Assignatura

Estètica I

 • codi 12301
 • curs 3
 • període Semestre 1
 • tipus OB
 • credits 3

Llengua d'impartició principal: català

Professorat

Responsable

Dra. Magdalena BOSCH - mbosch@uic.es

Horari d'atenció

Amb cita prèvia, per mitjà de correu electrònic

Presentació

Aquesta assignatura pretén que l'alumne adquireixi coneixements específics sobre l'origen, l'evolució i els diversos camps d'estudi de la història de l'estètica, així com sobre els temes, el vocabulari i els debats clàssics de la disciplina. Per fer-ho, es proposa un recorregut pels principals autors  i els seus textos per, posteriorment, articular la reflexió entorn alguns dels conceptes clau de la reflexió estètica.

Amb aquesta metodologia es pretén que l'alumne pugui tenir un bon coneixement de l'instrumental crític i metodològic fonamental per comprendre i narrar la història de l'estètica i per reflexionar sobre les seves categories fonamentals de manera transversal.

Requisits previs

No hi ha requisits previs

Objectius

Els objectius d'aquesta assignatura són, principalment quatre:

 1. Conèixer la història del pensament i la cultura.
 2. Conèixer els períodes fonamentals de la confluència entre art i filosofia, així com les afinitats amb altres formes de coneixement.
 3. Comprendre la dimensió pròpiament humana de l'experiència estètica.
 4. Adquirir les habilitats pròpies de l’anàlisi de textos.

Competències

 • E02 - Coneixement i habilitat per fer servir mètodes i tècniques propis de les ciències humanes
 • E24 - Habilitat per exposar de manera narrativa els resultats de la recerca d'acord amb els cànons crítics de cada matèria.
 • E26 - Capacitat per llegir i escriure textos o documents originals en lamateixa llengua i en d'altres, així com per transcriure, resumir i catalogar informació de manera pertinent
 • G01 - Capacitat per comprendre i expressar idees i arguments amb ordre i coherència de manera oral i escrita
 • E23 - Capacitat per fer servir els recursos i les tècniques informàtiques per elaborar assajos culturals o relacionats amb la cultura
 • E34 - Capacitat per crear recursos educatius en l'àmbit cultural
 • E35 - Habilitats bàsiques relacionades amb la gestió de recursos econòmics en organitzacions i projectes culturals
 • E32 - Capacitat per gestionar projectes culturals orientats a la conservació del patrimoni

Resultats d'aprenentatge

 • Reconèixer les idees fonamentals dels autors treballats i ser capaç d'exposar-les.

 • Comprendre els orígens de la reflexió estètica en el marc del seu context cultural.

 • Establir relacions entre les diferents disciplines artístiques en el marc de la reflexió estètica.

 • Conèixer els principals problemes a l'entorn de la bellesa i l'art que s'han plantejat els estudiosos, els artistes, els teòrics, els filòsofs o els crítics de l'art.

 • Reconèixer els referents humanístics del passat per copsar-ne la seva influència actual.

Continguts

Temari

 

Introducció

Què és estètica

L’estudi de que és bell

Aproximació històrica a l’estètica

 

Tema 1. Bellesa de la naturalesa

La naturalesa reflectint l’ànima humana

La naturalesa com rostre de la divinitat

La força creadora de la naturalesa

 

Tema 2. Què és bellesa

Bellesa i perfecció

Bellesa inútil

Definir la bellesa. Història

El més sublim del que l’home és capaç

Vivència, llegat, cultura, concepte

El que ningú no veu

 

Tema 3. Necessitat humana de la bellesa

Com afecta a l’esperit

Els sentiments del que és bell

La pau

 

Tema 4. Bellesa, bé i Veritat

Bellesa i Bé

La bondat com condició per percebre el que és bell

Bellesa i ordre

Bellesa i proporció

Els canons

 

Tema 5. Bellesa i amor

La bellesa és l’objecte de l’amor

Eros guia cap a la bellesa

L’harmonia universal és amorosa

 

Tema 6: El judici estètic

Judici i interès

El bon judici

El judici madur

El judici racional

Judici i gust

 

Tema 7. Bellesa de les persones

Bellesa de l’ànima

Bellesa interior que transcendeix a l’exterior

Bellesa del gest

Primeres impressions

El rostre i la màscara

El rostre com expressió poètica

 

Tema 8. Bellesa espiritual

La bellesa Intel·ligent

Raó i passió

La bellesa redimeix

L’Èxtasi

Més enllà de la pura percepció

 

Tema 9. Bellesa i llibertat

Schiller: Llibertat en aparença és bellesa

Una llei interna

 

Tema 10. El bell i el sublim

L’origen d ela idea del sublim

Contrast dels conceptes del bell i el sublim

La visió romàntica

La comprensió romàntica del sublim antic

 

Tema 11. La forma

La perfecció és la forma d’una matèria

El plaer estètic és d ela forma

L’escola de la Gestalt

 

Tema 12. L’art

L’ autoconsciència creadora

L’esperit creador

L’ artista

Crear una obra d’art és fundar un món

La dimensió humana de l’art

La inspiració

És art tot el que lluu?

 

Tema 13. El que és lleig

Sentit del contrast entre el que és lleig i el que és bonic

Funció del lleig en l’art

Estètica de l’esgarrifança

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aula

a)      Lectura de textos clau

b)      Comentari de text

c)      Discussió d’exemples

d)      Exercicis pràctics d’anàlisi i reflexió

e)      Visita, si s'escau, d'alguna exposició o instal·lació vinculada amb la matèria.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aula

1. Lectura obligatòria 30%

2. Presentació a classe 20%

3. Treball a classe 20%

4. Examen final 30%

S’ha de ressaltar que els professors que imparteixen aquesta assignatura seran molt rigorosos en relació amb dos temes concrets, el plagi i l’ortografia.

AVÍS SOBRE EL PLAGI

Pel que fa al plagi, consisteix a prendre les idees escrites per una altra persona i presentar-les com si fossin les pròpies idees, sense esmentar l’autor. El plagi (terme que ve de la paraula llatina per a ‘segrest’) és enganyós i deshonest.

 • Són exemples de plagi: copiar, parafrasejar o resumir les paraules d’algú altre sense citar adequadament la font o sense fer servir les cometes que són necessàries quan se cita literalment el que ha dit algú altre.
 • Per evitar el plagi, cal citar la font sempre que s’utilitzin les idees escrites per una altra persona i encara que la cita no sigui literal i sigui una paràfrasi o un resum de les idees d’altri. En les cites literals o directes cal utilitzar cometes i citar la font. En un treball acadèmic, no n’hi ha prou a fer constar genèricament la bibliografia emprada, sinó que cal esmentar explícitament la font allà on es recullen les idees escrites per una altra persona.

El plagi en els treballs escrits d’aquesta assignatura és inacceptable i, per tant, tot treball en què es cometi plagi serà avaluat amb un zero.

ORTOGRAFIA / EXPRESSIÓ ESCRITA

I en relació amb les faltes d’ortografia, considerem que en aquesta assignatura és molt important que es faci un ús correcte de l’idioma en les proves escrites, treballs i presentacions orals, tant des del punt de vista de la gramàtica i de l’ortografia com de la puntuació i redacció. Així mateix, té una especial rellevància l’ús adequat de termes específics de la disciplina. El criteri que se seguirà davant de qualsevol d’aquests errors és el següent: -0,2 punts per falta. 

Bibliografia i recursos

Bibliografia

BRUYNE, E.; La estética de la edad media. Madrid: Visor, 1994.

ECO, U. Art i bellesa en l'estètica medieval. Barcelona: Destino, 1990. 

PLAZAOLA, Juan; Introducción a la estética: historia, teoría y textos. Bilbao: Universidad de Deusto, 1991

TATARKIEWICZ, w.; Historia de seis ideas. Madrid: Tecnos, 1992.

TATARKIEWICZ, W.; Historia de la estética I. La estética antigua. Madrid: Ediciones Akal, 1987.

TATARKIEWICZ, W.; Historia de la estética II. La estética medieval. Madrid: Ediciones Akal, 1989.

VALVERDE,  J.M.; Breve historia y antología de la estética. Madrid: Ariel, 2011.

YARZA, I.; Introducción a la estética. Navarra: EUNSA, 2004.

  © 2020 Universitat Internacional de Catalunya | Contacta'ns | Privacitat i Protecció de dades | Propietat intel·lectual
  Campus Barcelona. Tel.: 93 254 18 00 | Campus Sant Cugat. Tel.: 93 504 20 00