Master's Degree in Advanced Aesthetic Restorative Dentistry

Tipus de programa
Màsters propis
Durada
3 anys acadèmics
Crèdits
180 ECTS
Preu
22.409,60€ * (1r curs 2022-2023) *Subjecte a revisió cada any.
Places
Limitada
 • Inici
 • Presentació
 • Pla d'estudis i equip docent
 • Requisits d'admissió
 • Beques i finançament

Perfil d'ingrés

Podran sol·licitar-hi l’ingrés tots els candidats que compleixin les vies i els requisits generals d’accés al títol. Així el perfil d’ingrés és el següent:

 • Titulat en Odontologia, o en Medicina i especialista en Estomatologia.
 • Titulats conforme a sistemes educatius aliens a l’espai europeu d’educació superior sense necessitat de l’homologació dels títols, prèvia comprovació per la Universitat que acrediten un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols de llicenciat en Odontologia o en Medicina i especialista en Estomatologia, i que faculten en el país expedidor del títol per a l’accés a ensenyaments de postgrau.
 • Nivell de llengua anglesa B1 segons el MCER (marc comú europeu de referència per a les llengües).
 • Vocació per la ciència i la recerca.
 • Agilitat en la presa de decisions.
 • Qualitats d’empatia.
 • Caràcter responsable i sensibilitat pel dolor aliè.
 • Saber treballar en equip.

 

Objectius

La Facultat d’Odontologia de la Universitat Internacional de Catalunya considera que és necessari oferir el Màster en Odontologia Restauradora Estètica Avançada als dentistes professionals.

La nostra universitat també es proposa impartir als seus estudiants ensenyaments de nivell superior, amb un coneixement clar de la investigació dental en el camp de l’odontologia. Per tant, aquest màster proporcionarà:

 1. Formació científica i quirúrgica com a expert en l’àmbit de l’odontologia restauradora estètica.
 2. Coneixement dels nous materials i tecnologies relacionats amb l’odontologia restauradora estètica.
 3. Formació en metodologia investigadora.

Presentació

Presentació del curs

L’odontologia forma part de les Ciències de la Salut i, com a tal, els professionals que exerceixen en aquest camp han d’estar capacitats per prevenir, diagnosticar i tractar les diferents malalties de la boca en els pacients que atenen. També han de tenir en compte les característiques i necessitats de la societat en la qual estan immersos. 

L’odontologia restauradora és la branca de l’odontologia que s’encarrega de tractar la funció oclusal i masticatòria, l’anatomia, l’articulació del llenguatge i l’estètica de l’aparell estomatognàtic. Tots aquests problemes estan originats per càries, malalties periodontals o traumatismes, i es resolen mitjançant una pròtesi dental o mitjançant procediments d’odontologia adhesiva. La incorporació de tècniques d’adhesió dental i de teixits durs dentals ha suposat un canvi substancial en l’odontologia. La pròtesi dental, en termes de pròtesi del cos humà, és un procediment mitjançant el qual es restaura artificialment l’absència o alteració d’una, algunes o totes les dents i els seus teixits adjacents. Tradicionalment, la terapèutica dental es referia a la restauració de zones de la boca sense afectar les dents en el seu conjunt. Els procediments relacionats amb l’odontologia adhesiva, la terapèutica dental i la pròtesi dental consisteixen en l’ús de diferents tipus de materials que s’adhereixen als teixits dentals durs (esmalt o dentina). Una vegada adherits a la superfície dental, el material i la dent es comporten com una unitat. Gràcies a aquestes noves tècniques d’adhesió i als nous materials odontològics, en els últims anys, a Europa i als Estats Units d’Amèrica, en la professió odontològica ha sorgit el terme odontologia restauradora com a lloc de trobada entre dos àmbits odontològics —la pròtesi i la terapèutica dental— que originàriament eren diferents i que actualment comparteixen els mateixos objectius i terapèutiques. 

L’odontologia restauradora és una matèria àmplia, en la qual són necessaris tots els coneixements del Grau en Odontologia per comprendre-la en tota la seva extensió. A més, requereix el domini de moltes tècniques específiques tant de diagnòstic com de tractament restaurador. Aquestes tècniques permeten una rehabilitació oral confortable per al pacient i asseguren un bon pronòstic a llarg termini. El concepte d’odontologia restauradora, en l’actualitat, està integrat en el context ampli del pacient com a unitat funcional, que requereix un tractament integral i multidisciplinari, el qual inclou el tractament restaurador.

Competències

Les competències que els alumnes del Màster en Odontologia Restauradora Estètica Avançada han d’assumir al final del programa de formació són:

Competències bàsiques

 1. Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.
 2. Aplicar els coneixements adquirits i tenir capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d’estudi.
 3. Ser capaços d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels seus coneixements i judicis.
 4. Saber comunicar les conclusions, i els coneixements i raons últimes que les sostenen, a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.
 5. Posseir les habilitats d’aprenentatge que els permetin continuar estudiant d’una manera que haurà de ser principalment autodirigida o autònoma.

Pla d'estudis i assignatures 2022-2023

Assignatures del curs 1 Tipus Període ECTS
Anatomia Dentària Tipus: OB Període: Anual ECTS: 1
Bases de l'adhesió Tipus: OB Període: Anual ECTS: 1
Bases del Diagnòstic Estètic Tipus: OB Període: Anual ECTS: 3.5
Bioestadística (Transv. Inv.) Tipus: OB Període: Anual ECTS: 1
Comunicació Científica (Transv. Inv.) Tipus: OB Període: Anual ECTS: 1
Evidència Científica en la Operatòria Dental Tipus: OB Període: Anual ECTS: 2
Introducció a la Pròtesis sobre Implants Tipus: OB Període: Anual ECTS: 5
Investigació Bibliogràfica (Transv. Inv.) Tipus: OB Període: Anual ECTS: 1
Metodologia i Ética de la Investigació (Transv. Inv.) Tipus: OB Període: Anual ECTS: 1
Operatòria Directa Tipus: OB Període: Anual ECTS: 1
Planificació Clínica Multidisciplinària. Discusió de Casos Clínics I Tipus: OB Període: Anual ECTS: 5
Pròtesis Removible Tipus: OB Període: Anual ECTS: 2
Rehabilitació Oral, Cirurgia i Periodòncia I Tipus: OB Període: Anual ECTS: 1
Terapèutica Rehabilitadora Multidisciplinària. Clínica I Tipus: PR Període: Anual ECTS: 13.5
Treball Fi de Màster I Tipus: TF Període: Anual ECTS: 3
Tècniques d'operatòria Directa i Indirecta in Vitro I Tipus: OB Període: Anual ECTS: 6
Tècniques d'operatòria Indirecta i Pròtesi Adhesiva Tipus: OB Període: Anual ECTS: 2
Tècniques de Laboratori Aplicades al Diagnòstic Estètic Tipus: OB Període: Anual ECTS: 1.5
Tècniques de Laboratori en Pròtesi Fixa Tipus: OB Període: Anual ECTS: 2.5
Tècniques de Laboratori en Pròtesi Fixa No Adhesiva in Vitro Tipus: OB Període: Anual ECTS: 4
Tècniques de Pròtesi Adhesiva Indirecta in Vitro Tipus: OB Període: Anual ECTS: 2
Assignatures del curs 2 Tipus Període ECTS
Mòdul Optatives
Tipus: OP Període: Anual ECTS: 20
Planificació Clínica Multidisciplinària. Discusió de Casos Clínics II Tipus: OB Període: Anual ECTS: 7.5
Terapèutica Rehabilitadora Multidisciplinària. Clínica II Tipus: PR Període: Anual ECTS: 32.5
Assignatures del curs 3 Tipus Període ECTS
Evidència Científica en Odontologia Rehabilitadora i Estètica Tipus: OB Període: Anual ECTS: 6.5
Rehabilitació Oral, Cirurgia i Periodòncia II Tipus: OB Període: Anual ECTS: 1.5
Rehabilitació Oral, Ortodòncia i Oclusió Tipus: OB Període: Anual ECTS: 1
Terapèutica Rehabilitadora Multidisciplinària. Clínica III Tipus: PR Període: Anual ECTS: 40
Treball Fi de Màster II Tipus: TF Període: Anual ECTS: 3
Tècniques d'operatòria Directa i Indirecta in Vitro II Tipus: PR Període: Anual ECTS: 8
 • ECTS: European Credit Transfer System
 • Període: període del calendari
 • (a): assignatures impartides en anglès

Professors

Requisits d'admissió

Requisits generals d'admissió

Per poder cursar el Màster en Odontologia Restauradora Estètica Avançada, s’han de complir els requisits següents:

1. Llicenciatura en Odontologia o en Medicina especialitzada en Odontologia.

2. Estar matriculat o haver finalitzat el curs del Màster en Odontologia Restauradora Estètica (MUORE). Les dues vies d’accés són les següents:

a) Inscripció al MUORE:* (cal estar matriculat al MUORE per temps parcial a partir del segon any)

 • Primer any: 60 ECTS MUORE
 • Segon any: 40 ECTS MUORE + 20 ECTS MREA
 • Tercer any: 20 ECTS (segon any del MUORE) + 40 ECTS MREA 

b) Si s’ha completat el MUORE: els 120 ECTS corresponents al MUORE es validaran i l’estudiant completarà els 60 ECTS restants del MREA.

Tots els ECTS completats i aprovats en el MUORE es reconeixeran com a part del pla d’estudis del MREA.

Així mateix, es pot admetre els sol·licitants amb un títol de sistemes educatius aliens a l’Espai Europeu d’Educació Superior sense necessitat d’homologar els seus títols si la Universitat considera que els sol·licitants han rebut un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials a Espanya i que faculten en el país expedidor del títol per accedir a ensenyaments de postgrau. L’accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l’homologació del títol previ que posseeix el candidat ni el seu reconeixement a efectes diferents de cursar els ensenyaments del Màster. Tot això sens perjudici de la resta dels requisits d’accés previstos per la normativa vigent o que s’estableixin en normatives posteriors que regulin l’accés a ensenyaments de màster oficial. 

3. Entrevista personal: l’entrevista personal es farà amb el coordinador i el director del Màster. Es valoraran els mèrits acadèmics, la capacitat de treballar en equip i l’experiència professional.

4. Prova d’anglès: prova oral / escrita d’anglès (recomanable, nivell B2).

Procés d'admissió

Les proves d’admissió consisteixen en una avaluació ponderada de l’expedient acadèmic, del perfil personal i de les motivacions i habilitats.

Organisme responsable de l'admissió

L’organisme responsable de l’admissió està format pel director del Màster, el coordinador del Màster i el director del departament. Aquest organisme decideix quins estudiants seran admesos en funció de les consideracions exposades anteriorment.

Documentació necessària per a la preinscripció

 1. Formulari de preinscripció.
 2. Còpia compulsada del grau universitari pertinente.*
 3. Expedient acadèmic (original o còpia compulsada).*
 4. Fotocòpia del document nacional d’identitat (DNI) o passaport.
 5. Rebut de pagament de 90 € per transferència bancària.**
 6. Curriculum vitae en el qual s’especifiquin els cursos i les conferències als quals s’ha assistit.
 7. Carta/es de recomanació (requisit no obligatori).

*En el cas dels estudiants extracomunitaris, tant l’expedient acadèmic com el certificat de grau s’han de processar mitjançant canals diplomàtics o portar la postil·la de l’Haia.

Els candidats que cursin l’últim any del seu programa de grau han de presentar una llista de les qualificacions obtingudes abans de la data d’inscripció.

** Les despeses d’administració no són reemborsables.

Per enviar a: 

Sra. Cristina Junquera

Sra. Paola Lago

infodonto@uic.es

Facultat d’Odontologia

Universitat Internacional de Catalunya

Edifici Hospital General

C/ Josep Trueta, s/n

08195 Sant Cugat del Vallès (Barcelona), Espanya

Beques i finançament

Descomptes

5 % de descompte per a membres d’Alumni.