Assignatura

Pensament Social 1

 • codi 07793
 • curs 1
 • període Semestre 1
 • tipus FB
 • credits 6

Mòdul: Entorn Econòmic jurídic i social

Matèria: Persona, Empresa i Societat

Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès

En cas què l'alumne estigui matriculat en la línia anglesa s'impartirà la docència d'aquesta assignatura en aquest idioma.

Professorat

Responsable

Lc. Pablo ROMERO - promero@uic.es
Dr. Miquel SOLANS - msolans@uic.es

Horari d'atenció

Dilluns de 12.00 h a 13.00 h. Si us plau, concerteu la cita abans per correu electrònic. 

Presentació

 

Aquesta assignatura es concep des d’una premissa important en la formació universitària: els principals reptes i problemes als quals, durant la carrera i en el futur, s’haurà d’enfrontar un universitari no es resolen amb tècniques que es puguin ensenyar, sinó amb una profunda familiaritat amb la condició humana. Es tracta, per tant, de pensar què vol dir ser humà en un mateix i en la societat.

 

La crisi actual del model social i econòmic capitalista i de benestar fa més evident i necessària una formació com aquesta per a les persones que demà han de decidir sobre altres persones. Només una reflexió serena i honrada sobre la persona i la societat pot donar l’orientació que necessita un món cada vegada més complex. Avui en dia, aturar-se a pensar, adoptar una mirada humanística davant el món, ha adquirit ja el caràcter de tasca humanitària urgent.


Requisits previs

No hi ha requisits previs.

Objectius

Reflexionar sobre l'home en la seva dimensió personal, familiar, professional i social.

Competències

 • 52 - Ser capaç de desenvolupar aptituds en les relacions interpersonals i de treball en equip.
 • 53 - Adquirir habilitats per a l'aprenentatge autònom.
 • 54 - Ser capaç d'expressar idees i arguments de manera ordenada i coherent tant oralment com de forma escrita.
 • 56 - Ser capaç de fer argumentacions que afavoreixin el raonament crític i autocrític.
 • 60 - Assolir coneixements que afavoreixin el respecte vers altres cultures i costums.
 • 62 - Adquirir mecanismes que facilitin l'adopció de compromisos de caràcter ètic.
 • 64 - Capacitat de planificació i organització del treball.
 • 68 - Desenvolupar mecanismes que afavoreixin la sensibiltat vers temes relacionats amb el benestar social.
 • 33 - Tenir capacitat de cerca, interpretació i transmissió d'informació.
 • 50 - Adquirir capacitat de relacionar conceptes i fer exercicis d'anàlisi i de síntesi.
 • 57 - Adquirir aptituds que afavoreixin la comprensió lectora.
 • 61 - Desenvolupar habilitats per tal de facilitar l'adaptació a noves situacions.
 • 65 - Adquirir la capacitat de posar en pràctica els coneixements.

Resultats d'aprenentatge

 • Reflexionar sobre el canvi en l’enfocament gnoseològic propi de la modernitat. 
 • Discernir la relació entre “pensar” i “fer”, tant en la vessant històrica com en la pràctica. 
 • Analitzar, des de la perspectiva filosòfica, l’evolució del “pensament” com a forma de trobada entre l’home i la realitat contemporània. 
 • Establir les distincions històriques correctes en la definició de “racionalitat”. 
 • Analitzar la postmodernitat des de la perspectiva del narcisisme i la deconstrucció del subjecte. 
 • Definir la relació entre el món de la publicitat i els mitjans de comunicació.

Continguts

I part. Home i món. Anàlisi del consumisme i l’origen publicitari.

I. Fenomenologia de la publicitat i del consum al món contemporani. Publicitat i mitjans de comunicació.

-          1.1. Els mitjans com a epistemologia i l’home com a producte. El sorgiment del llenguatge publicitari a E. Bernays: The Century of the Self.

-          1.2. Fetitxisme de la subjectivitat i fetitxisme de la mercaderia (K. Marx i Z. Bauman, Vida de consumo)

-          1.3. La indústria de producció del consumidor. (Ferlosio, Non Olet; J. Rifkin, El fin del trabajo)

-          1.4. La possibilitat de la comunicació a la societat postmoderna. Els mass media com a aparador del món. (N. Postman)

-          1.5. Sintaxi publicitària i fragmentació del llenguatge als mitjans de comunicació de masses. (Postman, cap. 6; Sartori)

 

II. Home i temps: història, linealitat i progrés.

-          2.1. Temps ple i temps buit en l’home contemporani. (H. Gadamer)

-          2.2. Alienació del temps en la cultura actual (Mongardini). La percepció del temps com a identitat (Black mirror, Modern Times i Lifeline, curtmetratge de V. Erice)

-          2.3. Temps puntillista, obsolescència i cultura ahorista a Z. Bauman (pàg. 51-57)

-          2.4. Oci i negoci: la festa. El temps com a mercaderia. (Z. Bauman, Vida de consumo, cap. I.2, pàg. 83-89)

 • De l’otium medieval al neg-otium de la societat de consum. (J. Pieper, El ocio y la vida intelectual)

-          2.5. La obsolescència del que és humà en un món tecnificat (G. Anders, R. Sennett, Hegel)

-          2.6. Llibertat i perfecció en l’home contemporani. (Alvira, ¿Qué es la libertad?; textos Ayllón, M. Sandel, Contra la perfección.) (Bauman, Vida de consumo, llibertat pàg. 83-89)

 https://www.youtube.com/watch?v=mR-I1FDOr4g

III. Home i moral: els límits ètics del mercat.

-          3.1. Del buit a la postmodernitat. Narcisisme col·lectiu i procés de personalització: característiques, causes i conseqüències (Sartori, cap. 3, 5, 6 i pròleg Lipovetsky). Amor líquido a Bauman.

-          3.2. Narcisisme i perfecció. La tècnica com a horitzó d’èxit: Contra la perfección. (M. Sandel)

-          3.3. Primera i segona revolució individualista (Lipovetsky).

-          3.7. Casos pràctics. Lo que el dinero no puede comprar.


Tema 0 Adaptació COVID-19
      Materials
            ADENDA Juny 2020 (sistema d'avaluació) plantillaaddendaguiadocent_1rsemestre_catala.pdf 

Metodologia i activitats formatives

Hi haurà explicacions teòriques i activitats pràctiques en forma de comentaris de text, cinefòrums i treballs en grup.

Existeix la possibilitat de realitzar un treball addicional i personal al voltant d’un dels punts de la matèria, d’un autor estudiat al curs o de la relació entre dos o més conceptes del temari. En tot cas, el treball s’haurà de presentar i pactar amb el professor, que tutelarà la feina durant el semestre. En cap cas el treball podrà superar els quatre fulls d’extensió.

 

 

ACTIVITAT FORMATIVACOMPETÈNCIES
REDACCIO DE TREBALLS
SEMINARIS GRUPS REDUÏTS
TUTORIES
ESTUDI INDIVIDUAL
CLASSE MAGISTRAL
CLASSE PRÀCTICA (RESOLUCIÓ PROBLEMES/VÍDEOS/COMENTARIS DE TEXT/FITXES)
11 68 53 56 57 60 38 45 46 62 65 33 50 54

Sistemes i criteris d'avaluació

 Hi haurà com a mínim una prova parcial durant el semestre de llibres de lectura obligatòria. Aquesta prova serà monogràfica i eliminarà matèria quan la mitjana de la nota del grup sigui superior a 7. En cas contrari, serà matèria d’examen de nou a la prova final. El valor total és un 30 % de la nota.

L’examen final es durà a terme quan s’acabi el semestre i el seu valor serà del 50 % de la nota final. La nota mínima en aquest examen serà de 2; qualsevol qualificació inferior a la prova final farà impossible fer mitjana amb la resta de notes.

Les pràctiques i els treballs fets a classe o a casa s’hauran d’entregar sense excepció el dia i l’hora convinguts. El seu valor serà un 20 % de la nota. Si no es pot assistir a classe, caldrà enviar un correu amb antelació, però mai no es podran lliurar al professor més tard. De la mateixa manera, la no assistència a classe sempre s’haurà de notificar per endavant (en cas de malaltia o qualsevol imprevist) i a través d’un comprovant quan hi hagi algun tipus d’incompatibilitat ocasional. En cas contrari, es considerarà una falta greu. Qualsevol treball, pràctica o text en general que contingui elements aliens en forma de plagi (definits com qualsevol nota o text sense filiació ni autor, una còpia d’un treball anterior o la reproducció sense la cita corresponent d’un text d’Internet) es considera una ofensa molt greu i comportarà el suspens automàtic de l’assignatura i la pèrdua de la convocatòria immediata. D’aquesta manera, l’alumne s’haurà de presentar obligatòriament a la propera convocatòria.

Bibliografia i recursos

Bibliografia bàsica

-       Z. Bauman, Consuming life, Polity Press, 2007. (Edició en castellà, Vida de consumo, FCE, 2007.)

-       Z. Bauman, Liquid Love, Polity Press, 2003. (La traducció és Amor líquido, FCE, 2005.)

-       P. Bruckner, La euforia perpetua. Sobre el deber de ser feliz. Tusquets, 2001.

-       G. Lipovetsky, La era del vacío; Anagrama, 2003.

-       N. Postman, Amusing ourselves to death, Penguin, 2006. (L'edició en castellà, Divertirse hasta morir, està publicada a Ediciones de la Tempestad, 2001. Tanmateix, hi ha una edició en català publicada a Llibres de l'índex, de 1993, i que es troba a la biblioteca de la UIC)

-       M. Sandel, What money can’t buy; FSG, New York, 2102. (Hi ha traducció al castellà: Lo que el dinero no puede comprar; Debate, 2013)

-       G. Sartori, Homo videns, Taurus, 2012; 2ª edició amb epíleg.

 

Bibliografía secundaria

-       G. Anders, La obsolescencia del hombre; Pre-Textos, 2011.

-       R. Aron, Las etapas del pensamiento sociológico; Tecnos, 2013.

-       R. Aron, Ensayo sobre las libertades; Alianza, 2007.

-       Z. Bauman. Daños colaterales. Desigualdades sociales en la era global. FCE, 2011.

-       D. Boaz, Liberalismo; Gota a gota, 2007.

-       P. Bruckner, La tentación de la inocencia; Anagrama, 1996.

-       F. Hayek, Camino de servidumbre, Alianza, 2000.

-       G. Lipovetsky, El lujo eterno, Anagrama, 2004.

-       R. Sánchez Ferlosio, Non olet; Destino, 2003.

-       M. Sandel, Contra la perfección; Marbot edic. 2007. 

-       F. Schirmacherr, Ego, Destino, 2013.

-       R. Sennett, El artesano, Anagrama, 2009.

-       A. Smith, La riqueza de las naciones, Alianza, 2011.

-       W. Sombart, El burgués; Alianza edit, 1998.

-       M. Weber, La ética protestante y el espíritu del capitalismo; Akal, 2013.

Material didàctic

      Materials
            A. de Benoist, El burgués y el hombre moderno el_burgues,paradigmadelhombremodernoalaindebenoist.pdf 
            Gadamer, Los dos tiempos pensamentigadamer,losdostiempos.doc 
            G. Anders, La formació de les necessitats guntheranders-laformaciondelas_necesidades.pdf 
            G. Sartori, Homo videns homovidens[1].pdf 
            J. Hearth, A Potter, Rebelarse vende (cap. IV) rebelarsevendecap.iv.pdf 
            J. Rifkin, El fin del trabajo; cap.I j.rifkin,elfindeltrabajo,capituloi.pdf 
            J. Rifkin, La societat de producció rifkin,lasociedaddeproduccionlaproducciondelconsumidorsegunferlosio.doc 
            Lipovetsky, El lujo eterno lipovetsky-gilles-lujo-eterno-lujo-emocional-fragmento.pdf 
            Lipovetsky, La era del vacío lipovetsky-la-era-del-vacio-prefacio-cap-1-y-2.pdf 
            Lipovetsky, Le Crépuscule du devoir lipovetsky,elcrepusculodeldeber.pdf 
            Mongardini, Tiempo y enajenación pensamentimongardini,tiempoyenajenacion.doc 
            M. Sandel, Contra la perfección contralaperfeccion-michaelj.sandel.pdf 
            M. Sandel, What Money Can’t Buy: The Moral Limits of Markets (p.48-57) loqueeldineronopuedecomprarpag48-57-michaelj.sandel.pdf 
            N. Postman, Amusing ourselves to death (edició en anglès) postman-neil-amusing-ourselves-to-death-public-discourse-in-the-age-of-show-business.pdf 
            N. Postman, Divertirse hasta morir divertirsehastamorir[1].pdf 
            N. Postman, Las cinco advertencias del cambio tecnológico n.postman,lascincoadvertenciasdelcambiotecnologicocorregida.doc 
            P. Romero, El saber como mercancía (La Vanguardia, 1/03/2014) 140301lavsnguardia_cast.pdf 
            P. Romero, La filosofía y sus acreedores (La Vanguardia, 18/01/2015) lavanguardia18:1:2016foysusacreedores.pdf 
            Sennett, The culture of the new capitalism latecnificacio?ndelhombresennettyeltiempo.doc 
            Toutain, Imitació de l'home toutain,autenticidadyatributosdelhombremoderno.doc 
            Z. Bauman, Amor líquido (cap. I) amorliquido-capituloi.pdf 
            Z. Bauman, Amor líquido (cap. III) amorliquido-capituloiii.pdf 
            Z. Bauman, Amor líquido (cap. IV) amorliquido-capituloiv.pdf 
            Z. Bauman, Amor líquido (prólogo) baumanamorli?quidopro?logo,fce.pdf 
            Z. Bauman, tiempo puntillista (Vida de consumo) z.bauman,tiempopuntillistavidadeconsumo.pdf 
            Z. Bauman, Vida de consumo bauman-vida-de-consumo.pdf 
            Z. Bauman, Vida de consumo (còpia en anglès) zygmunt-bauman-consuming-life.pdf 
            Z. Bauman, Vida de consumo (infraclase) z.bauman,infraclasevidadeconsumo,fce.pdf 
            Z. Bauman, Vidas desperdiciadas (caps 1, 2) bauman_vidasdesperdiciades_cap_1_y_2%5bsmallpdf.com%5d.pdf 
      Webs d'interès
            1929, The Big Crash https://www.youtube.com/watch?v=sFvS9HhJ7Bo 
            Against happiness: Why we need a philosophy of failure http://www.prospectmagazine.co.uk/philosophy/against-happiness-why-we-need-a-philosophy-of-failure 
            BBC (E. Bernays) The century of the self https://www.youtube.com/watch?v=DotBVZ26asI 
            Culto a estar ocupado (Tiempo en Gadamer) https://hipertextual.com/2014/11/culto-a-estar-ocupado 
            David Boaz, Libertarianism http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lri/hernandez_d_m/capitulo1.pdf 
            E. Bernays, Engineering of consent http://www.revistagq.com/la-buena-vida/sexo/articulos/si-es-mujer-y-fuma-eduard-es-el-culpable/16822 
            El País, La tiranía de la imagen (artículo J. Sampedro) http://tecnologia.elpais.com/tecnologia/2015/10/16/actualidad/1445008139_272065.html 
            González Férriz. Mito de la autenticidad y la publicidad https://blogs.elconfidencial.com/cultura/el-erizo-y-el-zorro/2017-09-26/autenticidad-sed-autenticos-identidad-rousseau_1448967/ 
            Jot Down, sobre la pobresa https://www.jotdown.es/2015/03/ser-pobre-es-una-mierda/ 
            Lipovetsky, Le Crépuscule du devoir http://mic.com/articles/103788/one-hilarious-video-perfectly-sums-up-a-big-problem-with-western-humanitarianism 
            M. Sandel, What Money Can’t Buy: The Moral Limits of Markets http://tannerlectures.utah.edu/_documents/a-to-z/s/sandel00.pdf 
            N. Carr (El País, Homo Technologicus) http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/09/19/actualidad/1411146383_037635.html 
            N. Carr (El País, I) http://blogs.elpais.com/papeles-perdidos/2011/02/carr-y-la-superficialidad-en-internet.html 
            N. Carr (El País, II) http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Internet/cambia/forma/leer/pensar/elpepusoc/20081010elpepisoc_1/Tes 
            N. Carr (El País, III) http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Atentos/todo/nada/elpepusoc/20110512elpepusoc_3/Tes 
            N. Carr (El País, IV) http://www.elpais.com/articulo/portada/mundo/distraido/elpepuculbab/20110129elpbabpor_3/Tes 
            N. Carr, Revolution of technology http://tecnologia.elpais.com/tecnologia/2015/10/23/actualidad/1445612531_992107.html 
            Neil Postman’s “Five Things We Need to Know About Technological Change" http://tuckerteacher.wordpress.com/2011/03/24/neil-postmans-five-things-we-need-to-know-about-technological-change/ 
            This space available https://www.youtube.com/watch?v=zxQFeeNZG3Y 
            Tiempo libre y hombre moderno (el tiempo libre ha muerto) https://elpais.com/elpais/2014/04/09/icon/1397055895_587211.html 
            Tiempo lleno y tiempo vacío http://elpais.com/elpais/2017/05/05/ciencia/1493985563_657372.html 
            V. Erice, Lifeline (ten minutes older) https://www.youtube.com/watch?v=mR-I1FDOr4g 
            Z. Bauman, Consuming life (pròleg i cap. I, p.77) http://loginbp.untrefvirtual.edu.ar/archivos/repositorio//1500/1544/html/Biblioteca/archivos/doc/Bauman_Vida_de_Consumo_Modo_de_compatibilidad.pdf 
  © 2020 Universitat Internacional de Catalunya | Contacta'ns | Privacitat i Protecció de dades | Propietat intel·lectual
  Campus Barcelona. Tel.: 93 254 18 00 | Campus Sant Cugat. Tel.: 93 504 20 00