Assignatura

Investigació de Mercats

 • codi 12809
 • curs 3
 • període Semestre 2
 • tipus op
 • credits 6

Llengua d'impartició principal: anglès

Altres llengües d'impartició: català, castellà

Professorat

Competències

 • 11 - Conèixer els principals conceptes i teories sobre l'home i la societat.
 • 22 - Identificar la naturalesa i comportament de productors, consumidors i inversors.
 • 26 - Ser capaç d'entendre i utilitzar els conceptes bàsics de màrqueting i les principals polítiques de l'àrea, i de comprendre l'entorn comercial en el qual operen les empreses.
 • 34 - Desenvolupar la capacitat de preveure situacions i avançar-se als esdeveniments, i de reconèixer i interpretar la situació econòmica en un context determinat.
 • 35 - Ser capaç d'analitzar sèries temporals.
 • 52 - Ser capaç de desenvolupar aptituds en les relacions interpersonals i de treball en equip.
 • 53 - Adquirir habilitats per a l'aprenentatge autònom.
 • 54 - Ser capaç d'expressar idees i arguments de manera ordenada i coherent tant oralment com de forma escrita.
 • 60 - Assolir coneixements que afavoreixin el respecte vers altres cultures i costums.
 • 68 - Desenvolupar mecanismes que afavoreixin la sensibiltat vers temes relacionats amb el benestar social.

Continguts

Tema I: Context general; la relació empresa-consumidor

Entorn socio-cultural

Tendències dominants,emergents i residuals

La relació empresa-consumidor. 

           - El vincle emocional.

Tema II. Nocions bàsiques de psicologia

Rol i tasca de la psicologia
Escoles principals
Psicologia i empresa
Psicologia i consum

 

Tema III. El rol de l’Institut de recerca

El paper de l’investigador.
Tipus demanda d’empresa

- Manifesta

- Latent

Tasques principals
Elaboració del projecte del treball de camp i de l’Estudi.

 

Tema IV. El procés d’un Estudi

1. Demanda client.
    -Elaboració briefing.

2. El projecte d’investigació.
    - Elaboració projecte
    - Objectius i metodologia.
    -Altres aspectes: timing, materials, pressupost...

3. L’Estudi.
    - Treball de camp.
         Focus groups, entrevistes, mistery shopping, etc.
    - Anàlisi de resultats 
    - Elaboració informe pel client.
    - Presentació de resultats.

 

Tema V. Investigació Quantitativa

Tipus d’investigació de mercat

Investigació exploratòria, descriptiva i causal

Qüestions ètiques en la investigació de mercats

 

Tema VI. Tècniques d’Investigació de Mercats

Fonts d’informació

Disseny de questionaris i formats

Mostratge

 

Tema VII. Mètodes avançats

Regressions

Anàlisi factorial

 

Tema VIII. Preparació de Reports i Presentació

Estructura de l’informe

Preparació de l’informe

Presentació de les dades

Sistemes i criteris d'avaluació


El següent mètode d'avaluació serà aplicat per a Primera i Segona convocatòria.

Actitud i implicació a classe

20%

Avaluació continuada (treballs, exercicis, etc.)

30%

Examen final (compost per dos exàmens parcials)

50%

* La nota de l'examen final serà calculada de la següent manera:

la nota obtinguda en l'examen parcial Recerca Qualitativa (Temes I-IV) MÉS la nota obtinguda en l'examen parcial Investigació Quantitativa (Temes V-VIII).

** En segona convocatòria es mantindran les notes obtingudes en Actitud i implicació a classe (20%), i Avaluació contínua (30%). Es prendrà un nou examen final equivalent al 50%.

Per aprovar el curs l'estudiant ha d'obtenir  almenys un 5 sobre 10 en l’examen final.

  © 2020 Universitat Internacional de Catalunya | Contacta'ns | Privacitat i Protecció de dades | Propietat intel·lectual
  Campus Barcelona. Tel.: 93 254 18 00 | Campus Sant Cugat. Tel.: 93 504 20 00