Comissió Acadèmica de Doctorat (CAD)

La Comissió Acadèmica de Doctorat (CAD) és la responsable de la definició, actualització, qualitat i coordinació del programa de doctorat, així com del seguiment del progrés de la recerca i de la formació de cada un dels doctorands inscrits en el seu programa.

La CAD té com a objectiu general vetllar per la qualitat de les tesis doctorals i la formació dels estudiants de doctorat.

En concret, la CAD de cada programa de doctorat és la responsable de:

  • Fer la selecció i admissió dels estudiants de doctorat, assignar els directors i tutors i aprovar el pla de recerca.
  • Realitzar el seguiment anual de les activitats de formació dels doctorands, vetllant perquè aquests adquireixin les competències específiques i transversals adequades al seu perfil.
  • Vetllar perquè el pla de recerca es desenvolupi segons el previst i que el doctorand i els directors de tesi compleixin amb les seves responsabilitats.
  • Autoritzar les estades de recerca a l’estranger, gestionar les instàncies de pròrroga dels estudis, baixes del programa, canvis de director, etc.
  • Autoritzar la defensa de la tesi doctoral i nomenar els membres del tribunal.

Comissió Acadèmica del Doctorat en Ciències de la Salut

President

Dr. Joan Bosch. Departament de Ciències Bàsiques.

Vocals

Dra. Caridad Bagur. Departament de Fisioteràpia.
Dr. Fernando Durán-Sindreu. Departament d’Odontologia.
Dr. Carlos García. Departament de Medicina.
Dra. Esther Jovell. Departament de Medicina.
Dra. Mireia Llauradó. Departament d’Infermeria.
Dra. Carmen Muñoz. Departament de Medicina.
Dr. Jaume Reventós. Departament de Ciències Bàsiques.
Dra. Rosalía Rodríguez. Departament de Ciències Bàsiques.

Comissió Acadèmica del Doctorat en Arquitectura

President

Dr. Vicenç Sarrablo. Departament d'Arquitectura.

Vocals

Dra. Marta Benages. Departament d'Arquitectura
Dr. Guillem Carabí. Departament d'Arquitectura

Comissió Acadèmica del Doctorat en Economia i Dret

President

Dr. Frederic Marimon. Departament de Economia i Organització d’Empreses.

Vocals

Dra. Marta Mas. Departament de Economia i Organització d’Empreses.
Dr. Jorge de Juan Casadevall. Departament de Dret.

Comissió Acadèmica del Doctorat en Comunicació, Educació i Humanitats

President

Dr. Alfonso Méndiz. Departament de Ciències de la Comunicació.

Vocals

Dra. Magda Bosch. Departament d’Humanitats.
Dra. Mónica Fernández. Departament d’Educació.