Arquitectura i tècnica

Objectius

Els objectius per a un termini mitjà de temps d’aquesta línia d’investigació i les temàtiques que aborda estan lligats als objectius i les temàtiques que treballen cadascun dels cinc grups d’investigació que s’integren aquí. Aquests corresponen respectivament als següents perfils fonamentals i àmbits de la investigació en arquitectura:

  • Innovació de sistemes ceràmics i industrialització
  • La cooperació i l’arquitectura

Així, segons apareix a continuació es defineixen, grup per grup, els objectius a mitjà termini i els temes que aborda cadascun. Es constitueix com un conjunt la línia d’investigació que es presenta aquí, “Arquitectura i tècnica”.

Coordinador

Dr. Vicente Sarrablo