Assignatura

Anàlisi Financera i Bancària

  • codi 13444
  • curs 3
  • període Semestre 2
  • tipus op
  • credits 6

Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès

Professorat

Responsable

Lc. Javier DE LEON - jdeleon@uic.es

Horari d'atenció

Si teniu qualsevol dubte podeu contactar amb el professor per programar una reunió.

- Període d'avaluació

 (E) data examen (R) data devisió (1) convocatòria 1 (2) convocatòria 2
   (E1) 28/05/2019 15:00h Aula-Grada 
   (E2) 27/06/2019 15:00h Aula-Grada

Presentació

Es tracta d'una assignatura totalment pràctica que pretén introduir-te, mitjançant l'estudi de casos empresarials reals, en l'anàlisi global que les entitats bancàries realitzen d'una companyia que sol·licita finançament per a la seva atendre les seves necessitats. 

És difícil imaginar el llançament o el creixement d'una empresa sense la col·laboració de les entitats financeres. Per això, és transcendental que coneguis en profunditat en què es basa la relació banca-empresa i quins són els factors clau que un banc utilitza en el seu procés de presa de decisions. 

En un entorn econòmic cada vegada més canviant i dinàmic, totes les empreses estan obligades a plantejar-se contínuament si el seu model de negoci és efectiu. Per això, les entitats financeres estan obligades a realitzar una anàlisi global de la companyia que determini el seu nivell de competitivitat. 

A més d'analitzar els factors estratègics i la situació economicofinancera d'un negoci, és transcendental conèixer el sector en què opera i determinar si serà capaç de generar la caixa suficient per a finançar les inversions que li permetin seguir sent competitiva. 

El balanç i el compte d'explotació són eines estàtiques que es troben esbiaixades per criteris comptables i interessos fiscals. Cal abandonar els vells paradigmes i evolucionar cap a una anàlisi basada en la capacitat per generar efectiu. En definitiva, és la caixa la que permetrà pagar els préstecs, dividends, inversions i atendre les necessitats del negoci. 

Aquesta assignatura t'aportarà els coneixements i eines adequades per realitzar un diagnòstic efectiu i real d'una empresa. A més, podràs entendre com els bancs prenen les seves decisions de crèdit i en quins factors basen la seva anàlisi. 

El mètode d'aprenentatge està basat en un procés experiencial en el qual l'alumne evoluciona treballant diferents casos. Les situacions empresarials són diverses, des d'un autònom que vol iniciar un projecte fins a una empresa cotitzada que desitja adquirir a la competència. 

La tècnica d'anàlisi utilitzada en els casos està basada en l'experiència bancària intentant aportar el major realisme possible a l'assignatura.

Requisits previs

Vostè no necessita tenir alta formació financera seguir correctament el tema, de fet, els primers casos us permetrà revisar les principals eines analítiques amb una aproximació real a prendre decisions. A més, des del principi, vostè tindrà un manual de suport elaborat pel professor que us serveix com una guia pràctica.

Encara que alguns conceptes financers pot semblar complicats, els casos utilitzats pedagògicament estan preparats per entendre'ls des de la màxima proximitat i senzillesa.

Tema basat en el mètode de cas i inductiu on l'elaboració i lliurament dels casos setmanals i la participació activa es valoraran positivament l'aprenentatge.

Objectius

Al final del curs els alumnes ha de ser capaços de:

-Dominar les eines i conceptes financers més comuns en el negoci bancari.

-Identificar i interpretar la informació pertinent d'una empresa per a la presa de decisions.

-Analitzar i qüestionar els factors estratègics d'un model de negoci.

-Diagnosticar la situació d'una empresa d'una perspectiva global. 

-Entendre els temes clau en la relació Banca-empresa. 

-D'aplicar una metodologia d'anàlisi tenint en compte els factors crítics del risc.

-Aprendre a argumentar tècnicament les decisions preses.

-Elaborar un informe complet tenint en compte els aspectes globals d'un negoci.

Resultats d'aprenentatge

El tema li permetrà desenvolupar la seva capacitat d'anàlisi i presa de decisions. Vostè aprendrà a identificar qüestions clau i interpretar la informació financera per diagnosticar la situació general d'una empresa.

Que es parlar de situacions de negoci real, discutir amb el seu companys d'equip, treballar en equip i desenvolupar informes de banc, però sobretot, aprendràs a raonablement argumentar les seves decisions.

L'assignatura facilitarà eines útils per a la seva vida professional quan ha d'analitzar d'una empresa, avaluar un projecte empresarial, negociar amb les institucions financeres o determinar si una empresa serà capaç de Finances inversions que permetrà Seguir sent competitius en el futur.

Vostè sap les claus de la relació de negoci bancari i entendre en profunditat per què les institucions financeres sol·licitar tanta informació i en què basar la seva anàlisi de risc de crèdit. 

Continguts

Els casos són dispars, presents diferents sectors econòmics i reflecteixen situacions diferents negocis. Vostè tindrà l'oportunitat d'analitzar tant una multinacional líder mundial en el sector com a petites empreses i projectes empresarials amb el seu pla de negoci humil.

Aprendràs a analitzar tant les societats cotitzades i empreses de recent incorporació, on la informació és escassa.

Els escenaris dels casos són diferents, una empresa s'assegurarà que no pots assistir a pagaments i hauran d'estudiar si vostè reestructurar el seu deute, altres li demanarà que retirar les garanties dels membres, molts demanar ajuts perquè hi ha àrees geogràfiques Dèficit o no rendibles línies de negoci, altres li preguntarà obertament la quantitat de diners que concedeixin, alguns li dirà que tenen la ira amb el seu banc i volen treballar exclusivament amb vostè i altres us informarà que han estat adquirits per un fons d'inversió amb Un fort impacte en la política financera. A curt, pura realitat.

Metodologia i activitats formatives

El focus del subjecte i l'orientació dels casos s'han preparat per experimentar situacions empresarials recents i reptes real. Però a més, els debats i l'exposició de casos li permetrà contrastar el seu parer, per afinar el criteri de risc i consolidar la formació adquirida.

El curs es basa en el mètode de cas buscant el teu aprenentatge inductiu aplicant les eines útils que li permetrà prendre decisions de manera eficaç.

Entre els mètodes pedagògics utilitzats, la discussió de casos, l'exposició equip, simulacions empresarials i jocs de rol cal destacar.

Sistemes i criteris d'avaluació

És una assignatura eminentment pràctic on la preparació de casos i participació setmanal es tindran en compte en la nota final.

80% de la nota depèn de la qualitat dels seus lliuraments setmanals (45%), participació i interès (10%) i la qualitat de l'exposició del cas assignat (25%).

L'examen final es pesen 20%, consisteix en preguntes tipus test i tenen una durada màxima de 30 minuts.

Bibliografia i recursos

Des del principi, tindrà a la seva disposició el manual de financer i bancari d'anàlisi d'empreses preparat específicament pel professor per poder seguir el tema correctament.

Al llarg del curs, hi haurà articles d'opinió relacionats amb els casos analitzats per reforçar alguns conceptes i completar la teva formació.  

  © 2020 Universitat Internacional de Catalunya | Contacta'ns | Privacitat i Protecció de dades | Propietat intel·lectual
  Campus Barcelona. Tel.: 93 254 18 00 | Campus Sant Cugat. Tel.: 93 504 20 00