Assignatura

Espanyol

 • codi 09323
 • curs 3
 • període Semestre 1
 • tipus op
 • credits 3

Llengua d'impartició principal: castellà

Professorat

Responsable

Dra. Sílvia PERPIÑAN - sperpinan@uic.es

Horari d'atenció

Hores convingudes per correu electrònic.

Presentació

En aquest curs aprendràs a desenvolupar-te en àmbits laborals i desenvoluparàs les habilitats i els coneixements lingüístics necessaris per executar tasques relacionades amb els procediments rutinaris de l'activitat empresarial. Els continguts del curs posen un èmfasi particular en les activitats de comprensió, observacions, conceptualització i producció. D'aquesta manera, integraràs i posaràs en pràctica estratègies de comunicació en contextos reals i amb finalitats professionals. L'adquisició del lèxic específic et permetrà, a més a més, afrontar amb solidesa tasques com, per exemple, publicar una oferta de treball, relacionar-te i comunicar-te amb companys de feina, dissenyar i defensar un pla d'empresa, elaborar una fitxa de producte o llançar-lo el mercat, entre d'altres.

 

El programa combina classes comunicatives, on els estudiants treballaran en grup gran, grups petits, per parelles i individualment, amb tutories i activitats d'auto-aprenentatge. A les classes comunicatives es farà especial èmfasi en les destreses d'interacció oral i, en menor mesura, d'escriptura amb finalitats professionals. No obstant això, els estudiants hauran de completar una sèrie de tasques escrites en les que posaran en pràctica els coneixements adquirits en l'àmbit laboral i de l'empresa, de manera que hauran d'avaluar els diferents escenaris abans de prendre la decisió que consideren més adequada.

 

Les tutories busquen afavorir el desenvolupament de les habilitats interpersonals dels estudiants i inclouen la realització de projectes en grup que posteriorment s'exposaran a l'aula. Les activitats d'auto-aprenentatge es centraran en reforçar les estructures gramaticals i el vocabulari coberts en les sessions, mentre que les activitats de lectura aborden qüestions laborals, socials i culturals a Espanya.

 

Els Continguts del curs estan dissenyats específicament per a facilitar a l'estudiant l'adquisició i el desenvolupament d'habilitats específiques que li permetin comunicar-se amb seguretat i resoldre eficaçment situacions relacionades amb l'esfera laboral en espanyol. Així mateix, es pretén fomentar l'esperit crític i emprenedor dels estudiants a l'hora d'adquirir i desenvolupar les eines comunicatives i l'argot propi de contextos estrictament professionals.

Requisits previs

Nivell mínim recomenat: A2/B1 del MCER.

Objectius

Classe magistral/comunicativa:

Preparar i dotar els estudiants de coneixements lèxics, gramaticals i de comprensió necessaris per a comunicar-se d'una manera eficaç en espanyol, tant en situacions quotidianes com en el context professional.

Consolidar les habilitats receptives de lectura i de comprensió oral a través de la pràctica, usant diversos estímuls, així com facilitar el desenvolupament de les habilitats productives d'expressió oral i escrita.

Tutories:

Desenvolupar les habilitats interpersonals dels estudiants i la seva capacitat per treballar amb altres, tant en la seva llengua nativa com en l'estrangera.

Aprenentatge autònom:

Desenvolupar habilitats de comprensió oral, així com familiaritzar-se amb diferents accents i vocabulari en situacions quotidianes i en el context acadèmic, a més de consolidar l'ús de la gramàtica. Així mateix, els estudiants aprendran a utilitzar les TICs (Tecnologies de la Informació i la Comunicació) per a l'aprenentatge de la llengua de manera autònoma.

Competències

 • 27 - Ser capaç de llegir i entendre bibliografia de l'àmbit econòmico-empresarial.
 • 28 - Assolir destresa en un altre idioma i habilitat en l'ús de la terminologia i les estructures relacionades amb l'àmbit econòmico-empresarial.
 • 39 - Adquirir habilitats en la resolució de problemes i en la presa de decisions: emprar la informació rellevant, aplicar els mètodos adequats i situar el problema dins el conjunt d'una organització.
 • 46 - Adquirir la capacitat d'entendre i participar en conferències o classes magistrals en un context acadèmic.
 • 50 - Adquirir capacitat de relacionar conceptes i fer exercicis d'anàlisi i de síntesi.
 • 51 - Desenvolupar aptituds en la presa de decisions.
 • 52 - Ser capaç de desenvolupar aptituds en les relacions interpersonals i de treball en equip.
 • 53 - Adquirir habilitats per a l'aprenentatge autònom.
 • 54 - Ser capaç d'expressar idees i arguments de manera ordenada i coherent tant oralment com de forma escrita.
 • 55 - Ser capaç d'establir mecanismes de gestió del temps.
 • 56 - Ser capaç de fer argumentacions que afavoreixin el raonament crític i autocrític.
 • 57 - Adquirir aptituds que afavoreixin la comprensió lectora.
 • 58 - Ser capaç de desenvolupar exercicis d'autoavaluació.
 • 60 - Assolir coneixements que afavoreixin el respecte vers altres cultures i costums.
 • 64 - Capacitat de planificació i organització del treball.
 • 65 - Adquirir la capacitat de posar en pràctica els coneixements.
 • 67 - Adquirir capacitat per expressar-se en altres idiomes.

Resultats d'aprenentatge

Els estudiants hauran d'adquirir una de les competències abans esmentades, en un nivell B1/B1 +.

  Competències lingüístiques en espanyol: (competència 67)

   1. L'estudiant adquirirà les següents habilitats:

   Expressió oral

 Pot dur a terme, amb raonable fluïdesa, una descripció senzilla d'una varietat de temes que siguin del seu interès, presentant-los com una seqüència lineal d'elements (B1 *).

 

Interacció oral

 Es comunica amb certa seguretat, tant en assumptes que són habituals com en els poc habituals, relacionats amb els seus interessos personals i la seva especialitat (B1.2).

 

Expressió escrita

Escriu textos cohesionats sobre una sèrie de temes relacionats dins del seu camp d'interès enllaçant una sèrie de diferents elements breus en una seqüència lineal (B1 *).

  

Comprensió de lectura

Llegeix textos sobre fets concrets que tracten sobre temes relacionats amb la seva especialitat amb un nivell de comprensió satisfactori (B1 *).

  

Escoltar conferències i presentacions

Comprèn una conferència o una xerrada sobre la seva especialitat, sempre que el tema li resulti familiar i la presentació senzilla, i estigui estructurada amb claredat (B1.2 *).

 

 Competències no lingüístiques en espanyol

Serà capaç de desenvolupar habilitats en les relacions interpersonals i el treball en equip (competència 52)

Capacitat de planificació i organització del treball (competència 64)

Adquirirà habilitats per a l'aprenentatge autònom (competència 53)

Sera capaç de desenvolupar exercicis d'autoavaluació (competència 58)

  

* Els estudiants que a l'inici del curs demostrin un nivell B1 / B1 +, hauran d'adquirir les habilitats lingüístiques equivalents a un nivell B2 o superior

Continguts

Els estudiants treballaran sobre temes relacionats amb situacions quotidianes i amb l'entorn acadèmic de la seva especialitat: relacions laborals, participar en reunions d'empresa i muntar un negoci.

Metodologia i activitats formatives

Amb l'objectiu de desenvolupar les habilitats lingüístiques de l'estudiant (expressió oral i escrita, i comprensió oral i lectora), s'utilitzaran diversos materials i es realitzaran diferents activitats en què predominarà l'enfocament comunicatiu. Així mateix, s'espera que els estudiants participin activament en les activitats i debats dirigits a l'aula, en parelles i en petits grups, i discuteixin i posin en pràctica els coneixements adquirits amb el propòsit de resoldre situacions reals en el marc de les relacions laborals.

A més, es fomentarà l'aprenentatge autònom mitjançant recursos en línia. L'aprenentatge autònom és part essencial de l'assignatura, ja que proporcionarà a l'estudiant les eines i la motivació necessàries per a consultar en el futur material rellevant de l'espanyol laboral en el transcurs de la seva carrera professional.

Sistemes i criteris d'avaluació

Els alumnes que no hagin assistit al 80% de les classes, no tindran dret a realitzar l'examen final de la primera convocatòria.

A més, els alumnes amb una nota final entre 4 i 5 han de tenir dret a recuperar en segona convocatòria aquelles parts de l'assignatura suspeses durant el curs.

Finalment, els alumnes amb una nota inferior a un 4 a la nota final hauran recuperar el 100% de l'assignatura en segona convocatòria amb l'elaboració i defensa davant d'un tribunal d'un portfoli i un examen final.

NOTA: En tots els casos i convocatòries els alumnes hauran de mostrar que posseeixen un nivell B1.2 d'espanyol per a aprovar l'assignatura.

 

Activitat

Percentatge de la nota final

Activitats en línia

col·laborativa: 4 o 5 persones

parelles

25%

1ª - 15%

2ª - 10%

 

Examen parcial

10%

Projectes en grup

4 o 5 persones per grup

30%

1º - 10%

2º - 20%

Examen final

25%

 

Assistència i participació activa

10%

Bibliografia i recursos

 Materials de classe:

 

Tano, Marcelo. Expertos: curso avanzado de español orientado al mundo del trabajo, ed. Difusión. Barcelona, 2009.


Castro, Francisca, Uso de la gramática española, nivel intermedio, ed. Edelsa, Madrid 2010.

 

Los verbos castellanos conjugados, ed. Claret, 2009.

 

 

  © 2020 Universitat Internacional de Catalunya | Contacta'ns | Privacitat i Protecció de dades | Propietat intel·lectual
  Campus Barcelona. Tel.: 93 254 18 00 | Campus Sant Cugat. Tel.: 93 504 20 00