Assignatura

Implantologia Clínica Aplicada

  • codi 11878
  • curs 1
  • període Anual
  • tipus OB
  • credits 4

Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès

Professorat

Responsable

Dr. Pablo ALTUNA - altuna@uic.es

Horari d'atenció

Visita prèviament concertada, durant el dilluns
  Antoni Castellón tonict80@gmail.com
  Pablo Altuna altuna@uic.es
  Marc Quevedo quevedopou@hotmail.com

Presentació

En el cas que les autoritats sanitàries decretin un nou període de confinament davant l'evolució de la crisi sanitària provocada per la COVID-19, el professorat comunicarà oportunament les afectacions possibles en les metodologies i activitats formatives, i també en els sistemes d'avaluació.

La implantologia oral es realitza en les consultes dentals de forma rutinària. L'evidència científica avança a passos de gegant i és difícil per al jove professional o el clínic amb experiència mantenir-se al dia de tots avenços i publicacions. En aquest seminari, es presentaran els casos clínics amb un enfocament pràctic i científic. L'alumne haurà de presentar els casos utilitzant tots els recursos disponibles en l'actualitat, com les bases de dades Cochrane o PubMed. L'exposició i la defensa dels casos constituirà una part fonamental de la seva formació durant l'any acadèmic.

Requisits previs

Preparació dels casos a la Clínica Universitària d'Odontologia (CUO) mitjançant fotografia clínica, models de guix muntats en articulador semi-ajustable i exploracions complementàries. Es presentaran amb una plantilla estandarditzada de PowerPoint o Keynote. L'estudiant haurà d'haver visitat el pacient.

Objectius

L'objectiu principal d'aquest seminari és la presentació dels casos clínics mitjançant una plantilla estandarditzada de PowerPoint o Keynote i discutir aquests casos mitjançant un enfocament científic i pràctic. Altres objectius d'aquest seminari consisteixen en desenvolupar la capacitat de parlar i debatre en públic.

Resultats d'aprenentatge

Aprendre a fer cerques bibliogràfiques amb bases de dades com PubMed
Aprendre a referenciar els articles
Aprendre a documentar un cas clínic
Presentar casos clínics en públic i debatre sobre els mateixos

Continguts

Presentació de casos
Plantilles de PowerPoint o Keynote
Presentacions en públic
Recerques bibliogràfiques
Referències bibliogràfiques: com citar
Lectura i interpretació d'articles
Presentacions en fòrums científics

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aula

En aquest seminari, es presentaran els casos clínics amb un enfocament pràctic i científic. L'alumne haurà de presentar els casos utilitzant tots els recursos disponibles en l'actualitat, com les bases de dades Cochrane o PubMed. L'exposició i la defensa dels casos constituirà una part fonamental de la seva formació durant l'any acadèmic.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aula

Es realitzarà una avaluació continuada del progrés dels alumnes. Els coneixements pràctics es valoraran al final de cada trimestre i al finalitzar el curs, durant l'examen final. L'assistència a aquest seminari es considera obligatòria per a obtenir el títol de Diploma.

Bibliografia i recursos

International Journal of Oral and Maxillofacial Implants (JOMI)

Clinical Oral Implants Research

Periodontology 2000

Journal of Prosthetic Dentistry

The International Journal of Periodontics & Restorative Dentistry

The European Journal of Esthetic Dentistry

  © 2020 Universitat Internacional de Catalunya | Contacta'ns | Privacitat i Protecció de dades | Propietat intel·lectual
  Campus Barcelona. Tel.: 93 254 18 00 | Campus Sant Cugat. Tel.: 93 504 20 00