Assignatura

Models i Contextos d'intervenció Psicopedagògica

  • codi 12636
  • curs 1
  • període Semestre 1
  • tipus OB
  • credits 6

Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès

Professorat

Responsable

Dr. Salvador VIDAL - svidal@uic.es

Horari d'atenció

Videoconferència

Es pot programar una videoconferència al voltant de la penúltima setmana de la Taula (dilluns o dijous de 17-18h)
per a resolució de dubtes o explicació de continguts de forma sincrònica.

Presentació

Aquesta matèria és una introducció als principals models psicopedagògics que podem trobar en la pràctica
dels diferents contextos educatius. L'alumne podrà definir els eixos temàtics i de treball multidisciplinari
en Psicopedagogia, així com desenvolupar actituds de respecte i tolerància pels diferents enfocaments
professionals i multidisciplinaris.

Professors Col·laboradors Experts: Cristina Pons i Julián Grunín.

Competències

2.1. Bàsiques i generals

CB7: Saber aplicar els coneixements adquirits i saber resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.

CB8. Ser capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

CB10: Posseir les habilitats d'aprenentatge que permetin continuar estudiant d'una manera, en gran mesura, auto- dirigit o autònom.

CG1: Ser capaç de formular judicis reflexius i crítics en contextos educatius, considerant la responsabilitat social i ètica del psicopedagog.

CG2: Adquirir habilitats d'anàlisi i síntesi de la informació obtinguda en entorns educatius formals i no-formals per tal de plantejar nous interrogants a la pràctica psicopedagògica.

CG4: Saber aplicar els coneixements adquirits i ser capaç de resoldre problemes en entorns complexos en què actua el psicopedagog.

CG5: Ser capaç de comunicar de manera argumentada la presa de decisions en el camp psicopedagògic.


2.2-Transversals

CT4: Ser capaç d'exposar les idees elaborades de forma oral i escrita adaptant a l'estil i els models de l'activitat professional o investigadora.

CT5: Treballar en equips i amb equips (del mateix àmbit o interdisciplinaris) i desenvolupar actituds de participació i col·laboració com a membre actiu de la comunitat.


2.3-Específiques

CE3: Identificar els diferents paradigmes teòrics que fonamenten la pràctica psicopedagògica o la investigació psicopedagògica.

CE4: Determinar les necessitats psicopedagògiques dels alumnes, grups i organitzacions a partir de l'aplicació de diferents sistemes d'avaluació.

CE10: Analitzar l'organització i funcionament dels centres educatius per coordinar l'orientació personal, acadèmica i professional dels alumnes.

CE13: Avaluar processos, programes, serveis i metodologies dissenyades i / o desenvolupades per psicopedagogs.

Resultats d'aprenentatge

1. Conèixer el marc d'actuació del professional en l'assessorament psicopedagògic.

2. Definir els diferents àmbits d'intervenció psicopedagògica (escolar i sociolaboral)

3. Conèixer els diferents models conceptuals en el marc de la intervenció psicopedagògica i reconèixer l'estil d'intervenció professional que comporta cada un d'ells.

4. Identificar les característiques de les demandes d'assessorament psicopedagògic i tenir capacitat per reconduir i gestionar-les segons el model conceptual propi del context.

5. Definir el treball en xarxa i la coordinació del psicopedagog amb equips multidisciplinaris.

6. Identificar les principals xarxes institucionals vinculades a la pràctica psicopedagògica.

 

Continguts

1. Psicopedagogia i Treball multidisciplinar en equips professionals.

2. Coordinació amb xarxes institucionals: escolar, social i de salut.

3. Principals models teòrics de pràctica psicopedagògica: cognitiu-conductual, sistèmic, constructivista, dinàmic.

4. Contextos d'intervenció psicopedagògica: escolar, sociolaboral (organitzacions, soci-comunitari).

Metodologia i activitats formatives

Metodologia docent on-line

Estudi de mòduls teòrics

Mètode de cas Resolució d'exercicis i problemes

Aprenentatge orientat a projectes  


La matèria es desenvolupa a partir de continguts que han rebut un tractament didàctic especial per a la modalitat de formació no presencial en entorns virtuals d'aprenentatge.


El contingut dels diferents blocs temàtics es distribueix en un Mòdul Didàctic.


El Mòdul està format per diferents elements que faciliten la comprensió i assimilació dels conceptes teòrics i dels casos a través del disseny de la pàgina que visualitza l'alumne.


El disseny de cada mòdul inclou els següents elements:

 Presentació

 Síntesi

 Contingut

 Figures - Esquemes - Arbres de decisió

 Links d'interrelacions temàtiques

 Fòrums

 Debats

 Webconference (Adobe Connect)

 Bibliografia

 Autoavaluació i avaluacions

 Links externs al Campus Virtual

 Biblioteca virtual


D'altra banda, i aprofitant totes les possibilitats que ofereix Internet, es desenvolupen diferents tipus d'activitats, treballs en grup, comentaris de lectures i col·loquis per afavorir la comunicació entre alumnes i professor i, en definitiva, potenciar l'aprofitament del Màster i les relacions professionals de tots els participants.

Sistemes i criteris d'avaluació

Actividades de Evaluación Continuada o Formativa

AGENDA DE ACTIVIDADES

Psicopedagogía y Trabajo multidisciplinar en equipos profesionales
Coordinación con redes institucionales: escolar, social y de salud

Profesor Colaborador Experto: Cristina Pons

Semana 1: Foro    
Presentación general de la materia: “Modelos y Contextos de intervención psicopedagógica”

Inicio del Módulo Didáctico titulado: “Psicopedagogía y trabajo multidisciplinar en equipos profesionales”
Estudio del bloque 1: “El perfil del psicopedagogo y su papel en un equipo multidisciplinar”    
Actividad 1- “Introducción a la materia”
Preparar una intervención en el Foro: describir el papel del psicopedagogo y cómo debe intervenir en
diferentes contextos (pueden exponerlo a partir de su experiencia, entorno laboral, etc.)

Semana 2: Evaluaciones    
Estudio de:
-    Bloque 2: “El trabajo multidisciplinar de los equipos de profesionales en el contexto formal”
-    Bloque 3: “El equipo multidisciplinar: componentes y rol”
-    Bloque 4: “El Departamento de Orientación como ejemplo de equipo multidisciplinar”

Empieza el Módulo Didáctico titulado: “Coordinación con redes institucionales: escolar, social y de salud”    Actividad 2- “Guía para la toma de decisiones”

Elaborar una guía de “Toma de decisiones” para un equipo multidisciplinar sobre cómo actuar ante un problema con familias.

    
Estudio de:
-    Bloque 1: “Las instituciones y su propia idiosincrasia”
-    Bloque 2: “Coordinación: un proceso necesario para un resultado común”    
Semana 3:
Evaluaciones    
Estudio de:
-    Bloque 3: ” Trabajar en red: un modelo de construcción conjunta”
-    Bloque 4: “Modelos de coordinación de trabajo en redes”
-    Bloque 5: “El abordaje psicopedagógico en la tarea de coordinar redes institucionales”.    Actividad 3- “Organigrama y modelo de coordinación”

Completar un organigrama que refleje la coordinación entre una institución (del tipo que el estudiante decida) y las demás instituciones, de diferentes sectores, de su comunidad.

Semana 4: Debate    
Estudio de:
-    Bloque 6: “La coordinación con redes institucionales escolares”
-    Bloque 7: “La coordinación con redes institucionales sociales”
-    Bloque 8: “La coordinación con
redes institucionales”    Actividad 4 – “Coordinación con redes: Casos
prácticos”
Desarrollar la solución a uno de los tres casos
prácticos de la coordinación con redes que se plantean en los bloques de coordinación con redes institucionales escolares, sociales y de salud.


Actividad 5-“  Comentario de texto: reflexión de lo aprendido”
Elaborar un comentario de texto (300 palabras) como reflexión de lo aprendido en los dos Módulos Didácticos.


AGENDA DE ACTIVIDADES
Modelos (cognitivo-conductual, sistémico, constructivista) Contextos: escolar, socio-laboral
Psicopedagogía de Orientación Dinámica

Profesor Colaborador Experto: Julián Grunin

Semana 1 y 2: Foro    
Introducción y presentación de los dos Módulos
Didácticos:

-“Modelos (cognitivo-conductual, sistémico y constructivista) y contextos (escolar, socio-laboral) de intervención psicopedagógica”
-“Psicopedagogía de Orientación Dinámica”    
Actividad 1:

Primer intercambio de impresiones sobre la lectura de los dos
Módulos Didácticos y planteamiento de preguntas.

Semana 3: Debate    
Trabajo y estudio sobre el Módulo Didáctico titulado: “Modelos (cognitivo-conductual, sistémico y constructivista) y contextos (escolar, socio-laboral) de intervención psicopedagógica”    Actividad 2.
Presentación y Debate de un caso práctico.


Semana 4: Debate

Trabajo y estudio sobre el Módulo Didáctico titulado:
“Psicopedagogía de Orientación Dinámica”
Actividad 3.
Presentación y Debate de un Caso práctico.


Para ponderar la calificación de Evaluación Continua con la Evaluación Final es requisito imprescindible haber obtenido una calificación como mínimo de un 4,5 de promedio en la Evaluación Continua/Formativa.La evaluación final consistirá en la realización de un examen de tipo multiple-choice a través de un aplicativo informático que permite responder las preguntas en un tiempo determinado. Para ponderar esta calificación con la evaluación continuada es necesario haber obtenido una calificación igual o superior a 5. En el caso de que un alumno obtenga en esta evaluación final una calificación igual o superior a 4,5 se estudiará su caso concreto teniendo en cuenta el recorrido académico y, especialmente, su seguimiento en la evaluación continua.

Sistemas de evaluación

La Evaluación Continua o Formativa representa un 60 % La Evaluación Final representa un 40%

 

  © 2020 Universitat Internacional de Catalunya | Contacta'ns | Privacitat i Protecció de dades | Propietat intel·lectual
  Campus Barcelona. Tel.: 93 254 18 00 | Campus Sant Cugat. Tel.: 93 504 20 00