Economia aplicada

Objectius

L’equip està format per professors de UIC Barcelona, i altres col·laboradors internacionals, que tenen experiència investigadora en economia aplicada, en àmbits que s’emmarquen dins de les disciplines següents:

  • Economia de l’educació
  • Economia de la salut
  • Economia laboral
  • Economia de l’esport
  • Organització industrial

Gran part de la investigació desenvolupada en aquestes àrees s’ha dut a terme amb tècniques economètriques, per a les quals la supervisió del grup d’investigació gaudeix de la presència d’un especialista reconegut per una gran producció científica.

A primer cop d’ull podria semblar que s’abraça un nombre massa elevat de camps, almenys en relació amb el nombre d’investigadors; no obstant, això, cal destacar que es tracta d’àrees properes. A més, els temes estudiats solen connectar diverses d’aquestes disciplines —com posen de manifest els títols dels treballs publicats: relació entre salut i nivells educatius; entre la situació laboral de la família i el rendiment de l’educació; entre el mercat de treball i la indústria de l’esport professional, etc.

Sense ànim de ser exhaustius, enumerem algunes qüestions que han estat objecte d’atenció fins avui i que han donat lloc a publicacions indexades, o que, per l’experiència dels investigadors, podrien abordar-se immediatament, amb suficients garanties sobre el rigor metodològic.

D’una banda, els temes següents: rendiment acadèmic i rendibilitat de la despesa educativa, despesa en inversió i desenvolupament (R+D), productivitat del treball, competències adquirides en el procés educatiu, determinants del rendiment acadèmic individual, causes que incideixen en les taxes d’abandó escolar i pes de l’estructura familiar respecte d’això.

També s’aborden qüestions d’economia de la salut, amb especial èmfasi en els aspectes següents: obesitat, relació entre nivells educatius dels pares i la salut dels fills, i utilització de recursos sanitaris. A més, un dels investigadors ha contribuït significativament en la literatura sobre peer effects.

D’altra banda, en l’àmbit de l’economia laboral, s’han abordat les qüestions següents: persistència de l’atur, treball temporal, comprats de treball d’esportistes professionals, etc. Aquest últim nucli d’interès és precisament un dels punts de connexió amb l’economia de l’esport. En aquest context s’examina allò relatiu al valor mediàtic i l’avaluació del talent intangible en l’esport professional, així com qüestions més generals de l’àmbit de la microeconomia i l’organització industrial (estructura de les competicions, lliure entrada, etc.).

Coordinador

Dr. Toni Mora