Sol·licitud d'admissió

Criteris d'admissió i seguiment de l'alumnat

L’alumnat que compleixi els requisits generals d’accés d’acord amb la normativa vigent, podrà sol·licitar l’admissió al doctorat. L’Escola de Doctorat haurà d’establir els mecanismes d’admissió al programa de doctorat, però aquests hauran de contemplar la valoració dels aspectes següents:

Les capacitats, competències i aptituds personals

  • L'expedient acadèmic
  • Experiència professional (anàlisi del currículum vitae)
  • Domini de l'anglès
  • Motivació per la recerca

L’Escola de Doctorat, d’acord amb la Comissió Acadèmica del Doctorat, definirà quins són els barems mínims d’activitat científica per poder dirigir tesis doctorals en funció de les àrees de recerca. Cal assegurar que cada projecte de tesi estigui ben estructurat i sigui viable. Sempre que sigui necessari, a més del tutor o tutora que s’assigna a cada alumne matriculat, es pot atorgar a cada alumne més d’un director o directora si el projecte de tesi o la metodologia ho requereixen.

Per les característiques de la Universitat Internacional de Catalunya, el programa de beques de la UIC no permet oferir finançament a totes les persones doctorandes per a la realització de la tesi. És per això que una bona part de l’alumnat fa compatible la formació doctoral amb una feina externa. Aquest fet és una gran oportunitat per a la inserció laboral posterior de les persones doctorandes, però alhora suposa una amenaça per poder finalitzar la tesi en els terminis establerts en el RD 99/2011. Per a l‘alumnat de doctorat que es troba en aquestes circumstàncies, caldrà tenir un cura especial en el seu seguiment.

Finalment cal destacar que, per mantenir el nivell d’excel·lència desitjat, els mecanismes de garantia de qualitat han de contemplar que abans del dipòsit de la tesi doctoral a la Comissió de Qualitat del Tercer Cicle, la tesi hagi estat valorada favorablement per algun doctor expert en la matèria i que la persona doctoranda presenti indicadors externs que avalin la rellevància de la recerca que s’ha realitzat. Per això es promouran les tesis per compendi de publicacions, i en els camps científics en els quals aquesta pràctica no sigui habitual es procuraran tenir evidències que el treball ha estat contrastat i avaluat positivament per la comunitat científica.

També caldrà vetllar perquè el currículum dels membres que constitueixin el tribunal per avaluar les tesis posin de relleu experiència de recerca relacionada amb el tema de la tesi que s’ha d’avaluar.