Doble Grau Bilingüe en Educació Primària + Educació Infantil

Tenim la facultat de formar bons mestres
Tipus de programa
Graus oficials
Durada
10 semestres
Crèdits
480 ECTS totals (316 cursats i 164 convalidats)
Preu
7.320 €* (1r curs 2021-2022) *Subjecte a revisió cada any
Places
90
Horari
Matins i tardes
Idioma
Català, castellà i anglès
 • Inici
 • Presentació
 • Pla d'estudis
 • Pràctiques
 • Prerequisits i admissió
 • Beques i finançament
 • Test d'aptitud
 • Mobilitat internacional
convenis destacats
Som gent amb passió, som mestres

Prepara't per tenir més oportunitats laborals

Gràcies al nivell alt d'anglès i al fet que el títol del grau és oficial a la Unió Europea, podràs treballar a l'estranger. A més a més, se t'obriran una multitud de possibilitats professionals més enllà de la docència. Podràs accedir a:

 • Editorials
 • Centres de recursos
 • Activitats de temps lliure
 • Departaments d'educació de museus
 • Centres d'educació no formal

 

docència

Professors que fan bons mestres

L'equip docent de la Facultat d'Educació està format per professionals que formen els futurs mestres amb les metodologies més innovadores. Així mateix, tots ells desenvolupen una àmplia activitat investigadora tant dins com fora de la universitat. El nostre professorat manté contacte directe amb el món educatiu, la qual cosa els permet traslladar als alumnes una visió integral, multidisciplinària i humana de la realitat del sector.

RR

Estudia un temps a l'estranger

Pots cursar part dels teus estudis o fer les pràctiques a l'estranger, amb reconeixement acadèmic. Participa durant un semestre o un curs en una de les universitats sòcies de la teva facultat, o cerca una empresa a l'estranger per fer-hi les pràctiques. A més a més, pots obtenir part dels crèdits ECTS durant l'estiu a les Berkeley Summer Sessions que ofereix la millor universitat pública del món.

Presentació

Objectius

Formem a través d’objectius. El Grau et proporciona:

 1. Domini sobre els continguts curriculars que aplicaràs. Sempre des d’una perspectiva globalitzadora.
 2. Tècniques per a la bona convivència a l‘aula a través de l’educació emocional i l’autonomia. Fomentaran l’esforç, la constància i la disciplina.
 3. Coneixement de l’evolució del llenguatge en un context multicultural i plurilingüe. Integració en la docència del castellà i el català al costat d’una altra llengua estrangera per impulsar el bon hàbit de lectura en llengües diferents.
 4. Habilitats externes a l’aula aplicables a l’organització de l’escola, les tutories amb els pares o la relació amb els agents educatius. Preparació per a les exigències de la societat actual.
 5. Sensibilitat davant la diversitat i davant la igualtat de gènere. Respecte pels drets humans i els valors cívics.
 6. Capacitat per acostar els alumnes al món digital i aplicar noves possibilitats pedagògiques que augmentin la riquesa cultural.
 7. Estima pel treball cooperatiu, l’esperit crític, la responsabilitat cap a un futur sostenible.

Competències. Perfil de sortida

Les competències que adquiriràs et convertiran en un mestre útil per a la societat.

Competències transversals
Domini de les tecnologies de la informació i la comunicació, les llengües (català, castellà, anglès), desenvolupament del pensament crític i reflexiu, capacitat de ser creatiu.

Competències específiques per als mestres
L’expertesa en les matèries i els mètodes d’ensenyament, la col·laboració amb els companys i l‘entorn, el desenvolupament professional.

Competències específiques de cada matèria
Competències que treballaràs mitjançant diverses metodologies: lliçons magistrals, estudis de casos, resolució de problemes, aprenentatge basat en problemes, aprenentatge orientat a projectes, aprenentatge cooperatiu i aprenentatge autònom.

Des de UIC Barcelona avaluarem les teves competències a través de: proves objectives, treballs i projectes, portafolis, memòries, autoavaluació, entrevistes, etc.

Acreditació acadèmica

Grau Bilingüe en Educació Infantil o en Educació Primària

 

 

Pla d'estudis i assignatures 2020-2021

Assignatures del curs 5 Tipus Període ECTS
Aprenentatge de les Ciències de la Naturalesa, de les Ciències Socials i de la Matemàtica I Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 6
Aprenentatge de les Ciències de la Naturalesa, de les Ciències Socials i de la Matemàtica II Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 6
Pràctiques Escolars 2 Tipus: PR Període: Primer semestre ECTS: 15
Educació IV: Observació Sistemàtica i Anàlisi de Contextos Tipus: FB Període: Primer semestre ECTS: 6
Aprenentatge de Llengües i Lectoescriptura 3 Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 6
Aprenentatge de les Ciències de la Naturalesa, de les Ciències Socials i de la Matemàtica III Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 6
Infància, Salut i Alimentació Tipus: FB Període: Segon semestre ECTS: 6
Música, Expressió Plàstica i Corporal 3 Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 6
Treball Final de Grau Tipus: TF Període: Segon semestre ECTS: 6
L'escola d'educació Infantil Tipus: FB Període: Segon semestre ECTS: 7
Aprenentatge de Llengües i Lectoescriptura 4 Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 6
 • ECTS: European Credit Transfer System
 • Període: període del calendari
 • (a): assignatures impartides en anglès

Estructura acadèmica

Grau en Educació Infantil

Primer curs

Primer semestre

 • Psychology I: Bases of Psychology Development
 • Sociology of Education
 • English Language I

Segon semestre

 • Psychology II: Cognitive Processes
 • English Language I
Segon curs

Primer semestre

 • English Language II
 • Family Sociology
 • Music, Plastic and Physical Expression I

Segon semestre

 • Psychology III: Learning Disorders
 • School Work Placement I
Tercer curs

Primer semestre

 • Nature Sciences, Social Sciences and Mathematics I
 • Nature Sciences, Social Sciences and Mathematics II
 • Languages and Literacy III
 • School Work Placement II

Segon semestre

 • Learning a Foreign Language: English
 • Music, Plastic and Physical Expression III
 • School Intership II
Quart curs

Primer semestre

 • Instrumental English
 • English Language Teaching I
 • English Language Teaching II
 • English Language and Culture
 • Content and Language Integrated Learning

Segon semestre

 • School Intership III
 • Final Degree Project

 

Grau en Educació Primària

Primer curs

Primer semestre

 • Psychology I: Bases of Psychology Development
 • Sociology of Education
 • English Language I

Segon semestre

 • Psychology II: Cognitive Processes
 • English Language I
Segon curs

Primer semestre

 • English Language II
 • Family Sociology
 • Mathematics I
 • Learning and Teaching Music and the Plastic and Visuals Arts I

Segon semestre

 • Psychology III: Learning Disorders
 • Experimental Sciences II
 • Mathematics II
 • School Intership I
Tercer curs

Primer semestre

 • Experimental Sciencies III
 • Language Teaching III
 • School Intership II

Segon semestre

 • Social Sciences II
 • Learning a Foreign Language: English
 • Learning and Teaching Music and the Plastic and Visual Arts II
Quart curs

Professors

Pràctiques

Pràctiques

Les institucions de pràctiques són públiques, concertades i privades.En el cas de les dues primeres els centres formadors han de ser centres acreditats pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. En el tercer cas s’estableixen convenis de col·laboració bilaterals entre universitats i institucions de Catalunya, de fora de Catalunya i de l’estranger.

Objectius

L’objectiu fonamental de les pràctiques és aconseguir desenvolupar les competències perquè l’alumnat sigui capaç d’establir la relació entre la teoria apresa i la pràctica. Per aconseguir-ho cal que l’estudiant sigui capaç d’observar i de fer una anàlisi descriptiva i interpretativa dels contextos, sigui capaç d’intervenir, primer de manera guiada i després de manera autònoma, i sigui capaç de fer propostes i/o de desenvolupar projectes ajustats a les necessitats del context real de pràctiques.

Funcionament

Les pràctiques externes tenen un caràcter formatiu i estan incloses en el mòdul obligatori del Pràcticum.

El mòdul Pràcticum inclou les assignatures següents:

 • Pràctiques Escolars I
 • Pràctiques Escolars II
 • Pràctiques Escolars III

Normativa

Les pràctiques externes estan regulades per una normativa legal i una normativa interna. La normativa legal es basa en la firma d’un conveni previ on s’estableixen els acords i els compromisos que han d’assumir les institucions, la universitat i l’alumnat de pràctiques. L’assegurança queda coberta per la mateixa matrícula dels estudiants.

La normativa interna marca les directrius que s’han de seguir en cada una de les pràctiques externes i delimita les tasques dels tutors dels centres, de la universitat i de l’alumnat de pràctiques. Aquesta normativa queda reflectida a les diferents guies docents de les assignatures.

Sortides professionals

El títol de Graduat en Educació habilita per exercir una professió regulada, la de mestre.

La titulació permet desenvolupar activitats tant en els centres que depenen de l’Administració pública com en centres concertats o privats.

Altres àmbits laborals poden ser:

 • Editorials
 • Centres de recursos
 • Activitats de lleure
 • Departaments d’educació de museus i centres d’educació no formal

Prerequisits i admissió

Beques i finançament

Test d'aptitud

Què és la prova d'aptitud personal? 

La prova d’aptitud personal (PAP) és una prova obligatòria per accedir als graus en Educació Infantil i Primària de totes les universitats, públiques i privades, del sistema universitari català. Consisteix en dos exàmens que avaluen la competència comunicativa i el raonament crític i la competència logicomatemàtica

Per què cal fer la prova d’aptitud personal?

La vocació és fonamental perquè, com a futur mestre, et convertiràs en un exemple a seguir d’actituds i valors, formaràs i educaràs persones que seran la societat del futur. No obstant això, també és essencial demostrar que disposes de les competències necessàries per convertir-te en mestre. És imprescindible superar aquesta prova, al costat de les PAU, per poder accedir als graus d’Educació. 

Com es qualifica la prova d’aptitud personal? 

La qualificació final de la prova d’aptitud personal és apte/no apte.

La prova es considera superada (apte) quan la qualificació final és igual o superior a cinc punts sobre deu. Aquesta qualificació final s’obté de la mitjana dels exàmens de les dues competències avaluades. Una vegada superada, la prova d’aptitud personal tindrà validesa indefinida. 

Quan es realitza la prova d’aptitud personal?

Hi ha dues convocatòries:

 • Dissabte 10 d'abril
 • Divendres 16 de juliol (convocatòria extraordinària) 

Pots consultar els terminis i tràmits per realitzar la matrícula aquí.

Els resultats de la prova d’aptitud personal es publiquen al Portal d’accés a la universitat

Qui ha de presentar-se a la prova d’aptitud personal?

 • Estudiants de batxillerat
 • Estudiants de cicles formatius de grau superior
 • Estudiants procedents de sistemes educatius estrangers
 • Estudiants que accedeixen als graus en Educació per trasllat d’expedient.
 • Estudiants que accedeixen a la universitat per mitjà de les proves específiques per a majors de 25, de 40 o de 45 anys.
 • Estudiants que, havent-se presentat a les PAU o les proves d’accés per a majors de 25 i de 45 anys abans de l’any 2017, no compleixen les condicions de la prova d’aptitud personal definides per a la preinscripció 2014, 2015 i 2016. 

Qui queda exempt de fer la prova d’aptitud personal?

 • Estudiants que tenen superada la PAP el 2017, el 2018, el 2019 o el 2020. 
 • Estudiants d’anys anteriors al 2017 que compleixen les condicions de la PAP definides per a la preinscripció universitària 2014, 2015 i 2016*.
 • Titulats universitaris o equivalents.

Si suspenc la prova d’aptitud personal a l’abril puc tornar a presentar-me a la convocatòria de juliol? 

Pots presentar-te a la prova totes les vegades que vulguis. No obstant això, has de tenir en compte que, si aproves en la convocatòria extraordinària de juliol, no disposaràs de la teva plaça reservada dels estudis seleccionats en la preinscripció de juny. D’altra banda, si has realitzat les proves d’admissió per a estudiar en la Facultat d’Educació de UIC Barcelona, les has superat i has formalitzat la reserva de plaça, te la guardem fins a conèixer els resultats de la convocatòria de juliol de la PAP. 

Com puc preparar la prova d’aptitud personal? 

Els mateixos estudiants heu de preparar-vos pel vostre compte a partir dels models de prova disponibles al web Universitats.gencat.cat o consultant aquí com podem ajudar-vos des de la Facultat d’Educació de UIC Barcelona.

Curs preparatori pels Graus en Educació

Curs presencial per reforçar les competències logicomatemàtica i comunicativa. Es treballaran continguts i exercicis similars als que es trobaran en les proves d'aptitud personal (PAP). Les classes s'impartiran a la Facultat d'Educació.

Preu: 180 € (aquest import es descomptarà de la matrícula del grau)

Classes virtuals

Hora de les classes virtuals 

 • Els dilluns de 18.00 h a 21.00 h: Competència Logicomatemàtica
 • Els dimecres de 18.00 h a 21.00 h - Competència Comunicativa

Calendari: 

 • Primera Convocatòria: De l'1 de març al 7 d'abril de 2021*
 • Segona Convocatòria: Del 28 de juny al 14 de juliol de 2021.

*La setmana del 29/03 al 05/04 no hi haurà classes per les festes de Setmana Santa. 

 

Mobilitat internacional

Estudia temporalment a l'estranger

Com a alumne d’aquest grau pots cursar una part dels teus estudis o fer les pràctiques a l’estranger, amb reconeixement acadèmic.

Participa durant un semestre o un curs en una de les universitats sòcies de la teva facultat, o busca una empresa a l'estranger on realitzar les teves pràctiques. A més a més, també pots:

 • Obtenir una part dels teus ECTS durant l'estiu a la Berkeley Summer Sessions, la millor universitat pública del món
 • Obtenir una segona titulació a la universitat Iona College (Nova York).

Per saber tot el que has de fer abans, durant i després de la mobilitat, consulta aquí la secció “Estudia a l’estranger” i descarrega’t aquí tota la documentació específica de la teva facultat:

Estudia temporalment amb nosaltres

Si ets estudiant a una altra universitat d'Espanya, o d'un altre país, pots venir a fer una estada de mobilitat a UIC Barcelona durant un semestre o un any acadèmic.

Per saber tot el que has de fer abans, durant i després de la mobilitat, consulta aquí la secció “Estudia a UIC Barcelona” i descarrega’t aquí tota la documentació específica de la teva facultat: