Assignatura

Temes Actuals del Cristianisme

  • codi 08551
  • curs 3
  • període Semestre 2
  • tipus op
  • credits 3

Llengua d'impartició principal: català

Professorat

Responsable

Dr. Joan Vianney DOMINGO - vdomingo@uic.es

Horari d'atenció

Tots els matins de 10 a 12 h.

Presentació

Durant les sessions s'abordaran alguns dels temes de major actualitat per al cristianisme com l'existència de Déu, el sentit de la vida, testimoniatges històrics de l'existència de Jesucrist, la relación de la felicitat i el cristianisme, etc. Es tractaran qüestions també més filosòfiques.

Aquestes qüestions es tractaran procurant fomentar el diàleg entre els alumnes.

Requisits previs

No es requereix cap coneixement previ per a cursar l'assignatura

Objectius

  1. Enfrontar-se intel·lectualment a algunes qüestions que per la seva importància i actualitat necessiten un temps de reflexió.
  2. Aprendre a dialogar amb els altres, argumentant les pròpies idees i atenent als arguments dels altres.
  3. Fomentar l'esperit de solidaritat amb les persones més necessitades: ancians, malalts, deficients, gent sense llar, etc.

Competències

Amb ocasió d'aquesta assignatura es treballeran les següents competències:

50: adquirir la capacitat de relacionar conceptes i realitzar exercicis d'anàlisis i síntesis.
52: ser capaç de desenvolupar habilitats en les relacions interpersonals i el treball en equip.
54: ser capaç d'expressar idees i arguments amb ordre i coherència de forma oral i escrita.
56: ser capaç de realitzar argumentacions que afavoreixin el raonament crític i *autocrítico.
62: adquirir mecanismes que facilitin l'adopció de caràcter ètic.
68: desenvolupar mecanismes que afavoreixin la sensibilitat cap a temes relacionats amb el benestar social.

Continguts

TEMARI QÜESTIONS ACTUALS DE CRISTIANISME

1. Sentit de la vida, felicitat i cristianisme

a) Accés a Déu de la persona. Actituds i coneixement. El coneixement natural de l'existència de Déu. Religió i fe. Naturalesa de la fe. Racionalitat de la fe. La fe com a resposta de l'home a Déu.
b) Cristianisme i altres religions. Singularitat del cristianisme. Què és la Revelació?
c) Cristianisme, sentit de la vida i recerca de la felicitat. Per què es parla de felicitat i en quin sentit al cristianisme? Què podem entendre per felicitat? Naturalesa de l'home. Què aporta el cristianisme a la comprensió de la naturalesa humana? Necessitat de conèixer la figura de Jesucrist per entendre a l'home. Conseqüències de l'Encarnació.
d) La figura de Jesucrist. La Humanitat de Jesucrist. La personalitat de Jesús. Les accions de Jesucrist. Alguns episodis de la seva vida: la Creu, la Mort i la Resurrecció. Els Evangelis: què són i com llegir-los.

2. Qüestions de vida cristiana

a) La llibertat humana. Existència i sentit del mal. Mal natural i mal personal. Què és el pecat en el cristianisme?
b) Corporalitat i afectivitat humana. Matrimoni.
c) Sentit cristià de la vida. Avortament i Eutanàsia. Fecundació artificial.
d) L'experiència del dolor. Dolor amb Déu i dolor sense Déu.
e) Sentit de la vida quotidiana. Dificultats, felicitat, treball i festa. Virtuts morals i virtuts teologals. Déu i la meva vida habitual. Què és el que els cristians anomenen oració? La relació de Déu amb l'home: ¿què significa que Déu em vol i què suposa? Filiació divina. Què és un sagrament? Què és la Missa? Confessió i perdó. Què és el que els cristians anomenen "ser sant"? Transformació del món.

Metodologia i activitats formatives

1. En les classes teòriques es fomenta l'intercanvi d'opinions raonades entre els alumnes sobre les qüestions tractades. 


2. La part pràctica consisitirà en la redacció de dos assajos amb valoració diversa i que es descriuen en el mode d'evaluació.

 

Sistemes i criteris d'avaluació

Treball

L' evaluació de l'assignatura consistirà en:

La redacció de dos assajos, un més breu, que valdrá un 25%, i l’altra, més llarg, amb un valor màxim d’un 75%. Perquè l’estudiant pugui ser evaluat s’han d’entregar els dos treballs.

El treball breu, amb una extensió màxima de dues cares de foli, consistirà en el comentari d’una escena de l’evangeli, que l’alumne esculli. La intenció d’aquest treball és, entre d’altres coses, mostrar que s’és capaç d’entendre una escena determinada de l’evangeli, la que es vulgui, comentar-la, sabent trascendir el llenguatje i circumstàncies de l’època, fixant-se, sobretot, en com actua Jescucrist i perquè. S’ha exemplificat ja a classe com poden comentar-se, en aquest sentit, els passatjes de l’evangeli. S’ha d’intentar, per altra banda, relacionar l’escena en qüestió, amb algun de les consideracions realiztades a classe sobre els diferents temes del temari.

El treball llarg ha de tenir una extensió aproximada de 6 cares de foli. I es pot realitzar de qualsevol punt del temari, en funció de l’interés que pugui suscitar. Aquest treball es tracta d’un assaig, i ha d’estar, per tant, adequadament argumentat. En el seu contingut és convenient que s’utilitzin els textos empleats i enviats als alumnes de cada part del temari corresponent. Ha de ser, per tant, un treball reflexionat, fet amb rigor, on es poden vertir reflexions personals ben argumentades. Les diverses idees que han anat apareixent a classe són una ajuda en aquest sentit. En gran mesura, l’elecció del tema i el seu contingut, poden ser fruit dels interessos i inquietuts personals.

Els alumnes que hagin optat per realitzar alguna activitat de solidaritat de manera voluntària, seguint els requisits establerts i indicats a classe, aquesta activitat valdrà dos punts de la nota final, de tal manera que la valoració final de l’assignatura, per aquests alumnes, s’estabiliria de la següent manera: 20% solidaritat, 20% treball breu i 60% treball llarg. L’activitat de solidaritat ha de tenir una duració mínima de 10 hores i la seva realització s’ha d’acompanyar d’un certificat pertinent. 

També es tindrà en compte la participació a classe.

Bibliografia i recursos

El professor proporcionarà a mesura que la matèria avanci els textos i bibloigrafia pertinent

  © 2020 Universitat Internacional de Catalunya | Contacta'ns | Privacitat i Protecció de dades | Propietat intel·lectual
  Campus Barcelona. Tel.: 93 254 18 00 | Campus Sant Cugat. Tel.: 93 504 20 00