Assignatura

Gestió de la Cura

 • codi 09082
 • curs 3
 • període Semestre 1
 • tipus OB
 • credits 4

Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català

Horari
 Sem.1  DL 10:00 12:00 
 Sem.1  DT 10:00 12:00 
 Sem.1  DC 10:00 12:00 

Professorat

Responsable

Dr. Alberto GALLART - agallart@uic.es

Horari d'atenció

Cita prèvia per correu electrònic.

Presentació

El desenvolupament en l'àmbit professional de l' infermera assistencial porta a la Gestió dels recursos que utilitza i d'aquells amb els quals es relaciona. És evident, que el resultat d'aquesta Gestió s'obtindrà una eficàcia i / o eficiència que permetrà una millora en la cura de les persones. La línia per iniciar coneixements en la Gestió és a través del món acadèmic.

Aquesta assignatura pretén ser una invitació als alumnes per introduir-se en una realitat assistencial que no es pot separar del bon ús dels recursos existents. El programa proporciona una formació als Graduats en Infermeria que els permeti desenvolupar les funcions de Gestió en la presentació dels seus serveis, utilitzant adequadament tant els coneixements com les tècniques necessàries a través el domini dels sistemes de treball, de l'organització sanitària i de els recursos.

Requisits previs

No es requereixen

Objectius

 1. Proporcionar els coneixements, procediments i actituds necessàries perquè la infermeria gestioni correctament els recursos materials i humans per així poder donar una cura eficaç i eficient a la persona.

Competències

 • 13. G - Conèixer els principis de finançament sanitari i sociosanitari i utilitzar adequadament els recursos disponibles.
 • 15. B - Treballar amb l'equip de professionals com una unitat bàsica en la qual s'estructuren de manera uni o multidisciplinari i interdisciplinari els professionals i la resta de personal de les organitzacions assistencials.
 • 16. G - Conèixer els sistemes d'informació sanitària.
 • 18. E - Capacitat de liderar les cures infermeres en qualsevol dels àmbits de la pràctica professional.
 • 20. B - Treball en equip multidisciplinari
 • 25. E - Coneixements en l'àrea d'estudi.
 • 28. E - Lideratge de les cures infermeres i d'equips d'infermeria per a la qualitat de l'atenció a les persones, la participació en les polítiques de salut i el desenvolupament professional.

Resultats d'aprenentatge

En finalitzar la matèria de  Cures de l'Adult I l'alumne serà capaç de:

 • Explicarels elements bàsics i els passos del procés de gestió.
 • Utilitzar el procés de gestió per liderar un treball multidisciplinari infermer.
 • Reflexionar sobre les diferents opcions de política sanitària relacionant-lo amb el sistema nacional de salut espanyol.
 • Proporcionar els coneixements, procediments i actituds necessàries perquè la infermeria gestioni correctament els recursos materials i humans per així poder donar una cura eficaç i eficient a la persona.

Continguts

Tema 1. EL MARC CONCEPTUAL DE LA GESTIÓ

1.1 Conceptes i teories de la gestió. Objectiu específic: Conèixer les principals teories, conceptes, tècniques i mètodes de gestió, fent especial referència a les activitats dels processos de planificació, organització, direcció i avaluació.

1.2 Sociologia de les organitzacions. Objectiu específic: Identificar i analitzar les característiques de l'entorn social i humà de les organitzacions de salut.

1.3 Sistemes i polítiques de salut. Objectiu específic: Conèixer el marc general de la prestació dels serveis de salut.

1.4 Legislació. Objectiu específic: Aproximar-se al context legal en que es desenvolupen les activitats de gestió.

1.5 Economia de la salut. Objectiu específic: Conceptes Eficacia, Efectiu i Eficiencia.


Tema 2. LA GESTIÓ DELS RECURSOS SANITARIS


2.1 Gestió de recursos humans. Objectiu específic: Descriure i valorar la importància de les càrregues de treball i les dotacions de personal.

2.2 Sistemes de treball. Objectiu específic: Valorar els avenços i inconvenients dels diferents sistemes de treball.

2.3 Comunicació i relacions interpersonals. Objectiu específic: Conèixer i valorar les relacions que afavoreixen un ambient de treball positiu i les diverses maneres d'afrontar els conflictes dins de l'actuació professional.

2.4 Gestió de recursos materials. Objectiu específic: Identificar les necessitats qualitatives i quantitatives dels recursos materials. Assegurar la seva correcta utilització i manteniment.


Tema 3. NOVES APLICACIONS A LA GESTIÓ


3.1 Aplicació informàtica a la gestió. Objectiu específic: Conèixer les possibilitats que la informàtica aporta a la gestió sanitària

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aula

A la taula adjunta es pot observar la relació entre els ECTS i la càrrega de treball en hores d'aprenentatge en funció de les diferents metodologies que s'utilitzaran en Gestió de la Cura. L'assignatura es desenvoluparà a través de sessions teòriques (classes magistrals), sessions pràctiques, aprenentatge virtual guiat i autònom.

En aquesta matèria cada ECTS equival a 10h a les cuals el docent té un paper persencial. Aquesta càrrega docent es podrà realitzar mitjançant la Classe Magistral on el professor exposarà les principals idees i fomentarà la participació i el discurs. El contingut de les classes magistrals consistirà en el desenvolupament dels principals temes i conceptes de l'assignatura detallats en el temari. Pel que fa a les classes pràctiques s'utilitzarà la Metodologia de Casos fomentant el treball entre iguals i on s'acompanyarà l'alumne en el procés d'aprenentatge, orientant, aconsellant i assessorant.

La resta de les hores de 15h fins 25h d'1 ECTS, es distribueixen:

 • 7 hores de treball autònom de les quals el professor tutela 3h virtualment a través de TIC (qüestionari a través de Moodle amb preguntes curtes en relació a temes tractats a classe prèviament) i 4h corresponen al propi alumne.
 • La resta de 8h que no apareixen a les taules, correponent a la càrrega d'aprenentatge dirigit i autònom de l'estudiant. 

En el treball autònom l'alumne aprendrà a resoldre problemes pel seu compte amb el reforç del material donat i la informació rebuda en les classes presencials. Hi haurà hores destinades a la recerca d'informació, elaboració de treballs i d'estudi individual, tot això per arribar a assolir els coneixements desitjats.

Crèdits 4 ECTS (4x25H = 100h).

- Treball amb el professor en la Classe realitzada a l'aula: 40h

 • Classes Magistrals: 31 hores
 • Treball autònom a classe: 2h
 • Discussió: 7h

- Treball dirigit pel professor i realitzat autònom virtual: 12h (3h per ECTS)

- Treball individual: (12h per ECTS): 48h. Treball de comprensió d'apunts, exercicis i casos realitzats a classe i de bibliografia no obligatòria, síntesi d'apunts i estudi dels mateixos.

Mètodes d'ensenyament / aprenentatge en modalitat mixta
L'assignatura Gestió de la Cura desenvoluparà un mètode d'ensenyament / aprenentatge mixt amb la intenció d'impulsar, tutelar i avaluar un aprenentatge continuat i participatiu de l'alumne amb l'ús d'hores del seu treball actiu durant les classes presencials i també amb l'ús de les TIC en les classes virtuals.

Durant aquestes classes es realitzaran un 54% de classes magistrals i un 46% de classes actives de l'alumne. D'aquesta 46% un 23% serà a classe i un 23% en classe virtual amb les TIC. Les metodologies participatives de classe que representen un 23% es distribueixen de la següent forma: Mètode del cas 4% i discussió a classe després lectura crítica 19% (per síntesi i aprenentatge entre iguals). Pel que fa al 23% del treball virtual es realitzarà a través de Qüestionaris 2%.

El motiu d'aquesta modalitat mixta és combinar la presentació i explicació de tots els temes pel professor, però que al mateix temps l'alumne tingui la possibilitat d'aprofundir en el mateix tema gràcies a metodologies que l'ajudin a interioritzar ia fer seu el contingut.

Per poder desenvolupar aquest mètode cal destacar que es van a haver de superar alguns desafiaments tant per part del docent com l'alumne ja que tots dos hauran de incorporar al seu horari de treball, no només les hores i calendari de l'horari presencial, sinó que tots dos hauran de reservar en la seva agenda un espai per a les hores de treball virtual. Per descomptat, el treball virtual no tindrà una hora exacta en què fer, però si recomanar a l'alumne i professor que es marquin una hora concreta (que podran canviar segons imprevistos que els pugui sorgir). Així mateix, hauran de presentar el seu treball sempre en un període màxim d'una setmana, com es veurà en el cronograma.

METODOLOGIACOMPETÈNCIESCRÈDITS ECTS
Classe magistral
13. G 15. B 16. G 18. E 20. B 25. E 28. E 3.1
Lectura crítica
Mètode del cas
15. B 18. E 20. B 28. E 0.9
Aprenentatge virtual
16. G 20. B 25. E 1.2

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aula

La matèria serà avaluada durant el semestre mitjançant sistemes d'avaluació continuada amb un percentatge del 60% i un examen final amb un valor del 40%. L'avaluació continuada disposarà de:

 • Participació individual a classe mitjançant la síntesi dels coneixements adquirits, realització d'exercicis i desenvolupament de tots els casos: 15%
 • Treball autònom virtual: Realització de qüestionaris després de lectura i anàlisi de 2 casos i / o 1 Lectura de temes penjats virtualment (en Moodle): 25%
 • Prova parcial: 20%

Criteris generals d'avaluació

 • La prova parcial i l'examen final tindrà preguntes de resposta a opció múltiple (ROM) i / o de preguntes de resposta curta.
 • Serà necessari aprovar amb un 5 l'examen final.

2 ª convocatòria
La matèria serà avaluada amb un examen final amb un valor del 60% i la nota de l'avaluació continuada tindrà un percentatge del 40% ja que no es tindrà en compte el parcial. Sobre el 40% d'avaluació continuada es permetrà:

 • Recuperar el 25% del Treball autònom virtual: Realització de qüestionaris després de lectura i anàlisi de casos i / o Lectures de temes penjats virtualment (en Moodle), en qualsevol cas la nota màxima d'aquest apartat serà d'un 5.
 • Finalment per al 15% de l'apartat de participació a classe es mantindrà la nota de la 1a convocatòria, ja que el que es valora és l'assistència i participació a classe.

La nota definitiva de l'assignatura serà el resultat d'aplicar les mitjanes de l'assignatura.
No es concediran Matrícules d'Honor en 2ª convocatòria.

3 ª i 4 ª convocatòria
Per la 3 ª i 4 ª convocatòria es mantindrà el mateix tipus d'avaluació que a la 1 ª i 2 ª convocatòria i en cap cas es guardaran les notes parcials o de qualsevol tipus d'avaluació d'un curs per l'altre.

Esquema d'avaluació a utilitzar
Es realitzarà una avaluació continuada i s'aniran penjant les notes contínuament en intranet perquè l'alumne pugui anar valorant el seu aprenentatge. Els qüestionaris es retroalimentaran amb les respostes encertades perquè l'alumne pugui aprendre i avaluar al mateix temps. La prova parcial serà corregida a classe per facilitar l'aprenentatge i per descomptat, es podrà realitzar una revisió d'examen.

NORMES QUE REGEIXEN EL CURS
Presència i participació
Encara que l'assistència a classe no és obligatòria, és important destacar que aquells dies on es realitzi treball a classe, especialment síntesi dels temes tractats, suposarà una gran ajuda, de manera que la no assistència a les mateixes dificultarà l'alumne la superació de la assignatura. A més, aquesta síntesi de temes forma part de l'avaluació i per tant si no assisteixen tindran una valoració suspesa en aquest apartat.
 
Exàmens i activitats avaluables
Cada any s'ha de marcar uns dies de proves a realitzar (veure cronograma anual)

Referència a elements claus del calendari institucional
És important complir amb el calendari que s'adjunta per poder anar al ritme de les classes (s'adjunta calendari)

Període d'avaluació

 • Examen Final 1 ª convocatòria: 27 / 1 10 a 12h
 • Revisió Ex Final 1 ª amb: 3 / 2 12h (practiques triga) i 15h (practiques mati)
 • Examen final 2a convocatòria: 22 / 6 10 a 12h
 • Revisió Examen Final 2a convocatòria: 6 / 7 12.00ha 13.00h

Bibliografia i recursos

 •   AYUSO MURILLO, D, Grande Sellera, R.F. La gestión de enfermeria y los servicios generales en las organizaciones sanitarias. Ed: Ediciones Diaz de Santos 2006 ISBN: 84-7978-756-2
 •     KÉROUAK, S et Al. El pensamiento enfermero. Barcelona: Masson - Salvat, 1996.
 •     KOZIER et Al. Fundamentos de enfermería: Conceptos proceso y práctica. En: Biblioteca de enfermería profesional. Vol.1. 5º edición. Madrid: Mc. Graw Hill- Interamericana, 2002.
 •     HUBER, D Liderazgo y administración en enfermería. México: Mc Graw –Hill Interamericana, 1999.
 •     MARRINER, A Guía de Gestión y dirección en enfermería. 6ª Ed. Madrid: Harcourt-Mosby, 2001.
 •     MOMPART, M Administración y Gestión. 2ª Ed. En: Enfermería 21. Madrid: Difusión Avances de Enfermería (grupo Paradigma), 2000.
 •     RUIZ, J Cultura organizacional y desarrollo profesional e enfermería. Revista Rol de Enfermería 1999; (22-1) 11-15.
 •     RUIZ, J BLANCH, A La misión (I). Revista Rol de Enfermería 2000; 23(3): 170-173.
 •     RUIZ, J La misión (II) Revista Rol de Enfermería 2000; 23(7-8): 489-491.
 •     Asenjo Sebastián, M.A. Gestión diaria del Hospital. 3ª Ed: Masson-Elsevier, 2006. ISBN: 84-458-1666-7
 •     Cochrane, A.L. Effectiveness & Efficiency. Random Reflections on Health Services. Ed: The Royal Society of Medicine Press 2004. ISBN 1 85915 394 X
 •     Muir Gray, J.A. Atención Sanitaria Basada en la Evidencia. Como tomar decisiones en gestión y política sanitaria. Ed: Churchill Livingstone España, 1997
 •     Wright, J. Hill, P. Gobierno Clínico. Ed: Elsevier 2005. ISBN 84-8174-906-0
 •     DÍAZ, MT Accountability: Nuevo término en administración en enfermería. Revista Rol de Enfermería 1996; (215-216): 61-64.
 •     Kaplan, R.S., Norton, D.P. Cuadro de Mando Integral (The Balanced Score Card). 2º Ed. Ed: Ediciones Gestión 2000, 2000. ISBN: 84-8088-504-1
 •     BUENO, E Organización de empresas. 2ª Ed. Madrid: Ediciones pirámide, 2007.
 •     Mintzberg, H. Diseño de organizaciones eficiente. 2ª Ed. Buenos Aires: El Ateneo 2003
 •     Mintzberg, H. La estructuración de las organizaciones. 8ª Ed: Ariel Economía 2005. ISBN 84-344-6102-1
 •     Ferrús Estopà, L. Recomanacions per la dotació d’infermeres a les unitats d’hospitalització. Factors que influencien la pràctica enfermera. Ed: Consell de Col.legis de Diplomats en Infermeria de Catalunya 2006.
 •     Vazquez Navarrete M.L. , Vargas Lorenzo, I. Organizaciones sanitarias integradas. Un estudio de Casos. Ed: Consorci Hospitalari de Catalunya, 2007. ISBN: 978-84-611-5728-0
 •     Oteo Ochoa, L.A. (editor) Gestión Clínica: Gobierno Clínico. Ed: Diaz de Santos 2006. ISBN: 84-7978-750-3
 •     Martinez, M.J. (editor). Lo que se aprende en los mejores MBA. Ed: Gestión 2000, 1999. ISBN: 84-8088-366-9
 •     Massons, J. Finanzas para profesionales de marketing y ventas. Ed: Ediciones Deusto, 1996. ISBN: 84-234-1443-4
 •     Lopez Casasnovas (Director). Anàlisi Econòmica de la Sanitat. Fulls Econòmics del Sistema Sanitari. Ed: Server Català de la Salut. Generalitat de Catalunya, 1994. ISBN: 84-393-3016-2
 •     Determinación de estándares sobre cuidados enfermeros enfermeros. Revista Rol de Enfermeria.  1991, Mayo  núm.: 153  Páginas36-42
 •     Sistema PRN. Revista Rol de Enfermeria. El método PRN.  1988, Julio-Agosto  núm.: 119-120  Páginas 41-46
 • Pearce, J. & Robinson, R (2007) Strategic Management Formulation, Implementation, and Control. 10ª Edit.  New York: Mc Graw Hill
 • Yoder, P. (2003) Leading and Managing in Nursing. 3ª Edit. St Louis: Mosby
 • Chievenato, I. (1999) Introducción a la teoría general de la Administración (5ª Edición).  New York: Mc Graw Hill.
 • Harvey, F. (1979) Evolution to a Matrix Organization. Academy of Management Review, Oct, 551-553.
 • Hampton, D. (1977) Contemporary Management. New York: Mc Graw Hill
 • Knigth, K. (1976) Matrix Organization: A review. Journal of Management Studies, My, 116-119.

Període d'avaluació

E: data d'examen | R: data de revisió | 1: primera convocatòria | 2: segona convocatòria:

 • E1 17/01/2020 10:00h
 • R1 05/02/2020 10:00h
 • E2 03/07/2020 12:00h
 • R2 17/07/2020 11:00h

Material didàctic

      Materials
            1-Guía docent guiadocentegestiondelcuidado.pdf 
            2a-Sociología de las organizaciones sociologiaorganizaciones.nuevasaplicaciones.pdf 
            2- Caso de la Sra Raku casosraraku.pdf 
            3-Conceptos y teorias de la gestión 3-conceptosyteoricasgestion.pdf 
            4-Sistemas y politicas de salud sistemasypoliticasdesalud.pdf 
            5a -Legislación legislacion.pdf 
            5-Caso caida de un paciente casodelacaidadeunpaciente.pdf 
            6-Economia de la salud economiadelasalud.pdf 
  © 2020 Universitat Internacional de Catalunya | Contacta'ns | Privacitat i Protecció de dades | Propietat intel·lectual
  Campus Barcelona. Tel.: 93 254 18 00 | Campus Sant Cugat. Tel.: 93 504 20 00