Fonaments del dret internacional: nous actors europeus i mediterranis en la societat internacional del segle XXI

Objectius

Un equip format per juristes especialistes en l’àmbit del dret internacional, tan públic com privat, i politòlegs es constitueix per complir els objectius següents:

  • Analitzar la situació actual de l’Estat com a subjecte per a l’excel·lència en el dret internacional, en l’àmbit euromediterrani
  • Examinar la subjectivitat internacional de les organitzacions internacionals i de les associacions d’estats, en l’àmbit euromediterrani
  • Estudiar la subjectivitat de l’individu i la seva participació en l’àmbit euromediterrani
  • Examinar els nous actors que han irromput en l’escenari euromediterrani

La metodologia que s’utilitzarà serà eminentment jurídica, per la qual cosa es farà un examen en profunditat dels fonaments del dret internacional, principalment públic, tot i que també s’incorporarà en aquest examen elements del dret internacional privat. En aquest sentit, i referent a l’àmbit de l’individu, serà necessari incorporar elements del dret internacional privat.

Així mateix, atesa la temàtica del doctorat, es fa necessari, especialment per tractar el tema dels nous actors internacionals, com per exemple la societat civil, incorporar a la nostra metodologia elements de la ciència política.

Quant als resultats esperats, a part de la feina docent característica del mateix doctorat, es constituirà un equip d’investigació, que seguirà la mateixa línia d’investigació que la que ha estat proposada en aquesta memòria i, a més, aquest equip estarà integrat pels mateixos membres. D’aquesta manera, s’espera que en el marc del grup, es faci la publicació dels articles en revistes indexades i la celebració d’un congrés sobre subjectivitat internacional (en un termini de dos anys). Cada membre del grup tindrà la seva línia d’investigació individual, que també comportarà la publicació dels resultats.

Coordinadora

Dra. María Mut