Assignatura

Dret Europeu

 • codi 09313
 • curs 3
 • període Semestre 1
 • tipus op
 • credits 3

Llengua d'impartició principal: anglès

Altres llengües d'impartició: català,

Professorat

Responsable

Dra. Núria GONZÁLEZ - ngonzalezc@uic.es

Horari d'atenció

A sol · licitud de l'estudiant via mail

Presentació

El procés d’institucionalització i aprofundiment de la Unió Europea justifica l’interès pel dret comunitari i la necessitat d’oferir a l’estudiant un coneixement del funcionament de les seves institucions i de l’ordenament jurídic, així com dels àmbits o continguts bàsics de la seva regulació.

Requisits previs

No procedeix

Objectius

L’assignatura permet a l’estudiant la comprensió del fenomen d’integració comunitària; l’estudi del sistema institucional; i de l’ordenament jurídic comunitari, des de la perspectiva de les relacions amb l’ordenament intern i dels mecanismes de garantia per la seva aplicació.

Competències

 • 41 - Ser capaç de sintetitzar descriptivament la informació.
 • 45 - Ser capaç de treballar amb textos acadèmics.
 • 46 - Adquirir la capacitat d'entendre i participar en conferències o classes magistrals en un context acadèmic.
 • 33 - Tenir capacitat de cerca, interpretació i transmissió d'informació.
 • 50 - Adquirir capacitat de relacionar conceptes i fer exercicis d'anàlisi i de síntesi.
 • 53 - Adquirir habilitats per a l'aprenentatge autònom.
 • 56 - Ser capaç de fer argumentacions que afavoreixin el raonament crític i autocrític.
 • 65 - Adquirir la capacitat de posar en pràctica els coneixements.
 • 66 - Capacitat de recuperar i tractar informació.

Resultats d'aprenentatge

1. Hi haurà adquirit coneixements sòlids sobre la història de la integració europea i l'evolució del sistema institucional

2. Coneixerà i comprendrà les regles aplicables a les llibertats comunitàries i el contingut de les polítiques en aquest àmbit

3. Hi haurà adquirit habilitats i destreses per aplicar l'ordenament comunitari en funció de la finalitat pràctica desitjada

4. Hi haurà adquirit habilitats per al treball en equip

5. Serà sensible a la promoció del respecte cap a altres cultures i costums

6. Hi haurà adquirit sensibilitat cap a temes relacionats amb els drets fonamentals

7. Serà capaç de buscar informació, interpretar-la i utilitzar-la per la resolució de casos pràctics o la realització de treballs relatius a aquesta matèria

8. Serà capaç de projectar els coneixements d'aquesta matèria en el judici de subsumpció relatiu a casos pràctics

9. Hi haurà adquirit habilitats per a l'aprenentatge autònom

Continguts

I. ORIGEN I EVOLUCIÓ DE LA INTEGRACIÓ EUROPEA. LA UNIÓ EUROPEA I ELS SEUS MEMBRES
Tema 1. Origen i creació de les Comunitats Europees: naturalesa i procés d’institucionalització
1.1. Objectius i aprofundiment de la integració comunitària.
1.2. El sistema dels tractats originaris: principis i llibertats comunitàries, mètodes per efectuar-los.
1.3. Les reformes successives.
1.4. L’Acta Única.
1.5. La integració econòmica del Mercat Interior a la Unió Econòmica i Monetària.
1.6. El Tractat de la Unió Europea: natura, estructura, principis i objectius.
1.7. La ciutadania de la Unió.
1.8. La reforma del TUE: del Tractat de Maastricht al Tractat d’ Amsterdam. El Tractat de Niça.
1.9. Els avenços de la Unió Política.
1.10. L’ampliació de la Unió i els seus membres: els processos d’adhesió i les futures ampliacions.
1.11. El projecte de Tractat que institueix una Constitució per Europa.

1.12 El Tractat de Lisboa.

II. EL SISTEMA INSTITUCIONAL DE LA UNIÓ EUROPEA
Tema 2. Estructura institucional orgànica (I)
2.1. El marc únic i les característiques del sistema institucional comunitari: el principi d’equilibri institucional.
2.2. Els mitjans: la seu, el personal, el règim lingüístic.
2.3. El Consell de la Unió: composició, organització, funcionament, i competències.
2.4. Especial referència al COREPER.
2.5. El Consell Europeu: origen, composició i funcions.

Tema 3. Estructura institucional i orgànica (II)
3.1. La Comissió Europea: composició, nomenament i organització. Funcionament i competències.
3.2. El Parlament Europeu: composició i organització interna. Funcionament i competències.

Tema 4. Estructura institucional i orgànica (III)
4.1. El sistema jurisdiccional comunitari.
4.2. El Tribunal de Justícia: composició i organització.
4.3. Competències: contencioses i consultives.
4.4. El Tribunal General: composició, funcionament i competències, relacions amb el TJCE.

4.5. El Tribunal de la Funció Pública
4.5. El Tribunal de Comptes: consideracions generals sobre el sistema financer comunitari i competències.

III. L’ORDENAMENT JURÍDIC COMUNITARI
Tema 5. L’ordenament jurídic comunitari (I)
5.1. Introducció, característiques generals dels sistemes de fonts.
5.2. Consideració del principi d’atribució de competències, subsidiarietat i transparència.
5.3. El dret primari: tractats constitutius.
5.4. Característiques, àmbits d’aplicació, revisió.

Tema 6. L’ordenament jurídic comunitari (II)
6.1. El dret derivat.
6.2. Els actes típics obligatoris: a) reglament; b) directiva; c) decisió.
6.3. Els actes típics no obligatoris: a) recomanacions; b) dictàmens.
6.4. Els actes atípics.

Tema 7. L’ordenament jurídic comunitari (III)
7.1. Els principis generals del dret.
7.2. Especial consideració a la protecció dels drets i llibertats fonamentals de l’individu.
7.3. El paper de la doctrina del TJCE a la integració comunitària.
7.4. El dret internacional i els acords signats per la Comunitat.
7.5. El dret complementari.

IV. L’APLICACIÓ DEL DRET COMUNITARI EUROPEU. LES RELACIONS ENTRE L’ORDENAMENT JURÍDIC COMUNITARI I ELS ORDENAMENTS INTERNS.
Tema 8. Els principis que regeixen les relacions entre el dret comunitari i els drets interns
8.1. L’efecte directe: fonament, condicions, tipus, especial referència a les directives.
8.2. La primacia: fonaments, conseqüències.
8.3. Especial referència a la relació amb les normes constitucionals internes.
8.4. La responsabilitat de l' Estat pels danys causats per l' incumpliment del dret comunitari.

Tema 9. L’aplicació legislativa i administrativa del dret comunitari pels òrgans estatals: el cas espanyol
9.1. El principi d’autonomia institucional i procedimental.
9.2. Examen dels articles 93 i 96 de la Constitució Espanyola i desenvolupament i execució de la normativa comunitària.
9.3. Participació de les CCAA en aquest procés.

Tema 10. El sistema jurisdiccional comunitari
10.1. La cooperació entre les jurisdiccions internes i la jurisdicció comunitària en la garantia d’aplicació del sistema de recursos: examen del contenciós comunitari.
10.2. Especial referència a: a) recurs d’incompliment; b) recurs d’anul·lació; c) recurs per omissió; d) recurs per responsabilitat extracontractual.

Tema 11. El jutge intern com a jutge comunitari: especial referència al cas espanyol
11.1. La qüestió prejudicial: legitimació, objecte, efectes.
11.2. Examen d’alguns dels recursos prejudicials plantejats per les jurisdiccions espanyoles.
11.3. L’individu o persona davant del dret comunitari: qüestions sobre legitimació el dret a una protecció jurisdiccional efectiva contribució de la doctrina del TJCE.

Tema 12. La creació d' una Unió Econòmica i Monetària.
12.1. El concepte de lliure circulació comunitària. Principis i métodes de realització de les llibertats comunitàries.
12.2. Les polítiques comunitàries. Avenços.

Tema 13. La lliure circulació de mercaderies.
13.1. El concepte de mercaderia.
13.2 Contigut jurídic: l'establiment de la Unió Aduanera; la supressió de les restriccions quantitatives i les mesures d'efecte equivalent, la eliminació dels obstacles técnics.

Tema 14. La lliure circulació de persones i serveis.
14.1. Noció de lliure circulació de persones en el Tractat.
14.2. La lliure circulació de treballadors.
14.3. Evolució de la noció de lliure circulació de persones i serveis.

Tema 15. La lliure circulació de capitals.

15.1. La lliure circulació de capitals: contingut jurídic.
15.2. Evolució cap a la Unió Econòmica i Monetària.

Tema 16. Les relacions exteriors de la Unió Europea.
16.1. Conclusió de Tractats Internacionals.
16.2. Les relacions en matèria comercial.
16.3. Les relacions exteriors de cooperació al desenvolupament.
16.4. La política exterior i de seguretat comuna.

Metodologia i activitats formatives

La metodologia d'aprenentatge està orientada a promoure les capacitats d'autoaprenentatge dels propis estudiants, esdevenint així subjectes actius de la seva formació. El professor combinarà la docència magistral amb el treball autònom de l'estudiant, dins i fora de la classe, que haurà de realitzar, com activitats formatives individuals: 
- Lectures de doctrina, legislació i jurisprudència de la UE.
- Preparar i presentar en públic els resultats del seu aprenentatge.
- Resoldre casos pràctics.
- Respondre Exercicis de Test de Veritable o Fals aportant els raonaments adequats a la resposta.

Sistemes i criteris d'avaluació

El 70% de la nota correspon a l'examen. Per aprovar l'assignatura cal treure com a mínim un 4/10 a l'examen i tenir aprovada l'avaluació contínua.

El 30% de la nota correspon a l'avaluació contínua: assistència, participació, pràctiques escrites i orals.

 

 

SISTEMA D'AVALUACIÓCRÈDITS ECTSPERCENTATGE
assistència i participació a clase
examens finals
avaluació treballs i debats

Bibliografia i recursos

Victoria Abellán Honrubia / Blanca Vilà Costa, (dirs.); Lecciones de Derecho Comunitario Europeo, 6a ed, Barcelona, 2011.

V, Abellan Honrubia; Blanca Vila; J.L.Piñol; Practicas de Derecho Comunitario Europeo, Tecnos, 2003

Mattera, A.; El Mercado Único Europeo. Sus reglas. Su funcionamiento, Civitas, Madrid, 1991.

Gil Carlos Rodríguez Iglesias / D. J Liñän Nogueras, El derecho comunitario europeo su aplicación judicial., Civitas, Madrid, 1993.

Dámaso Ruíz Jarabo Colomer, El juez nacional como juez comunitario, Cuadernos de Estudios Europeos, Madrid, 1993.

Mangas Martín, A.; LIÑAN NOGUERAS. D.; Instituciones y Derecho de la Unión Europea, Tecnos, 5ª edición, Madrid, 2005.

Material didàctic

      Materials
            Dret de la UE eulaw.pptx 
            Economia UE eueconomy.pptx 
            Història i reptes de la UE euhistoryandchallenges_ade.pptx 
            Institucions de la UE euinstitutions_ade_def.pptx 
            Polítiques de la UE eupolicies.pptx 
            Presentació Dret Europeu presentacionderechoue_ade.pptx 
  © 2020 Universitat Internacional de Catalunya | Contacta'ns | Privacitat i Protecció de dades | Propietat intel·lectual
  Campus Barcelona. Tel.: 93 254 18 00 | Campus Sant Cugat. Tel.: 93 504 20 00