Assignatura

Empresa Familiar

  • codi 12342
  • curs 3
  • període Semestre 2
  • tipus op
  • credits 3

Llengua d'impartició principal: anglès

Professorat

Responsable

Lc. Ruben GORDILLO - rgordillo@uic.es

Horari d'atenció

Cap instructors

Alfonso Chiner, Carlos García Romero cgarciar@uic.es

Instructors

Lucía Ceja, Rubén Gordillo, Beatriz Molins, Ramon Roqueta

Hores d'oficina

Feu una cita per correu electrònic

Presentació

Les empreses familiars són la forma de negoci més antiga del món.

A Espanya, el 85% de les empreses es classifiquen com de propietat familiar, representant el 70% del PIB espanyol.

Aquest curs està dirigit a tots els que treballin en una empresa familiar o pertanyin a una empresa familiar.

Segons el model clàssic de tres cercles del sistema empresarial familiar (Taguiri i Davis, 1982), existeixen tres variables principals que configuren la naturalesa de les empreses familiars: la família, el negoci i la propietat.

En aquest sentit, aquest tema proporcionarà de manera pràctica els temes clau de les empreses familiars com la definició i característiques d'una empresa familiar, la gobernanza empresarial familiar, el paper de la propietat, la constitució de protocols familiars, la junta directiva en una empresa familiar, Etapes de creixement, successió en una empresa familiar, filantropia, els beneficis fiscals en l'empresa familiar, entre uns altres.

Per a això s'aplicaran diverses metodologies: classes participatives d'experts d'aquests temes, estudis de cas en discussió de grup i presentacions de gestors d'empreses familiars.

Requisits previs

No hi ha requisits previs

Objectius

Assimilar les empreses familiars i els seus principals reptes.
Identificar els problemes clau del procés de successió.
Comprendre els diferents rols en un negoci familiar.
Importància de la constitució familiar.
Coneixement del sistema tributari familiar.

Competències

  • 27 - Ser capaç de llegir i entendre bibliografia de l'àmbit econòmico-empresarial.
  • 28 - Assolir destresa en un altre idioma i habilitat en l'ús de la terminologia i les estructures relacionades amb l'àmbit econòmico-empresarial.
  • 52 - Ser capaç de desenvolupar aptituds en les relacions interpersonals i de treball en equip.
  • 54 - Ser capaç d'expressar idees i arguments de manera ordenada i coherent tant oralment com de forma escrita.
  • 56 - Ser capaç de fer argumentacions que afavoreixin el raonament crític i autocrític.

Resultats d'aprenentatge

Els estudiants que cursen aquest curs aprendran els reptes de l'empresa familiar i com gestionar adequadament les seves expectatives personals i professionals en un negoci familiar.

Continguts

1. INTRODUCCIÓ A LA FAMÍLIA 24 de gener de 2018  de 15h-19h
     Dr. Alfonso Chiner / Carlos García

2. TITULAR RESPONSABLE 14 de febrer de 2018 de 15h-19h
     Beatriz Molins

3. GESTIÓ EMPRESARIAL FAMILIAR 28 de febrer de 2018 de 15h-19h
     Carlos García

4. SUCESSIÓ 7 de març de 2018 de 15h-19h
     María Rosés

5. SEGUIMENT DE LA GENERACIÓ 21 de març de 2018 de 15h-19h
    Lucía Ceja

6. SISTEMA DE FISCALITAT FAMILIAR I FUNDACIONS 4/11/18  d'abril – de 15h-17h
    Rubén Gordillo

7. CONSTITUCIÓ FAMILIAR 9 de maig de 15h - 19h
     Dr. Alfonso Chiner / Carlos García

Metodologia i activitats formatives

7 sessions de 4 hores amb una estructura similar:
45 'Classe magistral
30 'Revisió de materials en grups
30 'Discussió
15 'Break
45 'Taller en grups
45 'Presentacions del taller
30 'Conclusions del treball

Sistemes i criteris d'avaluació

50% Participació a classe i exercicis
50% Treball final

Bibliografia i recursos

100 famílies que van canviar el món
Autors: Josep Tàpies, Elena San Román y Águeda Gil López
ISBN: 978-84-608-5437-1
http://blog.iese.edu/in-family-business/

  © 2020 Universitat Internacional de Catalunya | Contacta'ns | Privacitat i Protecció de dades | Propietat intel·lectual
  Campus Barcelona. Tel.: 93 254 18 00 | Campus Sant Cugat. Tel.: 93 504 20 00