Assignatura

Treball de Fi de Màster

 • codi 12640
 • curs 1
 • període Semestre 2
 • tipus TF
 • credits 8

Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès

Professorat

Presentació

El Treball Fi de Màster (TFM) és un mòdul del Màster en Psicopedagogia amb un valor creditici de 8 ECTS.

Es considera una activitat de formació i un exercici integrador que té com a objectiu desenvolupar la capacitat d'anàlisi, síntesi i judici crític en el context professional i investigador de la intervenció psicopedagògica.

En el cas de l'orientació professionalitzadora, es tracta de prendre decisions en els entorns més habituals de pràctiques professionals, escolars i sociolaborals, argumentades en els fonaments científics de la disciplina, a partir de la detecció de necessitats educatives, la seva avaluació i el disseny de programes d'intervenció psicopedagògica.

En el cas de l'orientació investigadora, l'estudiant seleccionarà un problema que sorgeixi de l'àmbit de la psicopedagogia i desenvoluparà el corresponent projecte d'investigació.


El Treball Fi de Màster representa per a l'estudiant un últim esforç d'integració del conjunt dels aprenentatges adquirits al llarg del desenvolupament curricular. En aquest Treball ha de mostrar la seva capacitat d'anàlisi, síntesi i un judici crític respecte de la temàtica abordada, així com respondre, en el tema triat i l'estructura del mètode, a l'orientació triada (professionalitzadora o investigadora) tenint en compte l'especialitat cursada (escolar o sociolaboral).

Requisits previs

La realització del TFM es considera un exercici integrador dels continguts formatius rebuts i les competències adquirides en el títol. El TFM es vincularà preferiblement amb les pràctiques realitzades tant si són professionalitzadores com si són de caràcter investigador.

L'estudiant haurà d'haver superat un 80% de les matèries del Màster per poder elaborar el TFM.

Objectius

El Treball Fi de Màster (TFM) és un mòdul de l'Màster en Psicopedagogia amb un valor creditici de 8 ECTS. Es considera una activitat de formació i un exercici integrador que té com a objectiu desenvolupar la capacitat d'anàlisi, síntesi i judici crític en el context professional i investigador de la intervenció psicopedagògica.

En el cas de l'orientació professionalitzadora, es tracta de prendre decisions en els entorns més habituals de pràctiques professionals, escolars i sociolaborals, argumentades en els fonaments científics de la disciplina, a partir de la detecció de necessitats educatives, la seva avaluació i el disseny de programes d'intervenció psicopedagògica.

            En el cas de l'orientació investigadora, l'estudiant haurà de seleccionar un problema que sorgeixi de l'àmbit de la psicopedagogia i desenvolupar el corresponent projecte d'investigació.

⦁ La temàtica ha de ser preparada per l'estudiant i presentada a la Comissió de Coordinació (en el cas de l'orientació professionalitzadora preferiblement vinculada amb les seves pràctiques).

⦁ El tutor assignat farà el seguiment del TFM a través del Campus Virtual.

⦁ El mòdul de TFM finalitzarà amb l'elaboració d'una memòria del treball realitzat, que es defensarà públicament davant d'un tribunal d'Avaluació nomenat per la Coordinació del Màster.

⦁ El TFM és un mòdul obligatori i tant la realització del treball com la presentació i defensa són individuals.

⦁ La defensa del TFM es farà presencialment o per videoconferència segura a través del sistema Adobbe Connect en el cas que l'estudiant no pugui desplaçar-se. En aquest últim cas, serà imprescindible que personal autoritzat per la UIC realitzi presencialment la verificació d'identitat de l'estudiant, així com que també verifiqui la idoneïtat del lloc físic des d'on l'estudiant realitza la videoconferència davant del Tribunal.

Competències


Bàsiques i generals

CB6. Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació.

CB7. Saber aplicar els coneixements adquirits i saber resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.

CB8. Ser capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

CB9. Saber comunicar conclusions, coneixements i raons, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

CB10. Posseir les habilitats d'aprenentatge que permetin continuar estudiant d'una manera, en gran mesura, acte-dirigit o autònom.

CG1. Ser capaç de formular judicis reflexius i crítics en contextos educatius, considerant la responsabilitat social i ètica del psicopedagog.

CG2. Adquirir habilitats d'anàlisi i síntesi de la informació obtinguda en entorns educatius formals i no-formals per tal de plantejar nous interrogants a la pràctica psicopedagògica.

CG3. Adquirir coneixements que permetin innovar en l'àmbit educatiu des d'una perspectiva psicopedagògica.

CG4. Saber aplicar els coneixements adquirits i ser capaç de resoldre problemes en entorns complexos en què actua el psicopedagog.

CG5. Ser capaç de comunicar de manera argumentada la presa de decisions en el camp psicopedagògic.

 

Transversals

CT1. Generar propostes innovadores i competitives en l'activitat professional o investigadora.

CT2. Fer un ús eficaç i integrat de les tecnologies de comunicació en l'àmbit professional o investigador.

CT3. Analitzar críticament el treball personal i utilitzar els recursos i estratègies adequats per a la millora professional.

CT4. Ser capaç d'exposar les idees elaborades de forma oral i escrita adaptant a l'estil i els models de l'activitat professional o investigadora. 

CT5. Treballar en equips i amb equips (del mateix àmbit o interdisciplinaris) i desenvolupar actituds de participació i col·laboració com a membre actiu de la comunitat.

CT6. Comportar-se amb ètica i responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.


Específiques

CE1. Identificar les condicions antropològiques, socials i comunitàries que caracteritzen la intervenció psicopedagògica en els diferents àmbits formals i no-formals o en els contextos d'investigació.

CE2. Definir i reconèixer els principis ètics i deontològics de la pràctica psicopedagògica o de la investigació psicopedagògica.

CE3. Identificar els diferents paradigmes teòrics que fonamenten la pràctica psicopedagògica o la investigació psicopedagògica.

CE4. Determinar les necessitats psicopedagògiques dels alumnes, grups i organitzacions a partir de l'aplicació de diferents sistemes d'avaluació.

CE5. Observar sistemàticament persones i contextos i formular objectius, hipòtesis i/o preguntes pertinents ajustades a problemes psicopedagògics concrets.

CE9. Dissenyar i aplicar metodologies apropiades per assolir els objectius de recerca plantejats en l'àmbit psicopedagògic.

CE13. Avaluar processos, programes, serveis i metodologies dissenyades i / o desenvolupades per psicopedagogs.

Resultats d'aprenentatge

⦁ Identificar un tipus de necessitats educatives i una demanda concreta que es dirigeix al psicopedagog tenint en compte les característiques institucionals de l'entorn.

⦁ Definir una temàtica d'intervenció psicopedagògica que hagi de analitzar-se, dissenyar i implementar-se en un determinat context institucional educatiu.

⦁ Conèixer i valorar les tècniques d'avaluació i diagnòstic psicopedagògic dissenyant el procés de recollida, anàlisi i devolució de la informació amb precisió i eficàcia.

⦁ Aplicar els instruments i recursos adequats per a l'avaluació psicopedagògica segons la naturalesa de les necessitats educatives avaluades.

⦁ Elaborar informes diagnòstics i dictàmens d'escolarització per a tot aquell alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu.

⦁ Elaborar i planificar programes / serveis d'orientació i assessorament psicopedagògic que permetin una optimització dels processos d'ensenyament aprenentatge.

⦁ Implementar i avaluar programes de diagnòstic, avaluació, orientació i assessorament en entorns formals o no-formals que permetin una optimització dels processos d'ensenyament aprenentatge.

⦁ Analitzar el desenvolupament organitzatiu dels centres educatius valorant la seva funcionalitat.

⦁ Elaborar plans de coordinació entre els centres educatius o organitzacions, el personal, el professorat, les famílies i la resta de serveis, entitats educatives de l'entorn, per oferir una orientació educativa integral d'acord amb les avaluacions psicopedagògiques realitzades.

⦁ Identificar un problema de recerca en el camp psicopedagògic, formular una hipòtesi de treball així com dissenyar un model metodològic per estudiar-lo.

Continguts

Elaboració d'un TFM d'integració de continguts a través de:

a) Orientació professionalitzadora: la planificació, desenvolupament i avaluació d'un pla d'intervenció que identifiqui possibles àmbits de millora en el camp de l'orientació educativa i l'assessorament psicopedagògic.

b) Orientació investigadora: la identificació d'un problema, la concreció en una hipòtesi d'investigació i l'aplicació de les estratègies de recollida de dades (treball de camp) i la seva interpretació, seguint els principis de la metodologia d'investigació en Psicopedagogia.

Metodologia i activitats formatives

METODOLOGIES

 • Metodologia docent on-line 
 • Estudi de mòduls teórics 
 • Mètode del cas 
 • Resolució d'exercicis i problemes 
 • Aprenentatge orientat a projectes

Característiques

-       L'estudiant haurà d'haver superat totes les matèrie del Máster per poder presentar el TFM.

-       La temàtica ha de ser preparada per l'estudiant i presentada a la Comissió Acadèmica (CA) preferiblement vinculada a les seves pràctiques).

-       El tutor/a assignat/da farà el seguiment del TFM a través del Campus Virtual.

-       El módul de TFM finalitzarà amb l'elaboració d'una memòria del treball realitzat, que es defensarà públicament davant d'un Tribunal d'Avaluació nomenat per la Junta Directiva (JD).

-       El treball escrit haurà de tenir una extensió de 50 pàginas incloses les referències bibliogràfiques, format de lletra Arial 11, interliniat 1,5. Anexos a part.

-       El TFM és un mòdulo obligatori i tant la realitzación del treball com la presentació i defensa són individuals.

-       La defensa del TFM es farà presencialment o per vídeo-conferència* segura a través del sistema Adobbe Connect en cas que l'estudiant no pugui desplaçar-se. En aquest darrer cas, serà imprescindible que personal autoritzat per la UIC realitzi presencialment la verificació de la identitat de l'estudiant, així com que també verifiqui la idoneïdad del espai físic des d'on l'estudiant realitza la vídeo-conferència davant del Tribunal.

-       En la defensa del TFM el Tribunal està format per 3 persones: Coordinadors/es del TFM i/o altres professors/es de la UIC.

-       Durada de la presentació oral: 20 minuts i 10 minuts de preguntes. Idioma: castellà, català o anglès.

-       L'estudiant pot aportar cualsevol suport o recolzament TIC que desitgi  utilitzar. Els/les estudiants que defensin el seu TFM per vídeo-conferència hauran de remetre prèviament el material de suport a la Coordinació del TFM.


IMPORTANT: en aquests casos, serà necesari que l'estudiant contacti amb antelació suficient amb la Coordinació del Máster a fí de poder concretar una seu propera al seu lloc de residència.

 

Asignació del tutor/a i del tema

La CA del Máster avaluará les propostes de tema que facin els/les estudiants i si són aprovades, la coordinació del Máster adjudicarà un director/a  per a cada alumne i el proposarà a la JD. La seva funció consistirà en orientar a l'estudiant en el procés d'elaboració del treball, supervisar-lo i vetllar per l'acompliment dels objectius fixats.

Funcions del tutor/a

 • Donar a l'estudiant el suport necessari per plantejar i delimitar correctament la temàtica del treball. 
 • Orientar en la recerca bibliogràfica per a la revisió inicial de la literatura. 
 • Donar suport a l'estudiant en el desenvolupament dels diferents apartats del treball.

 Estructura del treball fí de màster

ORIENTACIÓ INVESTIGADORA (l'estructura serà la mateixa que l'informe d'investigació pero amb tots els apartats completats)

Opció 1: treball de camp

 • Introducció sobre la pertinença del tema 
 • Marc teòrico i revisió de la literatura 
 • Hipòtesis i/o objectius 
 • Diseny metodològic (context, participants, instruments, procediments) 
 • Resultats i discussió 
 • Conclusió i prospectiva 
 • Referències

 Opció 2: revisió bibliogràfica

 •  Introducció. aquest apartat no és una opinió personal, explica la rellevància del tema a abordar des del que diuen els autors i es planteja la pregunta d'investigació o hipòtesi. 
 • Metodologia. en aquest apartat s'especifica que se tracta d'un treball de revisió, s'explica què i quantes fonts documentals s'han utilitzat i per què, com s'han seleccionat, bases de dades utilitzades, quina és la rellevància dels autors, etc. 
 • Desenvolupament del tema. en aquest apartat es van desenvolupamnt coherentment i a través d'un fil conductor apropiat els diferents epígrafs sobre la temàtica. 
 • Discusió (reflexió) i conclusions. en aquest apartat es relacionen, es comparen, s'ordenen, etc. les idees aportades pels autors (i explicades anteriorment), a fí de poder concloure donant resposta a la pregunta o hipòtesi inicialment plantejada. 
 • Referències

ORIENTACIÓ PROFESSIONALITZADORA

 • Abstract i paraules clau
 • Introducció i pertinença del tema
 • Context educatiu i institucional
 • Motiu de la demanda d'intervenció o assessorament psicopedagògic
 • Marc teòric i revisió de la literatura
 • Detecció de necessitats educatives
 • Hipótesi, objectius i enfocament de la intervenció o assessorament psicopedagògic
 • Diseny de la intervenció: destinataris, temporització, accions previstes, participants, avaluació.
 • Resultats i discussió
 • Conclusió i prospectiva
 • ReferèncieS

ESTRUCTURA GENERAL DEL TREBALL FÍ DE MÀSTER

 • Abstract i paraules clau
 • Introducció i pertinença del tema 
 • Marc teóric i revisió de la literatura 
 • Hipòtesis i objetius 
 • Diseny metodològico (context, participants, instruments, procediments) 
 • Resultats i discusió 
 • Conclusió i prospectiva 
 • Referècies. Totes les cies incloses en el TFM (en el marc teòric o introducció, així com en la discussió -si n'hi ha-) s'han de fer d'acord amb APA 6ª edició (de la mateixa manera que en qualsevol treball acadèmico d'aquest títol).

 

Sistemes i criteris d'avaluació

⦁ Presentació d'un treball escrit: 50% de la nota final

⦁ Defensa oral i presencial del TFM, davant d'un tribunal acadèmic: 50% de la nota final.

Els criteris d'avaluació per al TFM són els següents,

TFM escrit:

-Ser capaç de seleccionar, analitzar i distingir informació pertinent per al tema i l'enfocament teoricopràctic del TFM, així com incorporar referències actualitzades relacionades amb les últimes investigacions i publicacions.

-Integrar coneixements i formular judicis crítics degudament argumentats, partint de la informació disponible i tenint en compte les característiques del context sobre el qual es treballa.

-Identificar i avaluar les diferents possibilitats d'intervenció, justificant la presa de decisions segons les condicions de la pràctica educativa que ho requereixin.

Defensa oral TFM:

-Demostrar una adequada expressió oral i escrita basada en criteris professionals i científics sobre la pràctica de la Psicopedagogia.

-Saber utilitzar el suport de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació a l'exposició del Treball Fi de Màster.

-Respondre adequadament a les observacions i els plantejaments de tipus teoricopràctic que li facin tant el tutor / a durant el procés d'elaboració del Treball com, en el moment de la seva exposició, els membres del Tribunal Avaluador.

NOTA IMPORTANT: Durant el període de treball en la Taula de TFM al Campus Virtual, els/les estudiants han de tenir, al menys, dues tutories amb el seu tutor/a; podran consistir en consultes, enviament d'esquemes, de material recopilat i / o esborranys dels seus projectes, etc. a fi de poder fer un seguiment de la qualitat dels seus avenços.

Sense aquestes dues tutories mínimes amb el tutor, i sense el seu vistiplau, no podrà presentar la 1ª versió del seu TFM per a ser revisat per part de la Coordinació.
La Coordinació de l'TFM revisarà aquesta 1ª versió, i tot seguit, enviarà un informe a l'alumne/a i al tutor/a. Un cop rebut l'informe, l'alumne disposarà d'una tutoria extra amb el seu tutor/a abans del lliurament definitiu.


Bibliografia i recursos

CEA D’ANCONA, A. (1997).  Métodos y Técnicas de Investigación cuantitativa, Madrid: Editorial Síntesis
FESTINGER Y KATZ. (1992) Los Métodos de Investigación en Ciencias Sociales. Barcelona: Paidós.
FLOREZ OCHOA, R y TOBÓN RESTREPO, A. (2001) Investigación Educativa y Pedagógica. Bogotá: McGraw Hill.
SABINO, C.A. (1996) El Proceso de Investigación. Buenos Aires: Edit. Lumen.
SALKIND, N.J. (1999) Métodos de Investigación. México: Prentice Hall.
SIERRA BRAVO, R. (1995) Tecnicas de investigación Social Teoría y ejercicios, Décima edición, Editorial Paraninfo: Madrid.
TAYLOR, S.J. y BOGDAN, R. (1987) Introducción a los métodos cualitativos de investigación. Barcelona: Paidós.
VELASCO MAILLO, H. DIAZ DE RADA, A. (2006) La lógica de la investigación etnográfica. Un modelo de trabajo para etnógrafos de la escuela. Madrid: Trotta.

  © 2020 Universitat Internacional de Catalunya | Contacta'ns | Privacitat i Protecció de dades | Propietat intel·lectual
  Campus Barcelona. Tel.: 93 254 18 00 | Campus Sant Cugat. Tel.: 93 504 20 00