Assignatura

Estadística 2

 • codi 08271
 • curs 2
 • període Semestre 2
 • tipus OB
 • credits 3

Mòdul: Mètodes Quantitatius per a empresaris

Matèria: Estadística

Llengua d'impartició principal: català

Altres llengües d'impartició: anglès, castellà

En cas què l'alumne estigui matriculat en la línia anglesa s'impartirà la docència d'aquesta assignatura en aquest idioma i en castellà.

Professorat

Responsable

Dr. David ROCHE - droche@uic.es
Dr. Pablo AGNESE - pagnese@uic.es

Horari d'atenció

Cal concertar una hora de tutoria per correu electrònic.

Presentació

Un cop es planifiquen les actuacions empresarials hi ha la possibilitat d’examinar-ne els resultats. Aquesta evidència empírica es considera com a informació mostral factible de ser emprada per realitzar estimacions futures.

Òbviament, l’interès màxim suposa conèixer els elements que caracteritzen una població. Així doncs, l’Estadística 2 examina el tema de variable aleatòria i les distribucions que se’n deriven a partir d’aquest tipus de variables. Aquestes distribucions seran totalment necessàries per tal d’assimilar els coneixements de l’Estadística Inferencial.
Posteriorment, es pretén aportar les eines adients per efectuar estimacions i la seva validació posterior.
Finalment, s’efectua un repàs de l’anàlisi de regressió lineal com a punt introductori a l’assignatura d’Econometria.

Requisits previs

Es recomana haver cursat la matèria d'Estadística I.

Objectius

 • Conèixer les distribucions de probabilitat necessàries per desenvolupar l’estadística inferencial així com aprofundir en el tema de variables aleatòries.
 • Estudiar les tècniques bàsiques com a base de l’estadística inferencial.
 • Presentar les eines que validen l’estadística inferencial.

 

Competències

 • 28 - Assolir destresa en un altre idioma i habilitat en l'ús de la terminologia i les estructures relacionades amb l'àmbit econòmico-empresarial.
 • 31 - Desenvolupar la capacitat per identificar i interpretar dades numèriques.
 • 35 - Ser capaç d'analitzar sèries temporals.
 • 36 - Ser capaç d'interpretar dades quantitatives i qualitatives i d'emprar eines matemàtiques i estadístiques aplicables a processos empresarials.
 • 67 - Adquirir capacitat per expressar-se en altres idiomes.
 • 64 - Capacitat de planificació i organització del treball.
 • 19 - Analitzar variables quantificables de l'entorn econòmic i incorporar-les en la presa de decisions.
 • 32 - Adquirir habilitats en la resolució de problemes a partir d'informació quantitativa i qualitativa.
 • 40 - Ser capaç de seleccionar el mètode estadístic adequat d'acord amb l'objecte d'anàlisi.
 • 42 - Ser capaç d'analitzar fenòmens econòmics de forma empírica.
 • 43 - Adquirir habilitat en l'ús de programari estadístic.
 • 50 - Adquirir capacitat de relacionar conceptes i fer exercicis d'anàlisi i de síntesi.
 • 51 - Desenvolupar aptituds en la presa de decisions.
 • 52 - Ser capaç de desenvolupar aptituds en les relacions interpersonals i de treball en equip.
 • 53 - Adquirir habilitats per a l'aprenentatge autònom.
 • 54 - Ser capaç d'expressar idees i arguments de manera ordenada i coherent tant oralment com de forma escrita.
 • 56 - Ser capaç de fer argumentacions que afavoreixin el raonament crític i autocrític.
 • 65 - Adquirir la capacitat de posar en pràctica els coneixements.
 • 66 - Capacitat de recuperar i tractar informació.

Resultats d'aprenentatge

Conèixer la terminologia, la notació i els mètodes de les diferents matèries del mòdul quantitatiu, en concret de la inferència estadística.

Ser capaç d’analitzar i sintetitzar la informació que s’obté de les classes presencials i el material complementari que aporta el professor.

Seleccionar el mètode estadístic per resoldre un determinat problema econòmic.

Continguts

Tema 1. Introducció

1.1.  Conceptes de població i mostra.

1.2.  Paràmetres i estadístics.

1.3.  Distribucions mostrals.

1.4. Determinació de la mida de la mostra.

Tema 2. Estimadors. Intervals de confiança

2.1. Estimadors puntuals i propietats.

2.2. Estimació per intervals de confiança.

Tema 3. Contrast d’hipòtesi

3.1. Elements d’un contrast d’hipòtesi.

3.2. Contrastos d’hipòtesi sobre la mitjana aritmètica.

3.3. Contrastos d’hipòtesi sobre proporcions.

 

 

 

Metodologia i activitats formatives

Les explicacions teòriques es realitzaran a l’aula amb el suport de material fotocopiat i de llistes de problemes. Les explicacions del professor es faran a la pissarra amb el suport del material anteriorment esmentat.

Es combinarà la teoria amb la resolució de problemes relacionats.

Sistemes i criteris d'avaluació

PER L’ASSIGNATURA CURSADA EN CATALÀ/CASTELLÀ. Prof. David Roche

La nota final constarà d’un examen parcial i d’un examen final amb els pesos següents:

30 % l’examen parcial

70 % l’examen final

Nota mínima de l’examen final: 5

Hi pot haver també algun treball pràctic d’entrega obligatòria per aprovar l’assignatura. Aquestes pràctiques es detallaran al llarg del curs.

Bibliografia i recursos

Newbold, P. (1997): Estadística para los Negocios y la Economía, 4ª edició, Prentice Hall, Madrid. ISBN 84-89660-06-9

Newbold, P., Carlson, W.L. i Thorne, B. (2008): Estadística para administración y economía, 6ª edició, Pearson Prentice Hall, Madrid. ISBN 978-84-8322-403-8

Peña, D. (2001): Fundamentos de Estadística, Alianza Editorial. ISBN  978-84-206-8380-5

Ruiz-Maya, L., Martín-Pliego, F.J. (2005): Fundamentos de Inferencia Estadística,  3a edició, Thomson. ISBN 978-84-9732-354-3

  © 2020 Universitat Internacional de Catalunya | Contacta'ns | Privacitat i Protecció de dades | Propietat intel·lectual
  Campus Barcelona. Tel.: 93 254 18 00 | Campus Sant Cugat. Tel.: 93 504 20 00