Arquitectura i tècnica

Objectius

Els objectius per a un termini mitjà de temps d’aquesta línia d’investigació i les temàtiques que aborda estan lligats als objectius i les temàtiques que treballen cadascun dels cinc grups d’investigació que s’integren aquí. Aquests corresponen respectivament als següents perfils fonamentals i àmbits de la investigació en arquitectura:

 • Innovació de sistemes ceràmics i industrialització
 • La cooperació i l’arquitectura

Així, segons apareix a continuació es defineixen, grup per grup, els objectius a mitjà termini i els temes que aborda cadascun. Es constitueix com un conjunt la línia d’investigació que es presenta aquí, “Arquitectura i tècnica”.

Coordinador

Dr. Vicente Sarrablo

GRC- Innovación Tecnológica en edificación industrializada y sotenible (LITEIS)

 • Coordinador: Vicenç Sarrablo
 • Membres:  Juan Trías de Bes, Felipe Pich-Aguilera, Jordi Roviras, Pedro Casariego, Jaume Armengou
 • Col·laboradors: Teresa Batlle, Cristina Garcia Castelao, Oriol Carrasco
1. Innovació i disseny avançat amb materials ceràmics

Aquesta línia de recerca pertany a la Càtedra Ceràmica Barcelona, que alhora forma part del Grup de Recerca Consolidat Laboratori d’Innovació Tecnològica en Edificació Industrialitzada i Sostenible (LITEIS)

 • Coordinador: Vicenç Sarrablo
 • Membres: Jordi Roviras, Cristina Garcia Castelao
 • Resum: Recerca en aplicacions arquitectòniques realitzades amb materials ceràmics per a  paviments, façanes, gelosies i cobertes. L’objectiu és que aquests sistemes constructius presentin un alt grau d’industrialització i sostenibilitat.
2. Sistemes d’edificació industrialitzada i medi ambient

Aquesta línia de recerca pertany a la Càtedra en Edificació Industrialitzada i Medi ambient (CEIM) que alhora forma part del Grupo de Recerca Consolidat Laboratori d’Innovació Tecnològica en Edificació Industrialitzada i Sostenible (LITEIS)

 • Coordinador: Felipe Pich-Aguilera
 • Membres: Teresa Batlle, Zuzana Prochazkova
 • Resum: Investigació, desenvolupament i innovació en l’àmbit d’elements i sistemes arquitectònics i tecnològics, amb enfocament en la modularitat, industrialització i sostenibilitat de les solucions desenvolupades.
3. Incorporació de les Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC) en arquitectura

Aquesta línia de recerca pertany a la Càtedra hARQware Housing alhora forma part del Grup de Recerca Consolidat Laboratori d’Innovació Tecnològica en Edificació Industrialitzada i Sostenible (LITEIS)

 • Coordinador: Juan Trías de Bes
 • Membres: Alessandra Curreli, Mireia Figueras, Nuria Moliner
 • Resum: L’accepció hARQware destaca la integració entre les disciplines arquitectòniques i les TICs com a element instrumental mitjançant el qual és possible replantejar els paradigmes arquitectònics i proporcionar respostes adequades a problemàtiques actuals i reals. S’aprofundeix la temàtica de l’habitatge col·lectiu, amb l’objectiu de configurar un nou model d’hàbitat social que s’adapti a les necessitats d’una societat i d’un entorn construït en ràpida transformació. Es pretén definir un mòdul d’habitatge flexible i perfectible, en el que les TICs permetin intercanviar informació amb els usuaris i, per mitjà d’ella, modificar els hàbits domèstics i de consum dels usuaris.
4. Estructures Arquitectòniques i Industrials

Aquesta línia de recerca forma part del Grup de Recerca Consolidat Laboratori d’Innovació Tecnològica en Edificació Industrialitzada i Sostenible (LITEIS)

 • Coordinador: Pedro Casariego
 • Membres: Vicenç Sarrablo, Jordi Roviras
 • Resum: Aquesta línia focalitza la recerca en els següents punts:
     - Anàlisi d’estructures de l’edificació, conservació, reparació i reforç.
     - Transversalitat entre l’entorn industrial i l’arquitectura.
     - Aplicació de les bases de l’enginyeria mecànica i de l’àmbit industrial en la generació d’estructures d’interès arquitectònic.
 • El programa se situa dins l’àmbit de la mecànica computacional i està dirigit a graduats en Arquitectura i Enginyeria Industrial.
5. Noves tècniques d’impressió 3D amb materials compòsits aplicats a l’edificació

Aquesta línia de recerca pertany a la Càtedra Ceràmica Barcelona, que alhora forma part del Grup de Recerca Consolidat Laboratori d’Innovació Tecnològica en Edificació Industrialitzada i Sostenible (LITEIS)

 • Coordinador: Vicenç Sarrablo
 • Membres: Jordi Roviras, Oriol Carrasco
 • Resum: Recerca sobre Materials compòsits CFRP i la seva composició per a crear una possible aplicació en el sector de la edificació, mitjançant nous sistemes i tècniques industrials per abaratir costos i reduïr emissions de C02 tant en la seva elaboració com en la posada en obra. Aquests nous elements disposen d’un grau d’optimització molt alt en quant a processos estructurals mitjançant sistemes de fabricació aditiva amb residu 0.
6. Presa de decisions en gestió integrada de projectes mitjançant mètodes multicriteri

Aquesta línia de recerca pertany a la Càtedra Ceràmica Barcelona, que alhora forma part del Grup de Recerca Consolidat Laboratori d’Innovació Tecnològica en Edificació Industrialitzada i Sostenible (LITEIS)

 • Coordinador: Jaume Armengou
 • Membres: María del Mar Casanovas, Mohamad Salimikia
 • Resum: La cerca efectiva de la sostenibilitat en construcció passa pel procés de presa de decisions. Per donar suport a aquests processos es fan servir metodologies multicriteri que consideren alhora tots els punts de vista, tots el agents implicats i el cicle de vida sencer del projecte, des de la seva planificació fins a la demolició i rebuig, reciclatge o reutilizació.
7. Impresió 3D a partir de pneumàtic reciclat

Aquesta línia de recerca pertany a la Càtedra Ceràmica Barcelona, que alhora forma part del Grup de Recerca Consolidat Laboratori d’Innovació Tecnològica en Edificació Industrialitzada i Sostenible (LITEIS)

 • Coordinador: Jaume Armengou
 • Membres: L. Antonio Aguilar