Assignatura

Anglès Econòmic 2

 • codi 08553
 • curs 2
 • període Semestre 2
 • tipus op
 • credits 3

Llengua d'impartició principal: anglès

Professorat

Responsable

Lda. Suzanne CÓRDOVA - scordova@uic.es

Horari d'atenció

Hores convingudes

Presentació

L'objectiu d'aquest programa és dotar els estudiants de les habilitats i els coneixements necessaris perquè puguin realitzar tasques lingüístiques en l'àmbit econòmic-empresarial en un context acadèmic i amb un enfocament multicultural i internacional.

 

El programa consta de 3 parts: classes magistrals, tutories i aprenentatge autònom.

 

Les classes magistrals se centren en el desenvolupament de les habilitats acadèmiques de l'estudiant a través de la lectura crítica, la comprensió oral i la presa d'apunts en conferències, en les que l'estudiant haurà de realitzar presentacions orals, exposar idees i interactuar amb els companys de classe. Per una altra banda, les tutories s’enfoquen al desenvolupament de les habilitats interpersonals i inclouen la realització d'un treball de grup a avaluar. I l’última part és l’aprenentatge autònom o a distància, enfocat al desenvolupament de les habilitats de comprensió oral, la consolidació de la gramàtica i a l'adquisició de lèxic específic i d’una major autonomia de l'estudiant en l'aprenentatge d'una llengua estrangera.

 

Les tres parts s'han dissenyat específicament per a dotar l'estudiant de les habilitats, els coneixements i els recursos necessaris per a comunicar-se eficaçment i amb confiança en anglès.

Requisits previs

El nivell mínim global recomanat abans de l’inici del curs és de B1+.

Objectius

Classe magistral:

Preparar i dotar els estudiants dels coneixements lèxics, gramaticals i de comprensió necessaris per a comunicar-se eficaçment en anglès en el seu àmbit professional.

 

Consolidar les habilitats receptives de lectura i de comprensió oral a través de la pràctica en diferents situacions, i facilitar el desenvolupament de les habilitats productives d'expressió oral i escrita.

 

Tutories:

Desenvolupar les habilitats interpersonals dels estudiants i la capacitat per a treballar amb els companys, tant en la seva llengua nativa com en l’estrangera.

 

Aprenentatge autònom:

Desenvolupar habilitats d'escriptura reflexiva mitjançant la redacció de diaris acadèmics, desenvolupar habilitats de comprensió oral en conferències acadèmiques i realitzar treballs individuals i en grup sobre diversos temes de l'àmbit econòmic-empresarial. A més, els estudiants aprendran a utilitzar els recursos de les TICs (Tecnologies de la Informació i la Comunicació) per a l'aprenentatge de la llengua de manera autònoma.

Competències

 • 27 - Ser capaç de llegir i entendre bibliografia de l'àmbit econòmico-empresarial.
 • 28 - Assolir destresa en un altre idioma i habilitat en l'ús de la terminologia i les estructures relacionades amb l'àmbit econòmico-empresarial.
 • 39 - Adquirir habilitats en la resolució de problemes i en la presa de decisions: emprar la informació rellevant, aplicar els mètodos adequats i situar el problema dins el conjunt d'una organització.
 • 46 - Adquirir la capacitat d'entendre i participar en conferències o classes magistrals en un context acadèmic.
 • 50 - Adquirir capacitat de relacionar conceptes i fer exercicis d'anàlisi i de síntesi.
 • 54 - Ser capaç d'expressar idees i arguments de manera ordenada i coherent tant oralment com de forma escrita.
 • 60 - Assolir coneixements que afavoreixin el respecte vers altres cultures i costums.
 • 67 - Adquirir capacitat per expressar-se en altres idiomes.
 • 53 - Adquirir habilitats per a l'aprenentatge autònom.
 • 58 - Ser capaç de desenvolupar exercicis d'autoavaluació.
 • 64 - Capacitat de planificació i organització del treball.
 • 52 - Ser capaç de desenvolupar aptituds en les relacions interpersonals i de treball en equip.

Resultats d'aprenentatge

L’estudiant:

1. Comprendrà bibliografia i literatura econòmic-empresarial en anglès, així com la terminologia i les estructures especifiques de la llengua.

2. Serà capaç de realitzar treballs orals i escrits, tot analitzant i sintetitzant informació en anglès.

3. Comprendrà les idees principals en exposicions orals realitzades en anglès realitzades per ponents, professors, professionals o altres estudiants que versin sobre temes econòmic-empresarials; serà capaç de formular o respondre a preguntes, i sabrà exposar les seves idees amb ordre i de forma coherent.

4. Serà capaç de treballar en equip i/o resoldre problemes i de prendre decisions en un petit grup, tot desenvolupant habilitats interpersonals.

5. Mostrarà coneixements d'altres cultures i costums i les respectarà.

6. Serà capaç de treballar de forma autònoma, de planificar i organitzar l’aprenentatge i d’autoevaluar el seu treball tant en llengua específica com en general, així com a preparar-se per a l'aprenentatge al llarg de la vida.

Continguts

Temes:

El curs cobrirà àrees relatives a la importació i l'exportació, rendiment empresarial i la creació d'un negoci propi.

 

Habilitats lingüístiques aplicades en un context acadèmic:

Els estudiants aprendran a llegir i a entendre temes propis de l'àmbit econòmic-empresarial, així com a reconèixer i usar el vocabulari específic de les principals àrees dels negocis. Addicionalment, practicaran la tècnica de la presa d'apunts per tal de millorar la comprensió oral en conferències, i a més, aprendran a presentar, a transmetre idees i a interactuar amb els companys de classe i amb professionals.

 

 

Metodologia i activitats formatives

Els estudiants prendran part activa en el procés de lectura de texts de l'àmbit econòmic-empresarial, així com en l'escriptura sobre el que prèviament s'hagi llegit. Escoltaran conferències simulades en relació amb el seu àmbit professional i exploraran les idees de manera individual, compartint-les amb els companys de classe, a fi d'estimular la reflexió i la discussió.

 

Es donarà èmfasi a la preparació per a l'estudi autònom, usant materials d'aprenentatge a distància i recursos virtuals d’internet. Aquest mètode d'aprenentatge és una part essencial de l'assignatura, ja que proporcionarà a l'estudiant les eines i la motivació necessàries per a l'aprenentatge autònom de l'anglès al llarg de la vida.

ACTIVITAT FORMATIVACOMPETÈNCIES
classe magistral
27 28 46 54 67
tutories
52 54 67
autoavaluació
27 28 53 54 58 64

Sistemes i criteris d'avaluació

Les classes magistrals es basen en les competències de la titulació i seran avaluades de la següent manera:

 

Exàmens parcials: 30%

Examen final: 30%

La redaccion: 5%

Projectes en grupo: 30%

Assisstència i participació: 5%


*** A causa de la pandèmia COVID-19, l'examen final es realitzarà en línia.

 

El projecte tutorial té com a objectiu l’aprenentatge basat en tasques en les que l'estudiant haurà de combinar el treball personal amb el de grup, a fi de presentar les seves conclusions, tant de manera oral com escrita. Aquest treball s'avaluarà en base a les competències de la titulació.

 

El programa d'aprenentatge autònom o estudi individual comprèn una sèrie d'activitats dirigides que els alumnes realitzaran i completaran fora de classe, amb l'objectiu de potenciar la seva autonomia en l'aprenentatge d'una llengua.


Evaluacio de la asignatura:

 

Els estudiants hauran d'examinar el 80% de la classe per realitzar l'examen final.  Si l'alumne rep una nota del 4 a 4,9, ell/ella haurà de recuperar la feina que ell o ella no havia fet o repetir el treball suspès. 


La segona convocatòria amb notes entre 4-4.9:

Què es pot recuperar:

1.  El examen final

2. Els exàmens parcials

3.  La redacció

4.  Les presentacions

 

Activity

% Final of grade

Learning outcome

 

 Redaccion

 

5%

 

1 redacció

 

Able to express oneself in other languages (67)

Read and understand literature on economic and business issues (27)

Ability to work in another language and able to work with terminology and structures related to the economic-business world (28)

Able to express one’s ideas and formulate arguments in a logical and coherent way, both verbally and in written form (54)

Able to plan and organize one’s work (64).

 

Exàmens parcials

 

 

 

30%

 

2 exams

 

15% each

 

Acquire abilities for independent learning (53)

Ability to work in another language and able to work with terminology and structures related to the economic-business world (28).

 

Proyectes en grupo

 

 

 

30%

 

2 tutorial projects

 

15% each

Able to develop abilities in interpersonal relationships and teamwork (52).

Able to express oneself in other languages (67).

Ability to work in another language and able to work with terminology and structures related to the economic-business world (28).

Able to express one’s ideas and formulate arguments in a

logical and coherent way, both verbally and in written form (54).

 

Acquire the abilities to solve problems and make decisions using relevant information, applying the appropriate methods and placing the problem within the organization as a whole (39).

 

Examen final

 30%

Able to express oneself in other languages (67)

Read and understand literature on economic and business issues (27).

Work in another language and with terminology and structures related to the economic-business world (28).

 

 Assisstència i participació

 

5%

 

 

Notes per sota de 4 a la segona convocatoria:

Els alumnes amb una nota per sota de 4, tindran dret a recuperar-lo 100% de la asignatura en la segona convocatoria. El alumne haurà de  lliurar un dossier davant d’un tribunal i fer un examen. En tots els casos i convocatòries els alumnes hauran d’acreditar un nivell B2.1 d'anglès per aprovar l'assignatura.

El dossier: un treball de recerça que consisteix en una exposició individual de 10 minuts, un informe de 10 fulles i un examen final que demostra que has dominat els conceptes del curs.

Per aprovar, s’ha d’assolir una nota mínima de 5 (aprovat) en cadascuna de les parts:

1.  El examen (50%)

2.  Una exposició oral que demostra els resultats d’un treball de recerca. Ha de tenir un dossier de 10 fulles (10 fulles mínim excloent-hi el primer full sense dibuixos i fent servir un Font de 11 de tamany amb espai interlineal de 1.5). 

Exposició: 25%

Informe: 25%

*** A causa de la pandèmia COVID-19, l'examen final es realitzarà en línia.

Els percentatges de l'avaluació no han canviat per a la segona convocatòria. No obstant això, els exàmens de la segona convocatòria es realitzaran en línia i les exposicions a distància via Collaborate.

 

Bibliografia i recursos

 

El material de classe es proporcionarà pel professor.

 

Material virtual d'intranet i internet per a l'aprenentatge autònom:

Distance Learning Programme (fórum intranet)

 

 

Bibliografia:

Diccionari Anglès-Anglès a elecció de l'alumne.

Diccionari de negocis a elecció de l'alumne.

Diccionari de sinònims i antònims Thesaurus a elecció de l'alumne.

 

  © 2020 Universitat Internacional de Catalunya | Contacta'ns | Privacitat i Protecció de dades | Propietat intel·lectual
  Campus Barcelona. Tel.: 93 254 18 00 | Campus Sant Cugat. Tel.: 93 504 20 00