Complements de formació prèvia

S’assignaran complements de formació a aquells estudiants que accedeixin al programa de doctorat amb 300 ECTS o més que no incloguin crèdits d’investigació en el pla d’estudis. Els complements de formació s’assignaran en funció del currículum acadèmic i professional i en funció de l’experiència investigadora demostrada per part del doctorand.

Els complements de formació estaran relacionats amb:

  • Metodologia científica
  • Comunicació científica en anglès

Els complements de formació es concretaran en tres matèries per assignar en funció de si el currículum del candidat al doctorat requereix els complements esmentats. En concret, s’obligarà o recomanarà els alumnes, en funció de la necessitat, assistir a tres matèries del Màster d’Investigació en Ciències Socials (plantejades com a assignatures transversals aplicables a diverses disciplines): disseny en investigació en ciències socials, mètodes d’investigació en ciències socials i comunicació científica en ciències socials.

Disseny en recerca

10 ECTS

Aquest complement de formació permetrà que l’alumne de doctorat sigui capaç: d’aplicar els conceptes, principis, teories i models relacionats amb la recerca; de formular els objectius i les hipòtesis d’una investigació; d’utilitzar les enes d’anàlisi de dades, i d’identificar les responsabilitats socials i ètiques de la recerca.

Mètodes de recerca

6 ECTS

Aquest complement de formació permetrà que l’alumne de doctorat sigui capaç: d’identificar i d’avaluar les etapes de la metodologia d’un disseny de recerca; d’identificar les diferents tècniques i models de la recerca qualitativa i quantitativa, i d’aplicar la millor metodologia qualitativa o quantitativa d’acord amb els objectius de la recerca.

Comunicació científica

6 ECTS

Aquest complement de formació permetrà que l’alumne de doctorat sigui capaç: d’elaborar una publicació amb una estructura científica adequada i de presentar de manera oral els resultats de la recerca de manera clara i sense ambigüitats.