereix comptar amb un ordinador amb Microsoft Office 2010 o posterior en el cas d'ordinadors amb Windows, o Office per a Mac 2011 o posterior en el cas d'ordinadors Mac.

La metodologia d'aprenentatge es basa en 5 tipus diferents d'activitats d'aprenentatge:

 1. Exposició conceptual del professor a l'aula informàtica.
 2. Resolució d'exercicis i casos pràctics per part de l'estudianta a l'aula informàtica i sota el guiatge del professor.
 3. Resolució d'exercicis i casos pràctics de forma autònoma per part de l'estudianta a l'aula informàtica amb l'assistència del professor en cas necessari.
 4. Resolució d'exercicis i casos pràctics de forma autònoma per part de l'estudianta fora de l'aula. En aquest cas es dubtes i obstacles es poden resoldre preguntant al professor durant la següent sessió presencial.
 5. Elaboració d'un “Projecte dirigit” per part de l'estudiant al llarg de tot el curs. El tema serà preferiblement proposat per l'estudiant i aprovat pel professor. L'estudiant desenvoluparà aquest treball durant el curs sota la supervisió i assistència del professor, i el resultat final del mateix serà un full de càlcul amb tota la informació obtinguda i tractada, els elements gràfics usats, les macros creades i les conclusions a les que s'ha arribat. Aquest full final haurà de fer servir la major part possible de funcionalitats apreses al curs, essent imprescindible la inclusió d'almenys una macro complexa en visual basic.

Sistemes i criteris d'avaluació

La nota final de l'assignatura s’obtindrà a partir dels 4 components següents, amb aplicació dels pesos que s’indiquen:

 1. Examen Final (40%): es farà a una aula informàtica en el dia i horari que s’indicarà amb antelació suficient. Per aprovar l’assignatura és requisit indispensable aprovar l’examen final.
 2. Asistencia, participació a classe i exercicis de classe (10%).
 3. Exercicis de casa (incloent l'exercici de repàs) (20%).
 4. Projecte dirigit (30%).

Consideracions:

 • Totes les entregues d'exercicis i del projecte dirigit es faran pujant els arxius corresponents a l'espai virtual de la assignatura a la intranet.
 • El projecte dirigit requerirà dues entregues: la primera, anomenada pre-entrega, sobre la que es proporcionarà retroalimentació; y la segona, anomenada entrega definitiva, que haurà d'incorporar aquesta retroalimentació i que serà la que es puntuarà.
 • El projecte dirigit requerirà tres entregues:
  1. Proposta de projecte dirigit (10%). L'estudiant pot optar a que sigui el professor el que faci la proposta (solicitant-ho per correu electrònic), i en tal cas l'estudiant perdria el 10% corresponent.
  2. Pre-entrega (20%). Serà l'entrega sobre la que el professor proporcionarà retroalimentació e instruccions sobre aspectes a millorar.
  3. Entrega definitiva (70%), que haurà d'incorporar les correccions indicades pel professor a la pre-entrega. El darrer dia de classe l'estudiant presentarà el seu projecte dirigit a la resta de la classe.
 • El projecte dirigit es pot realitzar en grups de 2 o 3 persones. En tal cas la envergadura i complexitat del projecte ha d'estar en consonància amb el nombre d'integrants del grup.
 • Els exercicis entregats fora del termini establert rebran la següent penalització: 3 punts menys si el retard és de entre 1 segon i 48 hores, una nota de 0 si el retard és major de 48 hores.
 • La entrega amb defectes de format o amb errors de contingut per un seguiment imprecís de les instruccions rebran penalitzacions.
 • La detecció de còpia en exercicis o exàmens comportarà el suspens de la assignatura per a tots els implicats amb una nota final de zero.
 • L’obtenció d’una puntuació inferior a 50 sobre 100 en el global del examen final implicarà el suspens directe de l’assignatura.
 • En cas d'acudir a segona convocatòria, l'estudiant podrà escollir acollir-se al règim d'avaluació continuada o que se'l avaluï directament per la qualificació obtinguda al examen final. En ambdós casos no es podrà obtenir una qualificació final superior a 70 sobre 100, segons especifiquen les normes de la facultat.
 • Els estudiants que repeteixen l'assignatura poden escollir, tant en la convocatòria primera (maig) com a la segona (juny-juliol), acollir-se al règim d'avaluació continuada o a la qualificació del examen final. En la convocatòria segona (juny-juliol) tampoc podran obtenir una qualificació superior a 70 sobre 100.
 • Els estudiants estrangers i d'intercanvi (Erasmus i d'altres) estaran sotmesos a les mateixes condiciones que la resta de l'alumnat. Això és especialment rellevant pel que fa al calendari, les dates d'exàmens i el sistema d'avaluació.

 

Bibliografia i recursos

Add-ins.com (Ed.), Macros Made Easy, Adquirible a https://www.add-ins.com/macros-made-easy.htm (RECOMANAT)

Alexander, M., Kusleika, R., & Walkenbach, J., Excel 2016 Power Programming with VBA (Mr. Spreadsheet's Bookshelf), John Wiley & Sons, New Jersey 2016. (RECOMANAT)

Allen, A., Excel: Excel Mastering Book: Learn Excel, Macros, Shortcuts, and Accounting (Excel Beginners Guide, Excel Mastering, Excel Macros, Excel Shortcuts), CreateSpace Independent Publishing Platform, 2016.

Amelot, M. Vba excel 2016. Programacion en excel: macros y lenguaje vba, Eni-ediciones, Barcelona 2016.

Benton, C. J., Excel Macros & VBA For Business Users - A Beginners Guide, Self-published 2016. (RECOMANAT)

Charte, F. Excel 2016 (Manuales Avanzados), Anaya, Madrid 2016.

Chavez Castillo, A., Macros Grabadas en Excel 2016: Para principiantes en plataforma Windows (Aprende Excel), Consultia SC, Jalisco 2016. (INTRODUCTORI A LA GRAVACIÓ DE MACROS).

Flores Castillo, J. M., Macros con Excel 2016. Automatiza tu trabajo. Marcombo, Barcelona 2016.

Jelen, B., & Syrstad, T., Excel 2016 VBA and Macros (includes Content Update Program) (Mr.Excel Library), ALPHA BOOKS DIV OF PEARSON, New York 2015. (AVANÇAT)

MEDIAactive (Ed.), Aprender a programar con Excel 2016 VBA con 100 ejercicios (APRENDER...CON 100 EJERCICIOS PRÁCTICOS), Marcombo, Barcelona 2016. (PER APRENDRE A PROGRAMAR D'UNA FORMA PRÀCTICA)

Walkenbach, J., Excel 2016 Bible, Wiley, New Jersey 2016. (MOLT COMPLET)

Tots aquests llibres (menys el primer) es poden comprar a Amazon.com, i per a alguns d'ells hi ha la versión electrònica (eBook per a Kindle).

Material didàctic

      Webs d'interès
            Web oficial de Microsoft Office (en espanyol) http://office.microsoft.com/es-es/ 
            Web oficial de suport de Microsoft Office https://support.microsoft.com/en-us 
  © 2020 Universitat Internacional de Catalunya | Contacta'ns | Privacitat i Protecció de dades | Propietat intel·lectual
  Campus Barcelona. Tel.: 93 254 18 00 | Campus Sant Cugat. Tel.: 93 504 20 00